Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 43.1

Dok. 43.1: Rundbrief der »westlichen« Synode

Text

1 ̔Η ἁγία σύνοδος ἡ κατὰ θεοῦ χάριν ἐν Σαρδικῇ συναχθεῖσα τοῖς πανταχοῦ ἐπισκόποις καὶ συλλειτουργοῖς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς ἐν κυρίῳ χαίρειν.

2 πολλὰ μὲν καὶ πολλάκις ἐτόλμησαν οἱ ᾿Αρειομανῖται κατὰ τῶν δούλων τοῦ θεοῦ τῶν τὴν πίστιν φυλαττόντων τὴν ὀρθήν. νόθον γὰρ ὑποβάλλοντες διδασκαλίαν τοὺς ὀρθοδόξους ἐλαύνειν ἐπειράθησαν· τοσοῦτον δὲ λοιπὸν κατεπανέστησαν κατὰ τῆς πίστεως ὡς μηδὲ τὴν εὐσέβειαν τῶν εὐσεβεστάτων βασιλέων λαθεῖν. τοιγαροῦν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ συνεργούσης, καὶ αὐτοὶ οἱ εὐσεβέστατοι βασιλεῖς συνήγαγον ἡμᾶς ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων καὶ τὴν ἁγίαν ταύτην σύνοδον ἐπὶ τὴν Σερδῶν πόλιν γενέσθαι δεδώκασιν, ἵνα πᾶσα μὲν διχόνοια περιαιρεθῇ, πάσης δὲ κακοπιστίας ἐξελαθείσης ἡ εἰς Χριστὸν εὐσέβεια μόνη παρὰ πᾶσι φυλάττηται.

3 ἦλθον γὰρ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς ἑῴας ἐπίσκοποι προτραπέντες καὶ αὐτοὶ παρὰ τῶν εὐσεβεστάτων βασιλέων, μάλιστα δι᾽ ἅπερ ἐθρύλουν πολλάκις περὶ τῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ συλλειτουργῶν ᾿Αθανασίου ἐπισκόπου τῆς ᾿Αλεξανδρείας καὶ Μαρκέλλου ἐπισκόπου τῆς ᾿Αγκυρογαλατίας. ἴσως γὰρ καὶ εἰς ὑμᾶς ἔφθασαν αὐτῶν αἱ διαβολαί, ἴσως καὶ τὰς ὑμετέρας ἀκοὰς ἐπεχείρησαν παρασαλεῦσαι, ἵνα κατὰ μὲν τῶν ἀθώων ἃ λέγουσι πιστεύσητε, τὴν δὲ τῆς μοχθηρᾶς αὐτῶν αἱρέσεως ὑπόνοιαν ἐπικρύψωσιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πολὺ ταῦτα ποιεῖν συνεχωρήθησαν. ἔστι γὰρ ὁ προιστάμενος τῶν ἐκκλησιῶν κύριος, ὁ ὑπὲρ τούτων καὶ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν θάνατον ὑπομείνας καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον πᾶσιν ἡμῖν δεδωκώς.

4 πάλαι μὲν οὖν γραψάντων Εὐσεβίου καὶ Μάρι καὶ Θεοδώρου καὶ Θεογνίου καὶ Οὐρσακίου καὶ Οὐάλεντος καὶ Μηνοφάντου καὶ Στεφάνου ᾿Ιουλίῳ τῷ συλλειτουργῷ ἡμῶν τῷ τῆς ̔Ρωμαίων ἐκκλησίας ἐπισκόπῳ κατὰ τῶν προειρημένων συλλειτουργῶν ἡμῶν ― λέγομεν δὴ ᾿Αθανασίου καὶ Μαρκέλλου ― ἔγραψαν καὶ οἱ ἀπὸ τῶν ἄλλων μερῶν ἐπίσκοποι, μαρτυροῦντες μὲν ἐπὶ τῇ καθαρότητι τοῦ συλλειτουργοῦ ἡμῶν ᾿Αθανασίου, τὰ δὲ παρὰ τῶν περὶ Εὐσέβιον γενόμενα οὐδὲν ἕτερον ἢ ψευδῆ καὶ συκοφαντίας εἶναι μεστά. καὶ εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐκ τοῦ κληθέντας αὐτοὺς παρὰ τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῶν καὶ συλλειτουργοῦ ᾿Ιουλίου μὴ ἀπαντῆσαι καὶ ἐκ τῶν γραφέντων παρὰ τοῦ αὐτοῦ ᾿Ιουλίου φανερὰ τούτων ἡ συκοφαντία πέφηνεν ― ἦλθον γὰρ ἂν εἴπερ ἐθάρρουν οἷς ἔπραξαν καὶ πεποιήκασι κατὰ τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν ― ὅμως καὶ ἐξ ὧν πεποιήκασιν ἐν ταύτῃ τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ συνόδῳ, φανερωτέραν τὴν ἑαυτῶν συσκευὴν ἀπέδειξαν.

5 ἀπαντήσαντες γὰρ εἰς τὴν Σερδῶν πόλιν, ἰδόντες τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν ᾿Αθανάσιον καὶ Μάρκελλον καὶ ᾿Ασκληπᾶν καὶ τοὺς ἄλλους ἐφοβήθησαν εἰς κρίσιν ἐλθεῖν. καὶ οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δεύτερον ἀλλὰ καὶ πολλάκις κληθέντες οὐκ ἐπήκουσαν ταῖς κλήσεσι, καίτοι πάντων ἡμῶν συνελθόντων ἐπισκόπων, καὶ μάλιστα τοῦ εὐγηροτάτου ̔Οσίου τοῦ καὶ διὰ τὸν χρόνον καὶ τὴν ὁμολογίαν καὶ διὰ τὸ τοσοῦτον κάματον ὑπομεμενηκέναι πάσης αἰδοῦς ἀξίου τυγχάνοντος ἀναμενόντων καὶ προτρεπομένων αὐτοὺς εἰσελθεῖν εἰς τὴν κρίσιν, ἵν᾽ ἅπερ ἀπόντων τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν ἐθρύλησαν καὶ ἔγραψαν κατ᾽ αὐτῶν, ταῦτα παρόντες ἐλέγξαι δυνηθῶσιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἦλθον κληθέντες, καθὼς προείπομεν, δεικνύντες καὶ ἐκ τούτων τὴν συκοφαντίαν αὐτῶν καὶ μόνον οὐχὶ τὴν ἐπιβουλὴν καὶ συσκευὴν ἣν πεποιήκασι βοῶντες διὰ τῆς παραιτήσεως. οἱ γὰρ θαρροῦντες οἷς λέγουσι, τούτοις καὶ εἰς πρόσωπον συστῆναι δύνανται. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἀπήντησαν, νομίζομεν λοιπὸν μηδένα ἀγνοεῖν, κἂν ἐκεῖνοι πάλιν κακουργεῖν ἐθελήσωσιν, ὅτι μηδὲν ἔχοντες κατὰ τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν ἐλέγξαι τούτους μὲν διαβάλλουσιν ἀπόντας, παρόντας δὲ φεύγουσιν.

6 ἔφυγον γάρ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, οὐ μόνον διὰ τὴν τούτων συκοφαντίαν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοὺς ἐπὶ διαφόροις ἐγκλήμασιν ἐγκαλοῦντας αὐτοῖς ἐθεώρουν ἀπαντήσαντας. δεσμὰ γὰρ ἦν καὶ σίδηρα προφερόμενα, ἀπ᾽ ἐξορίας ἐπανελθόντες ἄνθρωποι καὶ παρὰ τῶν ἔτι κατεχομένων εἰς ἐξοριστίαν ἐλθόντες ἦσαν συλλειτουργοὶ, συγγενεῖς καὶ φίλοι τῶν δι᾽ αὐτοὺς ἀποθανόντων παρεγένοντο· καὶ τὸ μέγιστον, ἐπίσκοποι παρῆσαν, ὧν ὁ μὲν τὰ σίδηρα καὶ τὰς κατήνας προέφερεν ἃς δι᾽ αὐτοὺς ἐφόρεσεν, οἱ δὲ τὸν ἐκ τῆς διαβολῆς αὐτῶν θάνατον ἐμαρτύραντο. εἰς τοσοῦτον γὰρ ἔφθασαν ἀπονοίας ὡς καὶ ἐπισκόπους ἐπιχειρεῖν ἀνελεῖν· καὶ ἀνεῖλον ἂν εἰ μὴ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτῶν. ἀπέθανεν γοῦν ὁ συλλειτουργὸς ἡμῶν ὁ μακαρίτης Θεόδουλος, φεύγων αὐτῶν τὴν διαβολήν· κεκέλευστο γὰρ ἐκ διαβολῆς αὐτῶν ἀποθανεῖν. ἄλλοι δὲ ξιφῶν πληγὰς ἐπεδείκνυντο, ἄλλοι λιμὸν ὑπομεμενηκέναι παρ᾽ αὐτῶν ἀπωδύροντο. καὶ ταῦτα οὐχ οἱ τυχόντες ἐμαρτύρουν ἄνθρωποι, ἀλλ᾽ ἐκκλησίαι ὅλαι ἦσαν, ὑπὲρ ὧν οἱ ἀπαντήσαντες καὶ πρεσβεύοντες ἐδίδασκον, στρατιώτας ξιφήρεις, ὄχλους μετὰ ῥοπάλων, δικαστῶν ἀπειλάς, πλαστῶν γραμμάτων ὑποβολάς ― ἀνεγνώσθη γὰρ γράμματα τῶν περὶ Θεόγνιον πλαττομένων κατὰ τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν, ᾿Αθανασίου καὶ Μαρκέλλου καὶ ᾿Ασκληπᾶ, ἵνα καὶ βασιλέας κατ᾽ αὐτῶν κινήσωσι· καὶ ταῦτα ἤλεγξαν οἱ γενόμενοι τότε διάκονοι Θεογνίου ― πρὸς τούτοις παρθένων γυμνώσεις, ἐμπρησμοὺς ἐκκλησιῶν, φυλακὰς κατὰ τῶν συλλειτουργῶν· καὶ ταῦτα πάντα δι᾽ οὐδὲν ἕτερον ἢ διὰ τὴν δυσώνυμον αἵρεσιν τῶν ᾿Αρειομανιτῶν. οἱ γὰρ παραιτούμενοι τὴν πρὸς τούτους κοινωνίαν ἀνάγκην εἶχον πειραθῆναι τούτων.

7 ταῦτα τοίνυν συνορῶντες εἰς στενὸν εἶχον τὰ τῆς προαιρέσεως. ᾐσχύνοντο γὰρ ὁμολογεῖν ἃ δεδράκασι. διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἔτι ταῦτα κρύπτεσθαι ἀπήντησαν εἰς τὴν Σερδῶν πόλιν, ἵνα διὰ τῆς ἀφίξεως ὑπόνοιαν ὡς μὴ πλημμελήσαντες δόξωσιν ἀποφέρεσθαι.

8 ἰδόντες οὖν τοὺς παρ᾽ αὐτῶν συκοφαντηθέντας καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτῶν παθόντας, τοὺς κατηγόρους, τοὺς ἐλέγχους πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες, ἐλθεῖν οὐκ ἐδύναντο κληθέντες, καίτοι τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν ᾿Αθανασίου καὶ Μαρκέλλου καὶ ᾿Ασκληπᾶ πολλῇ τῇ παρρησίᾳ χρωμένων ἀποδυρομένων καὶ ἐπικειμένων καὶ προκαλουμένων αὐτοὺς καὶ ἐπαγγελλομένων μὴ μόνον ἐλέγχειν τὴν συκοφαντίαν ἀλλὰ καὶ δεικνύναι ὅσα κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἐπλημμέλησαν. οἱ δὲ τοσούτῳ φόβῳ τοῦ συνειδότος κατεσχέθησαν ὡς φυγεῖν αὐτούς καὶ διὰ τῆς φυγῆς τὴν συκοφαντίαν αὐτῶν ἐλέγξαι καὶ ἅπερ ἐπλημμέλησαν διὰ τῶν δρασμῶν ὁμολογῆσαι.

9 εἰ καὶ τὰ μάλιστα οὐ μόνον ἐκ τῶν προτέρων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτων ἡ κακοτροπία καὶ ἡ συκοφαντία αὐτῶν δείκνυται, ὅμως ἵνα μηδὲ ἐκ τῆς φυγῆς πρόφασίν τινα ἑτέρας κακουργίας πορίσασθαι δυνηθῶσιν, ἐσκεψάμεθα κατὰ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον τὰ παρ᾽ ἐκείνων δραματουργηθέντα ἐξετάσαι. καὶ τοῦτο προθέμενοι, εὑρήκαμεν αὐτοὺς καὶ ἐκ τῶν πραχθέντων συκοφάντας καὶ μηδὲν ἕτερον ἢ ἐπιβουλὴν κατὰ τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν πεποιηκότας.

10 ὃν γὰρ ἔλεγον παρὰ ᾿Αθανασίου πεφονεῦσθαι ᾿Αρσένιον, οὗτος ζῇ καὶ ἐν τοῖς ζῶσιν ἐξετάζεται. ἀπὸ δὲ τούτου καὶ τὰ περὶ τῶν ἄλλων θρυληθέντα παρ᾽ αὐτῶν φαίνεται πλάσματα. ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ ποτηρίου ἐθρύλουν ὡς κλασθέντος παρὰ Μακαρίου τοῦ πρεσβυτέρου ᾿Αθανασίου, ἐμαρτύρησαν μὲν οἱ παραγενόμενοι ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας καὶ Μαρεώτου [καὶ] τῶν τόπων, ὅτι μηδὲν τούτων πέπρακται· καὶ οἱ ἐπίσκοποι δὲ γράφοντες οἱ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου πρὸς ᾿Ιούλιον τὸν συλλειτουργὸν ἡμῶν ἱκανῶς διεβεβαιοῦντο μηδὲ ὑπόνοιαν ὅλως τοιαύτην ἐκεῖ γεγενῆσθαι. ἄλλως τε ἃ λέγουσιν ὑπομνήματα ἔχειν κατ᾽ αὐτοῦ, κατὰ μονομέρειαν συνέστηκε γεγενῆσθαι. καὶ ὅμως καὶ ἐν τοῖς ὑπομνήμασι τούτοις ἐθνικοὶ καὶ κατηχούμενοι ἠρωτῶντο· ἐξ ὧν εἷς κατηχούμενος ἐρωτώμενος ἔφασκεν ἔνδον εἶναι ὅτε Μακάριος ἐπέστη τῷ τόπῳ, καὶ ἕτερος ἐρωτώμενος ἔλεγε τὸν θρυλούμενον παρ᾽ αὐτῶν ᾿Ισχύραν νοσοῦντα κατακεῖσθαι ἐν κελλίῳ, ὡς ἀπὸ τούτου φαίνεσθαι μηδ᾽ ὅλως γεγενῆσθαί τι τῶν μυστηρίων, διὰ τὸ τοὺς κατηχουμένους ἔνδον εἶναι καὶ τὸν ᾿Ισχύραν μὴ παρεῖναι, ἀλλὰ νοσοῦντα κατακεῖσθαι. καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ παμπόνηρος ᾿Ισχύρας, ψευσάμενος ἐπὶ τῷ εἰρηκέναι κεκαυκέναι τὸν ᾿Αθανάσιόν τινα τῶν θείων βιβλίων καὶ διελεγχθεὶς, ὡμολόγησε κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ νοσεῖν, ὅτε Μακάριος παρῆν, καὶ κατακεῖσθαι, ὡς καὶ ἐκ τούτου συκοφάντην αὐτὸν δείκνυσθαι. ἀμέλει τῆς συκοφαντίας ταύτης μισθὸν αὐτῷ τῷ ᾿Ισχύρᾳ δεδώκασιν ἐπισκοπῆς ὄνομα τῷ μηδὲ πρεσβυτέρῳ τυγχάνοντι. ἀπαντήσαντες γὰρ δύο πρεσβύτεροι, σὺν Μελιτίῳ ποτὲ γενόμενοι ὕστερον δὲ ὑπὸ τοῦ μακαρίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ γενομένου ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας δεχθέντες, καὶ νῦν σὺν ᾿Αθανασίῳ ὄντες ἐμαρτύρησαν μηδὲ πώποτε τοῦτον πρεσβύτερον Μελιτίου γεγενῆσθαι, μηδ᾽ ὅλως ἐσχηκέναι Μελίτιον εἰς τὸν Μαρεώτην ἐκκλησίαν ἢ λειτουργόν. καὶ ὅμως τὸν μηδὲ πρεσβύτερον τυγχάνοντα νῦν ὡς ἐπίσκοπον προήγαγον, ἵνα τῷ ὀνόματι τούτῳ δόξωσιν τῆς συκοφαντίας καταπλήττειν τοὺς ἀκούοντας.

11 ἀνεγνώσθη δὲ καὶ τὸ σύγγραμμα τοῦ συλλειτουργοῦ ἡμῶν Μαρκέλλου καὶ εὑρέθη τῶν περὶ Εὐσέβιον ἡ κακοτεχνία· ἃ γὰρ ὡς ζητῶν ὁ Μάρκελλος εἴρηκεν, ταῦτα ὡς ὡμολογημένα διαβεβλήκασιν. ἀνεγνώσθη γοῦν τὰ ἑξῆς καὶ τὰ πρὸ αὐτῶν τῶν ζητημάτων, καὶ ὀρθὴ ἡ πίστις τοῦ ἀνδρὸς εὑρέθη. οὔτε γὰρ ἀπὸ τῆς ἁγίας Μαρίας, ὡς αὐτοὶ διεβεβαιώσαντο, ἀρχὴν ἐδίδου τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, οὔτε τέλος ἔχειν τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τὴν βασιλείαν ἄναρχον καὶ ἀτελεύτητον εἶναι τὴν τούτου ἔγραψεν. 12 καὶ ᾿Ασκληπᾶς δὲ ὁ συλλειτουργὸς προήνεγκεν ὑπομνήματα γεγενημένα ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, παρόντων τῶν κατηγόρων καὶ Εὐσεβίου τοῦ ἀπὸ Καισαρείας· καὶ ἐκ τῶν ἀποφάσεων τῶν δικασάντων ἐπισκόπων ἔδειξεν ἑαυτὸν ἀθῶον εἶναι.

13 εἰκότως οὖν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καλούμενοι πολλάκις οὐχ ὑπήκουσαν, εἰκότως ἔφυγον. ὑπὸ γὰρ τοῦ συνειδότος ἐλαυνόμενοι φυγῇ τὰς συκοφαντίας ἑαυτῶν ἐβεβαίωσαν, καὶ πιστευθῆναι κατ᾽ αὐτῶν πεποιήκασιν, ἃ παρόντες οἱ κατηγοροῦντες ἔλεγον καὶ ἐπεδείκνυντο. ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις πᾶσι καὶ τοὺς πάλαι καθαιρεθέντας καὶ ἐκβληθέντας διὰ τὴν ᾿Αρείου αἵρεσιν οὐ μόνον ἐδέξαντο, ἀλλὰ καὶ εἰς μείζονα βαθμὸν προήγαγον, διακόνους μὲν εἰς πρεσβυτέριον, ἀπὸ δὲ πρεσβυτέρων εἰς ἐπισκοπήν, δι᾽ οὐδὲν ἕτερον ἢ ἵνα τὴν ἀσέβειαν διασπεῖραι καὶ πλατῦναι δυνηθῶσι καὶ τὴν εὐσεβῆ διαφθείρωσι πίστιν.

14 εἰσὶ δὲ τούτων μετὰ τοὺς περὶ Εὐσέβιον νῦν ἔξαρχοι Θεόδωρος ἀπὸ ̔Ηρακλείας, Νάρκισσος ἀπὸ Νερωνιάδος τῆς Κιλικίας, Στέφανος ἀπὸ ᾿Αντιοχείας, Γεώργιος ἀπὸ Λαοδικείας, ᾿Ακάκιος ἀπὸ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, Μηνόφαντος ἀπὸ ᾿Εφέσου τῆς ᾿Ασίας, Οὐρσάκιος ἀπὸ Σιγγιδούνου τῆς Μυσίας, Οὐάλης ἀπὸ Μυρσοῦ τῆς Παννονίας. καὶ γὰρ οὗτοι τοὺς σὺν αὐτοῖς ἐλθόντας ἀπὸ τῆς ̔Εῴας οὐκ ἐπέτρεπον οὔτε εἰς τὴν ἁγίαν σύνοδον εἰσελθεῖν οὔτε ὅλως εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ παραβαλεῖν. καὶ ἐρχόμενοι δὲ εἰς τὴν Σερδικὴν κατὰ τόπους συνόδους ἐποιοῦντο πρὸς ἑαυτοὺς καὶ συνθήκας μετὰ ἀπειλῶν, ὥστε ἐλθόντας αὐτοὺς εἰς τὴν Σερδικὴν μηδὲ ὅλως εἰς τὴν κρίσιν ἐλθεῖν, μήτε ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνελθεῖν τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ, ἀλλὰ μόνον ἐλθόντας καὶ ἀφοσιώσει τὴν ἐπιδημίαν ἑαυτῶν ἐπιδειξαμένους ταχέως φυγεῖν. ταῦτα γὰρ γνῶναι δεδυνήμεθα παρὰ τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν «Μακ»αρίου ἀπὸ Παλαιστίνης καὶ ᾿Αστερίου ἀπὸ ᾿Αραβίας τῶν ἐλθόντων σὺν αὐτοῖς καὶ ἀναχωρησάντων ἀπὸ τῆς ἀπιστίας αὐτῶν. οὗτοι γὰρ ἐλθόντες εἰς τὴν ἁγίαν σύνοδον, τὴν μὲν βίαν ἣν ἔπαθον ἀπωδύροντο, οὐδὲν δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ὀρθὸν ἔλεγον πράττεσθαι, προστιθέντες καὶ τοῦτο ὡς ἄρα εἶεν ἐκεῖ πολλοὶ τῆς ὀρθῆς ἀντιποιούμενοι δόξης καὶ κωλυόμενοι παρ᾽ αὐτῶν ἐλθεῖν ἐνταῦθα διὰ τὸ ἀπειλεῖν καὶ ἐπαγγέλλεσθαι κατὰ τῶν βουλομένων ἀναχωρεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν. τούτου γοῦν ἕνεκα καὶ ἐν ἑνὶ οἴκῳ πάντας μεῖναι ἐσπούδασαν μηδὲ τὸ βραχύτατον ἰδιάζειν αὐτοὺς ἐπιτρέψαντες.

15 ἐπεὶ οὖν οὐκ ἔδει παρασιωπῆσαι οὐδὲ ἀνεκδιηγήτους ἐᾶσαι τὰς συκοφαντίας, τὰ δεσμά, τοὺς φόνους, τὰς πληγάς, τὰς περὶ τῶν πλαστῶν ἐπιστολῶν συσκευάς, τὰς αἰκίας, τὰς γυμνώσεις τῶν παρθένων, τὰς ἐξορίας, τὰς καταλύσεις τῶν ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐμπρησμούς, τὰς μεταθέσεις ἀπὸ μικρῶν πόλεων εἰς μείζονας παροικίας, καὶ πρό γε πάντων τὴν κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐπαναστᾶσαν δυσώνυμον ἀρειανὴν αἵρεσιν δι᾽ αὐτῶν, τούτου ἕνεκεν τοὺς μὲν ἀγαπητοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν καὶ συλλειτουργούς, ᾿Αθανάσιον τὸν τῆς ᾿Αλεξανδρείας καὶ Μάρκελλον τὸν τῆς ᾿Αγκυρογαλατίας καὶ ᾿Ασκληπᾶν τὸν Γάζης καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς συλλειτουργοῦντας τῷ κυρίῳ, ἀθώους καὶ καθαροὺς εἶναι ἀπεφηνάμεθα γράψαντες καὶ εἰς τὴν ἑκάστου παροικίαν ὥστε γινώσκειν ἑκάστης ἐκκλησίας τοὺς λαοὺς τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου τὴν καθαρότητα καὶ τοῦτον μὲν ἔχειν ἐπίσκοπον καὶ προσδοκᾶν, τοὺς δὲ εἰς τὰς ἐκκλησίας αὐτῶν ἐπελθόντας δίκην λύκων, Γρηγόριον τὸν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ, Βασίλειον τὸν ἐν ᾿Αγκύρᾳ, καὶ Κυιντιανὸν τὸν ἐν Γάζῃ, τούτους μηδὲ ἐπισκόπους ὀνομάζειν μηδὲ ὅλως κοινωνίαν τινὰ πρὸς αὐτοὺς ἔχειν μηδὲ δέχεσθαί τινα παρ᾽ αὐτῶν γράμματα μήδε γράφειν πρὸς αὐτούς.

16 τοὺς δὲ περὶ Θεόδωρον καὶ Νάρκισσον καὶ ᾿Ακάκιον καὶ Στέφανον καὶ Οὐρσάκιον καὶ Οὐάλεντα καὶ Μηνόφαντον καὶ Γεώργιον, εἰ καὶ φοβηθεὶς μὴ παρεγένετο ἀπὸ τῆς ̔Εῴας, ὅμως διὰ τὸ ἀπὸ τοῦ μακαρίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ γενομένου ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας καθῃρῆσθαι αὐτὸν καὶ διὰ τὸ εἶναι καὶ αὐτὸν καὶ τούτους τῆς ᾿Αρείου μανίας καὶ διὰ τὰ ἐπενεχθέντα αὐτοῖς ἐγκλήματα, τούτους παμψηφεὶ καθεῖλεν ἡ ἁγία σύνοδος ἀπὸ τῆς ἐπισκοπῆς· καὶ ἐκρίναμεν μὴ μόνον αὐτοὺς ἐπισκόπους μὴ εἶναι, ἀλλὰ μηδὲ κοινωνίας μετὰ τῶν πιστῶν αὐτοὺς καταξιοῦσθαι. τοὺς γὰρ χωρίζοντας τὸν υἱὸν καὶ ἀπαλλοτριοῦντας τὸν λόγον ἀπὸ τοῦ πατρὸς χωρίζεσθαι ἀπὸ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας προσήκει καὶ ἀλλοτρίους εἶναι τοῦ Χριστιανῶν ὀνόματος. ἔστωσαν τοίνυν ἡμῖν ἀνάθεμα, διὰ τὸ κεκαπηλευκέναι αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

17 ἀποστολικόν ἐστι παράγγελμα· «εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω». τούτοις μηδένα κοινωνεῖν παραγγείλατε· «οὐδεμία γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος.» τούτους πάντας μακρὰν ποιεῖτε· «οὐδεμία γὰρ συμφωνία Χριστῷ πρὸς Βελίαρ». καὶ φυλάξασθε, ἀγαπητοί, μήτε γράφειν πρὸς αὐτοὺς μήτε γράμματα παρ᾽ αὐτῶν δέχεσθαι. σπουδάσατε δὲ καὶ ὑμεῖς, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί, ὡς τῷ πνεύματι παρόντες τῇ συνόδῳ ἡμῶν συνεπιψηφίσασθαι δι᾽ ὑπογραφῆς ὑμετέρας, ὑπὲρ τοῦ παρὰ πάντων τῶν πανταχοῦ συλλειτουργῶν ὁμοφωνίαν διασώζεσθαι.

Übersetzung

1 Die heilige Synode, die sich durch die Gnade Gottes in Serdica versammelt hat, grüßt im Herrn die Bischöfe allerorts und Mitdiener der katholischen Kirche, die geliebten Brüder.

2 Die von Arius Besessenen begehrten vielfältig und oft gegen die Diener Gottes, die den rechten Glauben bewahren, auf. Sie versuchten nämlich, die Rechtgläubigen zu vertreiben, indem sie heimlich eine falsche Lehre verbreiteten. So massiv war schließlich ihr Widerstand gegen den Glauben, daß er nicht einmal der Gottesfurcht der gottesfürchtigsten Kaiser verborgen blieb. Mit Hilfe der Gnade Gottes jedoch führten uns eigens die gottesfürchtigsten Kaiser aus verschiedenen Provinzen und Städten zusammen und sorgten dafür, daß diese heilige Synode in Serdica stattfand, damit alle Zwietracht entfernt, aller falscher Glaube ausgemerzt und von allen nur die Verehrung Christi bewahrt werde.

3 Es kamen also auch die Bischöfe aus dem Osten, die ebenfalls auf Befehl der gottesfürchtigsten Kaiser einberufen worden waren, vor allem aufgrund der Gerüchte, die sie so häufig über unsere geliebten Brüder und Mitdiener Athanasius, den Bischof von Alexandrien, und Markell, den Bischof von Ancyra in Galatia, verbreitet hatten. Vielleicht haben ihre Verleumdungen ja auch euch erreicht, vielleicht haben sie versucht, auch eure Ohren zu erschüttern, damit ihr glaubt, was sie gegen die Rechtschaffenen sagen, sie aber jeden Verdacht gegen ihre üble Häresie übertünchen können. Es wurde ihnen aber nicht gestattet, dies im großen Maßstab umzusetzen. Der Herr ist es nämlich, der die Kirche leitet, der für diese und uns alle den Tod erlitten und uns allen durch sich selbst den Weg zum Himmel bereitet hat.

4 Nachdem also vor einiger Zeit Eusebius, Maris, Theodorus, Theognis, Ursacius, Valens, Menophantus und Stephanus unserem Mitdiener Julius, dem Bischof der Kirche von Rom, gegen unsere zuvor genannten Mitdiener geschrieben hatten, - wir meinen Athanasius und Markell - schrieben auch die Bischöfe der anderen Regionen und bezeugten die Unschuld unseres Mitdieners Athanasius sowie daß die Aussagen von denen um Eusebius nichts anderes seien als Lüge und reine Verleumdung. Auch wenn sich schon aus der Tatsache, daß sie nicht (zur Synode in Rom) erschienen, obwohl sie von unserem geliebten Mitdiener Julius eingeladen worden waren, und sich aus dem Schreiben des Julius selbst ihre Verleumdung sehr deutlich zu erkennen gibt - sie wären nämlich gekommen, wenn sie überzeugt gewesen wären von den Maßnahmen, die sie gegen unsere Mitdiener ergriffen und durchgeführt haben -, offenbarten sie ihr Komplott jedoch am deutlichsten dadurch, wie sie auf dieser heiligen und großen Synode auftraten.

5 Denn als sie nach Serdica kamen und unsere Brüder Athanasius, Markell, Asklepas und die anderen sahen, fürchteten sie sich, zur Verhandlung zu erscheinen. Und sie leisteten den Einladungen, die nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern mehrmals ausgesprochen wurden, nicht Folge, obwohl doch alle Bischöfe, die wir zusammengekommen waren, und vor allem der hochbetagte Ossius, der wegen seines Alters, seines Bekenntnisses und weil er so großes Leid ertragen hatte, allen Respekt verdient gehabt hätte, warteten und sie drängten, zur Verhandlung zu kommen, damit sie dies, was sie in Abwesenheit unserer Mitdiener in Umlauf gebracht und gegen sie geschrieben hatten, in Anwesenheit beweisen könnten. Aber obwohl sie eingeladen worden waren, kamen sie nicht, wie wir gerade zuvor sagten. Auch damit zeigten sie ihre Verleumdung und durch ihre Ausrede schrien sie beinahe die Nachstellung und das Komplott, das sie geschmiedet hatten, lauthals heraus. Denn die, die überzeugt sind von dem, was sie sagen, können dem auch von Angesicht zu Angesicht standhalten. Da sie jedoch nicht erschienen sind, kann unserer Meinung nach keiner mehr daran zweifeln - auch wenn jene nochmals intrigieren wollten -, daß sie keinen Beweis gegen unsere Mitdiener haben und sie diese, wenn sie nicht da sind, wohl verleumden, deren Gegenwart aber meiden.

6 Sie flohen nämlich, geliebte Brüder, nicht nur, weil sie diese verleumdet hatten, sondern weil sie bemerkten, daß auch die gekommen waren, die sie mit verschiedenen Anklagen belasten würden. Denn Fesseln und Eisen wurden vorgezeigt, Menschen waren da, die aus der Verbannung zurückgekehrt waren, und Diener, die gekommen waren für die, die sich noch in der Verbannung befanden, und es waren Verwandte und Freunde derer anwesend, die durch jene umgekommen waren. Und was das Schlimmste ist: Es waren Bischöfe anwesend, von denen einer die Eisen und Ketten vorzeigte, die er ihretwegen tragen mußte, die übrigen ihre Verurteilung zum Tod aufgrund deren Beschuldigung bezeugten. Sie waren nämlich in solchem Ausmaß dem Wahnsinn verfallen, daß sie versucht hatten, sogar Bischöfe umzubringen, und sie hätten diese auch umgebracht, wenn sie nicht ihren Händen entflohen wären. Es starb jedenfalls unser Mitdiener, der selige Theodul, als er vor ihrer Beschuldigung floh. Infolge ihrer Verleumdung war nämlich der Befehl ergangen, ihn zu töten. Manche zeigten Schwerthiebe, wieder andere beklagten, daß sie ihretwegen Hunger erdulden mußten. Dies bezeugten nicht irgendwelche Leute, sondern es waren ganze Kirchen, deren Gesandtschaften und Delegationen uns stellvertretend von mit Schwertern bewaffneten Soldaten berichteten, sowie von Horden mit Keulen, von Drohungen der Richter und vom Unterschieben gefälschter Briefe - Es wurden nämlich Briefe vorgelesen, die im Umkreis des Theognis gefälscht worden und gegen unsere Mitdiener Athanasius, Markell und Asclepas gerichtet waren, um auch die Kaiser gegen sie aufzubringen. Dies enthüllten die, die damals Diakone des Theognis waren -, darüber hinaus von entblößten Jungfrauen, von verbrannten Kirchen und von Haftstrafen gegen unsere Mitdiener, und dies alles wegen nichts anderem als wegen der verfluchten Häresie der Ariusbesessenen. Denn die, die sich die Gemeinschaft mit diesen verbeten hatten, wurden gezwungen, derartiges zu ertragen.

7 Als sie dies einsahen, hatten sie keine Wahl mehr. Denn sie schämten sich zwar zuzugeben, was sie getan hatten, da sie aber keine Möglichkeit mehr hatten, diese Taten noch weiterhin zu verbergen, kamen sie nach Serdica, um durch ihr Eintreffen den Anschein zu erwecken, als hätten sie sich nichts zu Schulden kommen lassen, und so den Verdacht zu entkräften.

8 Als sie nun jene als Ankläger erblickten, die von ihnen verleumdet worden waren und durch sie gelitten hatten, und die Beweise vor Augen hatten, waren sie trotz Einladung nicht in der Lage zu kommen, zumal unsere Mitdiener Athanasius, Markell und Asklepas mit sehr großer Selbstsicherheit auftraten und sich beschwerten, mit Nachdruck darauf pochten, von ihnen verlangten und sie dazu aufriefen, nicht nur ihre Verleumdung zu beweisen, sondern auch aufzudecken, wie sehr sie sich gegen ihre Kirchen vergangen hatten. Die aber wurden von so großen Gewissensbissen niedergezwungen, daß sie flohen, durch ihre Flucht ihre Verleumdung bestätigten und durch ihr Davonlaufen zugaben, was sie verbrochen hatten.

9 Obgleich ihre Niedertracht und Verleumdung sich nicht nur bei früheren, sondern gerade auch bei diesen jetzigen Ereignissen zeigt, wollten wir dennoch gemessen an der Wahrheit das, was von ihnen zur Schau gestellt worden war, prüfen, damit sie nicht ihre Flucht als einen Vorwand zu weiteren Übeltaten mißbrauchen können. Aber auch unter diesen Voraussetzungen haben wir aus ihren Taten nur herausgefunden, daß sie Verleumder sind und nichts anderes getan haben, als unseren Mitdienern mit Hinterlist zu begegnen.

10 Denn Arsenius, von dem sie behaupteten, daß er von Athanasius getötet worden sei, lebt und kann unter den Lebenden ausfindig gemacht werden. Von daher ist ersichtlich, daß auch die Berichte, die von ihnen über andere in die Welt gesetzt wurden, Erfindungen sind. Nachdem sie auch von einem Kelch schwatzten, der angeblich von Macarius, dem Presbyter des Athanasius, zerbrochen wurde, bezeugten die, die aus Alexandrien und den Orten der Mareotis gekommen waren, daß nichts von diesen Dingen geschehen sei. Auch die Bischöfe, die aus Ägypten an unseren Mitdiener Iulius geschrieben hatten, bestätigten in ausreichender Weise, daß absolut kein solcher Verdacht dort aufgekommen sei. Außerdem sind die Aufzeichnungen, die sie behaupten, gegen ihn zu haben, einseitig parteiisch zusammengestellt. Nach diesen Berichten wurden sogar Heiden und Katechumenen befragt: Von denen sagte ein Katechumene, als er gefragt wurde, er sei drinnen (in der Kirche) gewesen, als Macarius vor Ort eintraf. Und ein anderer erklärte, als er gefragt wurde, daß der von ihnen so oft erwähnte Ischyras krank in seiner Zelle gelegen habe, so daß sich auch von daher zeigte, daß überhaupt keine Mysterien gefeiert wurden, da die Katechumenen drinnen (in der Kirche) waren und Ischyras nicht anwesend war, sondern krank darniederlag. Denn sogar dieser allerübelste Ischyras, der schon gelogen hatte, als er behauptete, Athanasius habe einige der heiligen Schriften verbrannt, aber demaskiert worden war, gestand, zu jenem Zeitpunkt, als Makarius zugegen war, krank gewesen zu sein und darniedergelegen zu haben, so daß er sich auch in dieser Sache als Verleumder zeigt. Übrigens gaben sie dem Ischyras selbst als Lohn für diese Verleumdung den Titel eines Bischofs, obwohl er noch nicht einmal Presbyter war. Es waren nämlich zwei Presbyter gekommen, die damals zu Melitius gehörten, später aber vom seligen Alexander, dem damaligen Bischof von Alexandrien, aufgenommen worden waren und nun zu Athanasius hielten. Diese bezeugten, daß dieser niemals Presbyter des Melitius gewesen sei, und daß Melitius überhaupt keine Kirche oder einen Kirchendiener in der Mareotis gehabt habe. Und dennoch brachten sie diesen Mann, der nicht einmal Presbyter war, nun gleichsam als Bischof herbei, um, wie sie meinen, mit diesem Titel das Publikum ihrer Verleumdungen zu beeindrucken.

11 Es wurden auch das Werk unseres Mitdieners Markell vorgelesen und die üblen Machenschaften der Anhänger des Eusebius aufgedeckt. Was nämlich Markell als Hypothese ausgesprochen hatte, dies verleumdeten sie als Bekenntnisaussage. Es wurden jedenfalls die Stellen vor und nach diesen Hypothesen vorgelesen, und der Glaube des Mannes wurde für recht befunden. Denn weder wies er dem Wort Gottes einen Anfang aus der heiligen Maria zu, wie sie behaupteten, noch schrieb er, daß seine Herrschaft ein Ende habe, sondern daß auch dessen Herrschaft ohne Anfang und ohne Ende sei. 12 Auch der Mitdiener Asklepas brachte Aufzeichnungen herbei, die in Antiochia in Gegenwart seiner Ankläger und des Eusebius von Caesarea verfaßt worden waren. Und er konnte anhand der Aussagen der urteilenden Bischöfe aufzeigen, daß er unschuldig war.

13 Zu Recht also, geliebte Brüder, gehorchten sie nicht, obwohl sie mehrmals eingeladen wurden, zu Recht flohen sie. Denn von ihrem Gewissen getrieben bestätigten sie durch ihre Flucht ihre Verleumdungen und haben damit erreicht, daß man dem Glauben schenkte, was die anwesenden Ankläger gegen sie vortrugen und nachwiesen. Zusätzlich zu all diesen Dingen nahmen sie auch noch diejenigen, die vor langer Zeit wegen der Häresie des Arius abgesetzt und verbannt worden waren, nicht nur auf, sondern versetzten sie sogar in eine höhere Position: Diakone ins Presbyteramt, Presbyter ins Bischofsamt. Dies taten sie aus keinem anderen Grund, als um die Gottlosigkeit auszustreuen und zu verbreiten und den rechten Glauben zu vernichten.

14 Ihre Anführer sind nach Eusebius und seinen Anhängern nun aber Theodorus von Heraclea, Narcissus von Neronias in Cilicia, Stephanus von Antiochien, Georg von Laodicea, Acacius von Caesarea in Palaestina, Menophantus von Ephesus in Asia, Ursacius von Singidunum in Moesia und Valens von Mursa in Pannonia. Denn auch diese erlaubten denen, die mit ihnen aus dem Osten gekommen waren, weder zur heiligen Synode zu kommen noch sich überhaupt zu der Kirche Gottes dazuzugesellen. Schon während ihrer Reise nach Serdica veranstalteten sie an verschiedenen Orten eigene Synoden und trafen Vereinbarungen, gespickt mit Drohungen, daß sie, wenn sie in Serdica ankommen, weder irgendeine Gerichtsverhandlung besuchen noch mit der heiligen Synode am selben Ort zusammenkommen, sondern nur kurz auftauchen, der Form halber die Ankunft kundtun und schnell wieder verschwinden wollten. Dies konnten wir nämlich von unseren Mitbrüdern Makarius aus Palaestina und Asterius aus Arabien erfahren, die mit ihnen gekommen waren, sich dann aber von deren Unglauben lossagten. Diese nämlich kamen zur heiligen Synode und beklagten die Gewalt, die sie erlitten hatten, und sagten, daß bei jenen Unrecht begangen worden sei. Sie fügten auch diese Information hinzu, daß auf jener Seite doch viele dabei seien, die eigentlich nach dem rechten Glauben strebten, aber von ihnen gehindert würden, hierher zu kommen, mittels Drohungen und Verwünschungen gegen die, die sich von ihnen trennen wollten. Aus diesem Grund beeilten sie sich, daß alle in einem Haus blieben, und erlaubten ihnen nicht einmal für kürzeste Zeit, für sich zu sein.

15 Da es also nicht möglich war, die Verleumdungen, die Verhaftungen, die Morde, die Schläge, die Intrigen durch die erfundenen Briefe, die Mißhandlungen, die Entblößungen von Jungfrauen, die Vertreibungen, die Zerstörungen von Kirchen, die Brandstiftungen, die Versetzungen aus kleineren Städten in größere Kirchen, und allem voran die verfluchte arianische Häresie, die durch sie gegen den rechten Glauben erwuchs, zu verschweigen oder unkommentiert zu lassen, deswegen haben wir unsere geliebten Brüder und Mitdiener Athanasius von Alexandrien, Markell von Ancyra in Galatia, Asclepas von Gaza und die, die mit ihnen dem Herrn dienen, für straffrei und unschuldig erklärt und auch an die Kirche eines jeden geschrieben, daß das jeweilige Kirchenvolk die Unschuld seines eigenen Bischofs anerkennen und diesen als Bischof ansehen und zurückerwarten solle, die aber, die nach Art von Wölfen in ihre Kirchen gekommen seien, Gregor in Alexandrien, Basilius in Ancyra und Quintianus in Gaza, weder als Bischöfe zu bezeichnen noch überhaupt eine Form von Gemeinschaft mit ihnen zu halten oder irgendwelche Briefe von ihnen entgegenzunehmen oder an sie zu schreiben.

16 Den Kreis um Theodor, Narcissus, Acacius, Stephanus, Ursacius, Valens, Menophantus und Georg, der zwar aus Furcht nicht aus dem Osten hergereist, dafür aber bereits vom seligen Alexander, dem einstigen Bischof von Alexandrien, abgesetzt worden war, setzte die heilige Synode einstimmig von ihrem Bischofsamt ab, zumal sowohl Georg als auch diese dem arianischen Wahn verfallen waren, und wegen der gegen sie vorliegenden Anklagen. Und wir entschieden nicht nur, daß sie keine Bischöfe sind, sondern daß sie auch keiner Gemeinschaft mit den Gläubigen wert sind. Denn es ist angemessen, daß die, die den Sohn absondern und den Logos vom Vater entfremden, von der katholischen Kirche abgesondert werden und dem christlichen Namen fremd sind. Sie sollen daher für uns ausgeschlossen sein, weil sie das Wort der Wahrheit verschachert haben.

17 Der apostolische Befehl lautet: »Wenn euch einer ein anderes Evangelium verkündet, als ihr empfangen habt, sei er ausgeschlossen.« Befehlt, daß niemand mit diesen Leuten Gemeinschaft hält; es gibt nämlich keine Gemeinschaft des Lichtes mit der Finsternis. Diese alle haltet von euch fern; es gibt nämlich keine Gemeinschaft zwischen Christus und Beliar. Und gebt acht, Geliebte, nicht an sie zu schreiben und keine Briefe von ihnen anzunehmen. Sputet euch, geliebte Brüder und Mitdiener, daß auch ihr »gleichsam im Geiste anwesend« mit eurer Unterschrift unsere Synode bestätigt, auf daß von allen Mitdienern überall die Einheit bewahrt werde.

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit