Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 43.3

Dok. 43.3: Liste der Unterschriften unter der theologischen Erklärung der »westlichen« Synode

Text

Ταῦτα γράψασα ἡ ἐν Σαρδικῇ σύνοδος ἀπέστειλε καὶ πρὸς τοὺς μὴ δυνηθέντας ἀπαντῆσαι, καὶ γεγόνασι καὶ αὐτοὶ σύμψηφοι τοῖς κριθεῖσι. τῶν δὲ ἐν τῇ συνόδῳ γραψάντων καὶ τῶν ἄλλων ἐπισκόπων τὰ ὀνόματά ἐστι τάδε·
1 ῞Οσιος ἀπὸ Σπανίας

2 ᾿Ιούλιος ̔Ρώμης δι᾽ ᾿Αρχιδάμου καὶ Φιλοξένου πρεσβυτέρων

3 Πρωτογένης Σερδικῆς

4 Γαυδέντιος

5 Μακεδόνιος

6 Σεβῆρος

7 Πραιτέξτατος

8 Οὐρσίκιος

9 Λούκιλλος

10 Εὐγένιος

11 Βιτάλιος

12 Καλεπόδιος

13 Φλωρέντιος

14 Βάσσος

15 Βικέντιος

16 Στερκόριος

17 Παλλάδιος

18 Δομιτιανός

19 Χαλβής

20 Γερόντιος

21 Προτάσιος

22 Εὐλόγιος

23 Πορφύριος

24 Διόσκορος

25 Ζώσιμος

26 ᾿Ιαννουάριος

27 Ζώσιμος

28 ᾿Αλέξανδρος

29 Εὐτύχιος

30 Σωκράτης

31 Διόδωρος

32 Μαρτύριος

33 Εὐθήριος

34 Εὔκαρπος

35 ᾿Αθηνόδωρος

36 Εἰρηναῖος

37 ᾿Ιουλιανός

38 ᾿Αλύπιος

39 ᾿Ιωνᾶς

40 ᾿Αέτιος

41 ̔Ρεστοῦτος

42 Μαρκελλ[ῖν]ος

43 ᾿Απριανός

44 Βιτάλιος

45 Οὐάλης

46 ̔Ερμογένης

47 Κάστος

48 Δομετιανός

49 Φουρτουνατί<αν>ος

50 Μάρκος

51 ᾿Αννιανός

52 ̔Ηλιόδωρος

53 Μουσαῖος

54 ᾿Αστέριος

55 Παρηγόριος

56 Πλούταρχος

57 ̔ϒμέναιος

58 ᾿Αθανάσιος

59 Λούκιος

60 ᾿Αμάντιος

61 ῎Αρειος

62 ᾿Ασκλήπιος

63 Διονύσιος

64 Μάξιμος

65 Τρύφων

66 ᾿Αλέξανδρος

67 ᾿Αντίγονος

68 Αἰλιανός

69 Πέτρος

70 Σύμφορος

71 Μουσώνιος

72 Εὔτυχος

73 Φιλολόγιος

74 Σπουδάσιος

75 Ζώσιμος

76 Πατρίκιος

77 ᾿Αδόλιος

78 Σαπρίκιος

Γαλλίας

79 Μαξιμι[α]νός

80 Βηρίσσιμος

81 Βήκτουρος

82 Βαλεντῖνος

83 Δησιδέριος

84 Εὐλόγιος

85 Σαρβάτιος

86 Δυσκόλιος

87 Σουπερίωρ

88 Μερκούριος

89 Δικλοπετός

90 Εὐσέβιος

91 Σεβηρῖνος

92 Σάτυρος

93 Μαρτῖνος

94 Παῦλος

95 ᾿Οπτατιανός

96 Νικάσιος

97 Βίκτωρ

98 Σεμπρώνιος

99 Βαλεριανός

100 Πάκατος

101 ᾿Ιεσσῆς

102 ᾿Αρίστων

103 Σιμπλίκιος

104 Μετιανός

105 ῎Αμαντος

106 Α<ἰ>μιλλιανός

107 ᾿Ιουστινιανός

108 Βικτωρῖνος

109 Σατορνῖλος

110 ᾿Αβουνδάντιος

111 Δωνατιανός

112 Μάξιμος

᾿Αφρικῆς

113 Νέσσος

114 Γράτος

115 Μεγάσιος

116 Κολδαῖος

117 ̔Ρογατιανός

118 Κονσόρτιος

119 ̔Ρουφῖνος

120 Μαννῖνος

121 Κεσσιλιανός

122 ᾿Ερεννιανός

123 Μαριανός

124 Οὐαλέριος

125 Δυνάμιος

126 Μυζόνιος

127 ᾿Ιοῦστος

128 Κελεστῖνος

129 Κυπριανός

130 Βίκτωρ

131 ᾿Ονορᾶτος

132 Μαρῖνος

133 Παντάγαθος

134 Φήλιξ

135 Βαύδιος

136 Λίβερ

137 Καπίτων

138 Μινερβάλης

139 Κόσμος

140 Βίκτωρ

141 ̔Εσπερίων

142 Φήλιξ

143 Σεβηριανός

144 ᾿Οπτάντιος

145 ῞Εσπερος

146 Φιδέντιος

147 Σαλούστιος

148 Πασχάσιος

Αἰγύπτου

149 Λιβούρνιος

150 ᾿Αμάντιος

151 Φήλιξ

152 ᾿Ισχυράμμων

153 ̔Ρωμῦλος

154 Τιβερῖνος

155 Κονσόρτιος

156 ̔Ηρακλείδης

157 Φορτουνάτιος

158 Διόσκορος

159 Φορτουνατιανός

160 Β<λ>αστάμ<μ>ων

161 Δάτυλλος

162 ᾿Ανδρέας

163 Σερῆνος

164 ῎Αρειος

165 Θεόδωρος

166 Εὐαγόρας

167 ᾿Ηλίας

168 Τιμόθεος

169 ᾿Ωρίων

170 ᾿Ανδρόνικος

171 Παφνούτιος

172 ̔Ερμίας

173 ᾿Αραβίων

174 Ψενόσιρις

175 ᾿Απολλώνιος

176 Μοῦις

177 Σαραπάμπων

178 Φίλων

179 Φίλιππος

180 ᾿Απολλώνιος

181 Παφνούτιος

182 Παῦλος

183 Διόσκορος

184 Νειλάμμων

185 Σερῆνος

186 ᾿Ακύλας

187 ᾿Αωτᾶς

188 ̔Αρποκρατίων

189 ᾿Ισαάκ

190 Θεόδωρος

191 ᾿Απολλώς

192 ᾿Αμμωνιανός

193 Νεῖλος

194 ̔Ηράκλειος

195 ᾿Αρείων

196 ᾿Αθάς

197 ᾿Αρσένιος

198 ᾿Αγαθάμμων

199 Θέων

200 ᾿Απολλώνιος

201 ᾿Ηλίας

202 Παννινούθιος

203 ᾿Ανδραγάθιος

204 Νεμεσίων

205 Σαραπίων

206 ᾿Αμμώνιος

207 ᾿Αμμώνιος

208 Ξένων

209 Γερόντιος

210 Κόιντος

211 Λεωνίδης

212 Σεμπρωνιανός

213 Φίλων

214 ̔Ηρακλείδης

215 ̔Ιέρακυς

216 ̔Ροῦφος

217 Πασόφιος

218 Μακεδόνιος

219 ᾿Απολλόδωρος

220 Φλαβιανός

221 Ψάης

222 Σύρους

223 ᾿Απφοῦς

224 Σαραπίων

225 ̔Ησαίας

226 Παφνούτιος

227 Τιμόθεος

228 ᾿Ελουρίων

229 Γάιος

230 Μουσαῖος

231 Πιστός

232 ̔Ηρακλάμμων

233 ῞Ηρων

234 ᾿Ηλίας

235 ᾿Ανάγαμφος

236 ᾿Απολλώνιος

237 Γάιος

238 Φιλοτᾶς

239 Παῦλος

240 Τιθόης

241 Εὐδαίμων

242 ᾿Ιούλιος

Οἱ ἐν τῷ καναλίῳ τῆς ᾿Ιταλίας

243 Προβάτιος

244 Βιάτωρ

245 Φακουνδῖνος

246 ᾿Ιωσῆς

247 Νουμήδιος

248 Σπηράντιος

249 Σεβῆρος

250 ̔Ηρακλειανός

251 Φαυστῖνος

252 ᾿Αντωνῖνος

253 ̔Ηράκλειος

254 Οὐιτάλιος

255 Φήλιξ

256 Κρησπῖνος

257 Παυλιανός

Κύπρου

258 Αὐξίβιος

259 Φώτιος

260 Γελάσιος

261 ᾿Αφροδίσιος

262 Εἰρηνικός

263 Νουνέχιος

264 ᾿Αθανάσιος

265 Μακεδόνιος

266 Τριφύλλιος

267 Σπυρίδων

268 Νορβανός

269 Σωσικράτης

Παλαιστίνης

270 Μάξιμος

271 ᾿Αέτιος

272 ῎Αρειος

273 Θεοδόσιος

274 Γερμανός

275 Σιλουανός

276 Παῦλος

277 Κλαύδιος

278 Πατρίκιος

279 ᾿Ελπίδιος

280 Γερμανός

281 Εὐσέβιος

282 Ζηνόβιος

283 Παῦλος

284 Πέτρος

Übersetzung

Dies schrieb die Synode von Serdica und sandte es an die, die nicht kommen konnten und die dann auch selbst denen zustimmten, die die Entscheidung gefällt hatten. Die Namen derer, die auf der Synode unterschrieben haben, und der übrigen Bischöfe sind folgende:

1 Ossius aus Spanien

2 Julius von Rom vertreten durch seine Presbyter Archidamus und Philoxenus

3 Protogenes von Serdica

4 Gaudentius (von Naïssus)

5 Macedonius (von Ulpiana)

6 Severus

7 Praetextatus (von Barcilona)

8 Ursacius (von Brixia)

9 Lucius

10 Eugenius (von Heraclea Lyncestis)

11 Vitalis (»Vertaresis«)

12 Calepodius (von Neapolis)

13 Florentius (von Emerita Augusta)

14 Bassus (von Diocletianopolis)

15 Vincentius (von Capua)

16 Stercorius (von Canusium)

17 Palladius (von Dium)

18 Domitianus (von Asturica)

19 Calvus (von Castra Martis)

20 Gerontius (von Beroea)

21 Protasius (von Mailand)

22 Eulogius

23 Porphyrius (von Philippi)

24 Dioscurus (von Therasia)

25 Zosimus

26 Januarius (von Beneventum)

27 Zosimus

28 Alexander

29 Eutychius (von Methone)

30 Socras (von Phoebia am Asopus)

31 Diodorus (von Tenedus)

32 Martyrius

33 Eutherius

34 Eucarpus (von Opus)

35 Athenodorus (von Elatia)

36 Irenaeus (von Scyrus)

37 Julianus

38 Alypius (von Megara)

39 Jonas (von Parthicopolis)

40 Aëtius (von Thessalonike)

41 Restutus

42 Marcellus (von Ancyra)

43 Aprianus (von Poetovio)

44 Vitalis

45 Valens (von Oescus)

46 Hermogenes (von Sicyon)

47 Castus (von Caesaraugusta)

48 Dometianus (von Acaria Constantias?)

49 Fortunatianus (von Aquileia)

50 Marcus (von Siscia)

51 Annianus (von Castellona)

52 Heliodorus (von Nicopolis)

53 Musaeus (von Thebae Phthiotides)

54 Asterius (aus Arabien)

55 Paregorius (von Scupi)

56 Plutarchus (von Patras)

57 Hymenaeus (von Hypata)

58 Athanasius (von Alexandrien)

59 Lucius

60 Amantius (von Viminacium)

61 Arius (von Petra)

62 Asclepius (von Gaza)

63 Dionysius (von Elis)

64 Maximus (von Luca)

65 Tryphon (von Macaria)

66 Alexander

67 Antigonus (von Pallene)

68 Elianus (von Gortyna)

69 Petrus

70 Symphorus (von Hierapytna)

71 Musonius (von Heraclium)

72 Eutychus

73 Philologius

74 Spudasius

75 Zosimus

76 Patricius

77 Adolius

78 Sapricius

Aus Gallien

79 Maximinus (von Trier)

80 Verissimus (von Lugdunum)

81 Victurus (von Metz?)

82 Valentinus (von Arles?)

83 Desiderius (B der Lingonen?)

84 Eulogius (von Amiens)

85 Servatius (von Tongern)

86 Dyscolius (B der Remer?)

87 Superior (B der Nervier?)

88 Mercurius (von Soissons?)

89 Diclopetus

90 Eusebius (von Rouen?)

91 Severinus (von Sens?)

92 Satyrus

93 Martinus (von Mainz?)

94 Paulus

95 Optatianus (von Troyes?)

96 Nicasius

97 Victor (von Worms?)

98 Sempronius

99 Valerianus (von Auxerre?)

100 Pacatus

101 Jesses

102 Ariston

103 Simplicius

104 Metianus

105 Amandus

106 Aemillianus

107 Justinianus

108 Victorinus

109 Satornilus

110 Abundantius

111 Donatianus

112 Maximus

Aus Afrika

113 Nessus

114 Gratus

115 Megasius

116 Coldaeus

117 Rogatianus

118 Consortius

119 Rufinus

120 Manninus

121 Cessilianus

122 Erennianus

123 Marianus

124 Valerius

125 Dynamius

126 Mizonius

127 Justus

128 Celestinus

129 Zyprianus

130 Victor

131 Honoratus

132 Marinus

133 Pantagathus

134 Felix

135 Baudius

136 Liber

137 Capito

138 Minervalis

139 Cosmus

140 Victor

141 Hesperion

142 Felix

143 Severianus

144 Optantius

145 Hesperus

146 Fidentius

147 Salustius

148 Paschasius

Aus Ägypten

149 Liburnius

150 Amantius

151 Felix

152 Ischyrammon

153 Romulus

154 Tiberinus

155 Consortius

156 Heracleides

157 Fortunatius

158 Dioscurus

159 Fortunatianus

160 Blastammon

161 Datyllus

162 Andreas

163 Serenus

164 Arius

165 Theodorus

166 Euagoras

167 Elias

168 Timotheus

169 Orion

170 Andronicus

171 Paphnutius

172 Hermias

173 Arabion

174 Psenosiris

175 Apollonius

176 Muïs

177 Sarapampon

178 Philon

179 Philippos

180 Apollonius

181 Paphnutius

182 Paulus

183 Dioscurus

184 Nilammon

185 Serenus

186 Aquila

187 Aotas

188 Harpocration

189 Isaak

190 Theodorus

191 Apollus

192 Ammonianus

193 Nilus

194 Heraclius

195 Arion

196 Athas

197 Arsenius

198 Agathammon

199 Theon

200 Apollonius

201 Elias

202 Panninuthius

203 Andragathus

204 Nemesius

205 Sarapion

206 Ammonius

207 Ammonius

208 Xenon

209 Gerontius

210 Quintus

211 Leonides

212 Sempronianus

213 Philon

214 Heracleides

215 Hieracys

216 Rufus

217 Pasophius

218 Macedonius

219 Apollodorus

220 Flavianus

221 Psaes

222 Syrus

223 Apphus

224 Sarapion

225 Isaias

226 Paphnutius

227 Timotheus

228 Elurion

229 Gaius

230 Musaeus

231 Pistus

232 Heraclammon

233 Heron

234 Elias

235 Anagamphus

236 Apollonius

237 Gaius

238 Philotas

239 Paulus

240 Tithoës

241 Eudaemon

242 Julius

Die an der Straße Italiens

243 Probatius

244 Viator

245 Facundinus

246 Joses

247 Numedius

248 Sperantius

249 Severus

250 Heraclianus

251 Faustinus

252 Antoninus

253 Heracleius

254 Vitalius

255 Felix

256 Crispinus

257 Paulianus

Aus Zypern

258 Auxibius

259 Photius

260 Gelasius

261 Aphrodisius

262 Irenicus

263 Nunechius

264 Athanasius

265 Macedonius

266 Triphyllius

267 Spuridon

268 Norbanus

269 Sosicrates

Aus Palaestina

270 Maximus

271 Aëtius

272 Arius

273 Theodosius

274 Germanus

275 Silvanus

276 Paulus

277 Claudius

278 Patricius

279 Elpidius

280 Germanus

281 Eusebius

282 Zenobius

283 Paulus

284 Petrus

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit