Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 41.8

Dok. 41.8: Brief des Julius von Rom an in Antiochien versammelte Bischöfe

Text

1 ᾿Ιούλιος Δ<ι>ανίῳ καὶ Φλακίλλῳ Ναρκίσσῳ Εὐσεβίῳ Μάρι Μακεδονίῳ Θεοδώρῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτοῖς τοῖς ἀπὸ ᾿Αντιοχείας γράψασιν ἡμῖν, ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς, ἐν κυρίῳ χαίρειν.

2 ᾿Ανέγνων τὰ γράμματα τὰ διὰ τῶν πρεσβυτέρων μου ᾿Ελπιδίου καὶ Φιλοξένου ἀποκομισθέντα καὶ ἐθαύμασα, πῶς ἡμεῖς μὲν ἀγάπῃ καὶ συνειδήσει ἀληθείας ἐγράψαμεν, ὑμεῖς δὲ μετὰ φιλονεικίας, καὶ οὐχ ὡς ἔπρεπεν, ἐπεστείλατε. ὑπεροψία γὰρ καὶ ἀλαζονεία τῶν γραψάντων διὰ τῆς ἐπιστολῆς ἐδείκνυτο. ταῦτα δὲ ἀλλότρια τῆς ἐν Χριστῷ πίστεώς ἐστιν. 3 ἔδει γὰρ τὰ μετὰ ἀγάπης γραφέντα ἀμοιβῆς τῆς ἴσης μετὰ ἀγάπης τυχεῖν καὶ μὴ μετὰ φιλονεικίας. ἢ οὐχὶ ἀγάπης ἐστὶ γνώρισμα πρεσβυτέρους ἀποστεῖλαι, συμπαθεῖν τοῖς πάσχουσι, προτρέψασθαι τοὺς γράψαντας ἐλθεῖν, ἵνα πάντα θᾶττον λύσιν λαβόντα διορθωθῆναι δυνηθῇ, καὶ μηκέτι μήτε οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν πάσχωσι μήτε ὑμᾶς τινες διαβάλλωσιν; ἀλλ᾽ οὐκ οἶδα, τί τὸ δόξαν οὕτως ὑμᾶς διατεθῆναι, ὥστε καὶ ἡμᾶς ποιῆσαι λογίζεσθαι ὅτι καὶ ἐν οἷς ἐδόξατε ῥήμασιν ἡμᾶς τιμᾶν, ταῦτα μετασχηματιζόμενοι μετὰ εἰρωνείας τινὸς εἰρήκατε. 4 καὶ γὰρ καὶ οἱ πρεσβύτεροι οἱ ἀποσταλέντες, οὓς ἔδει μετὰ χαρᾶς ἐπανελθεῖν, τοὐναντίον λυπούμενοι ἐπανῆλθον, ἐφ᾽ οἷς ἑωράκασιν ἐκεῖ γινομένοις. καὶ ἔγωγε τοῖς γράμμασιν ἐντυχὼν πολλὰ λογισάμενος κατέσχον παρ᾽ ἐμαυτῷ τὴν ἐπιστολήν, νομίζων ὅμως ἥξειν τινὰς καὶ μὴ χρείαν εἶναι τῆς ἐπιστολῆς, ἵνα μὴ καὶ ἐς φανερὸν ἐλθοῦσα πολλοὺς τῶν ἐνταῦθα λυπήσῃ. ἐπειδὴ δὲ μηδενὸς ἐλθόντος ἀνάγκη γέγονεν αὐτὴν προκομισθῆναι, ὁμολογῶ ὑμῖν, πάντες ἐθαύμασαν καὶ ἐγγὺς ἀπιστίας γεγόνασιν, εἰ ὅλως παρ᾿ ὑμῶν τοιαῦτα ἐγράφη· φιλονεικίας γὰρ μᾶλλον καὶ οὐκ ἀγάπης ἦν ἡ ἐπιστολή. 5εἰ μὲν οὖν φιλοτιμίας λόγων ἕνεκεν ὁ ὑπαγορεύσας ἔγραψεν, ἄλλων τὸ τοιοῦτον ἐπιτήδευμα. ἐν γὰρ τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς οὐ λόγων ἐπίδειξίς ἐστιν, ἀλλὰ κανόνες ἀποστολικοὶ καὶ σπουδὴ τοῦ μὴ σκανδαλίζειν ἕνα τῶν μικρῶν τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. συμφέρει γὰρ κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν λόγον «μύλον ὀνικὸν κρεμασθῆναι εἰς τὸν τράχηλον καὶ καταποντισθῆναι ἢ σκανδαλίσαι κἂν ἕνα τῶν μικρῶν.» εἰ δὲ ὥς τινων λελυπημένων διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους μικροψυχίαν ― οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι πάντων εἶναι ταύτην γνώμην ― τοιαύτη γέγονεν ἡ ἐπιστολή, ἔπρεπε μὲν μηδὲ ὅλως λυπηθῆναι μηδὲ «ἐπιδῦναι τὸν ἥλιον ἐπὶ τῇ λύπῃ», ἔδει δὲ ὅμως μὴ εἰς τοσοῦτον προαχθῆναι, ὥστε καὶ ἔγγραφον αὐτὴν ἐπιδείξασθαι.

6 Τί γὰρ καὶ γέγονεν ἄξιον λύπης ἢ ἐν τίνι ἦν ἄξιον λυπηθῆναι ὑμᾶς οἷς καὶ ἐγράψαμεν; ἢ ὅτι προετρεψάμεθα εἰς σύνοδον ἀπαντῆσαι; ἀλλὰ τοῦτο μᾶλλον ἔδει μετὰ χαρᾶς δέξασθαι. οἱ γὰρ παρρησίαν ἔχοντες, ἐφ᾽ οἷς πεποιήκασι καί, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, κεκρίκασιν, οὐκ ἀγανακτοῦσιν, εἰ παρ᾽ ἑτέρων ἐξετάζοιτο ἡ κρίσις, ἀλλὰ θαρροῦσιν, ὅτι ἃ δικαίως ἔκριναν, ταῦτα ἄδικα οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. 7 διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν μεγάλῃ συνόδῳ συνελθόντες ἐπίσκοποι οὐκ ἄνευ θεοῦ βουλήσεως συνεχώρησαν ἐν ἑτέρᾳ συνόδῳ τὰ τῆς προτέρας ἐξετάζεσθαι, ἵνα καὶ οἱ κρίνοντες πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες τὴν ἐσομένην δευτέραν κρίσιν μετὰ πάσης ἀσφαλείας ἐξετάζωσι καὶ οἱ κρινόμενοι πιστεύωσι, μὴ κατ᾽ ἔχθραν τῶν προτέρων, ἀλλὰ κατὰ τὸ δίκαιον ἑαυτοὺς κρίνεσθαι. εἰ δὲ τὸ τοιοῦτον ἔθος παλαιὸν τυγχάνον, μνημονευθὲν δὲ καὶ γραφὲν ἐν τῇ μεγάλῃ συνόδῳ, ὑμεῖς τοῦτο παρ᾽ ὑμῖν ἰσχύειν οὐ θέλετε, ἀπρεπὴς μὲν ἡ τοιαύτη παραίτησις· τὸ γὰρ ἅπαξ συνήθειαν ἐσχηκὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ὑπὸ συνόδων βεβαιωθὲν οὐκ εὔλογον ὑπὸ ὀλίγων παραλύεσθαι, ἄλλως τε <εἰ> οὐδὲ ἐν τούτῳ δικαίως ἂν φανεῖεν λυπηθέντες. 8 οἱ γὰρ παρ᾿ ὑμῶν τῶν περὶ Εὐσέβιον ἀποσταλέντες μετὰ γραμμάτων, λέγω δὴ Μακάριος ὁ πρεσβύτερος καὶ Μαρτύριος καὶ ̔Ησύχιος οἱ διάκονοι, ἀπαντήσαντες ἐνταῦθα, ὡς οὐκ ἠδυνήθησαν πρὸς τοὺς ἐλθόντας ᾿Αθανασίου πρεσβυτέρους ἀντιστῆναι, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι διετρέποντο καὶ διηλέγχοντο, τὸ τηνικαῦτα ἠξίωσαν ἡμᾶς ὥστε σύνοδον συγκροτῆσαι καὶ γράψαι καὶ ᾿Αθανασίῳ τῷ ἐπισκόπῳ εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, γράψαι δὲ καὶ τοῖς περὶ Εὐσέβιον, ἵνα ἐπὶ παρουσίᾳ πάντων ἡ δικαία κρίσις ἐξενεχθῆναι δυνηθῇ· τότε γὰρ καὶ ἀποδεικνύναι πάντα τὰ κατὰ ᾿Αθανάσιον ἐπηγγείλαντο. 9 κοινῇ γὰρ ὑφ᾽ ἡμῶν διηλέγχθησαν οἱ περὶ Μαρτύριον καὶ ̔Ησύχιον καὶ οἱ ᾿Αθανασίου τοῦ ἐπισκόπου πρεσβύτεροι μετὰ πεποιθήσεως ἀνθίσταντο, οἱ δὲ περὶ Μαρτύριον, εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, ἐν πᾶσι διετρέποντο, ὅθεν καὶ ἠξίωσαν σύνοδον γενέσθαι. 10 εἰ τοίνυν μηδὲ τῶν περὶ Μαρτύριον καὶ ̔Ησύχιον ἀξιωσάντων γενέσθαι σύνοδον προτρεψάμενος ἤμην ἐγὼ σκῦλαι τοὺς γράψαντας ἕνεκεν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν αἰτιωμένων ἀδικίαν πεπονθέναι, καὶ οὕτως εὔλογος ἦν καὶ δικαία ἡ προτροπή, ἔστι γὰρ ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεῷ ἀρέσκουσα· ὅτε δὲ οὓς ὑμεῖς αὐτοὶ οἱ περὶ Εὐσέβιον ἀξιοπίστους ἡγήσασθε, καὶ οὗτοι ἠξίωσαν ἡμᾶς συγκαλέσαι, ἀκόλουθον ἦν τοὺς κληθέντας μὴ λυπηθῆναι, ἀλλὰ μᾶλλον προθύμως ἀπαντῆσαι. 11 οὐκοῦν ἡ μὲν δόξασα ἀγανάκτησις τῶν λυπηθέντων προπετής, ἡ δὲ παραίτησις τῶν μὴ θελησάντων ἀπαντῆσαι ἀπρεπὴς καὶ ὕποπτος ἐκ τούτων δείκνυται. αἰτιᾶταί τις ἃ πράττων αὐτὸς ἀποδέχεται, εἰ παρ᾽ ἑτέρου γινόμενα βλέποι; εἰ γάρ, ὡς γράφετε, ἀσάλευτον ἔχει τὴν ἰσχὺν ἑκάστη σύνοδος, καὶ ἀτιμάζεται ὁ κρίνας ἐὰν παρ᾽ ἑτέρων ἡ κρίσις ἐξετάζηται, σκοπεῖτε, ἀγαπητοί, τίνες εἰσὶν οἱ σύνοδον ἀτιμάζοντες καὶ τίνες τὰ τῶν φθασάντων κρῖναι διαλύουσι. καὶ ἵνα μὴ τὰ καθ᾽ ἕκαστον νῦν ἐξετάζων ἐπιβαρεῖν τινας δοκῶ, ἀλλὰ τό γε τελευταῖον γενόμενον, ἐφ᾽ ᾧ καὶ φρίξειεν ἄν τις ἀκούων, ἀρκεῖ πρὸς ἀπόδειξιν πάντων τῶν παραλειφθέντων.

12 Οἱ ᾿Αρειανοὶ οἱ ἀπὸ τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης ᾿Αλεξάνδρου τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπὶ ἀσεβείᾳ ἐκβληθέντες οὐ μόνον ὑπὸ τῶν καθ᾽ ἑκάστην πόλιν ἀπεκηρύχθησαν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ πάντων τῶν κοινῇ συνελθόντων ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν μεγάλῃ συνόδῳ ἀνεθεματίσθησαν. οὐ γὰρ ἦν αὐτῶν τὸ τυχὸν πλημμέλημα, οὐδὲ εἰς ἄνθρωπον ἦσαν ἁμαρτήσαντες, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 13 καὶ ὅμως οἱ ὑπὸ πάσης τῆς οἰκουμένης ἀποκηρυχθέντες καὶ κατὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν στηλιτευθέντες νῦν λέγονται δεδέχθαι, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ὑμᾶς ἀκούσαντας χαλεπαίνειν δίκαιον ἡγοῦμαι. τίνες οὖν εἰσιν οἱ σύνοδον ἀτιμάζοντες; οὐχ οἱ τῶν τριακοσίων τὰς ψήφους παρ᾽ οὐδὲν θέμενοι καὶ ἀσέβειαν εὐσεβείας προκρίναντες; 14 ἡ μὲν γὰρ τῶν ᾿Αρειομανιτῶν αἵρεσις ὑπὸ πάντων τῶν ἁπανταχοῦ ἐπισκόπων κατεγνώσθη καὶ ἀπεκηρύχθη, ᾿Αθανάσιος δὲ καὶ Μάρκελλος οἱ ἐπίσκοποι πλείονας ἔχουσι τοὺς ὑπὲρ ἑαυτῶν λέγοντας καὶ γράφοντας. Μάρκελλος μὲν γὰρ ἐμαρτυρήθη ἡμῖν καὶ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ τοῖς τὰ ᾿Αρείου φρονοῦσιν ἀντειρηκώς, ᾿Αθανάσιος δὲ ἐμαρτυρήθη μηδὲ ἐν Τύρῳ καταγνωσθείς, ἐν δὲ τῷ Μαρεώτῃ μὴ παρεῖναι, ἔνθα τὰ ὑπομνήματα κατ᾽ αὐτοῦ γεγενῆσθαι λέγεται. οἴδατε δέ, ἀγαπητοί, ὅτι τὰ κατὰ μονομέρειαν ἰσχὺν οὐκ ἔχει, ἀλλ᾽ ὕποπτα τυγχάνει. 15 καὶ ὅμως τούτων ὄντων ἡμεῖς ὑπὲρ ἀκριβείας οὔτε ὑμῖν οὔτε τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν γράψασι πρόκριμα ποιοῦντες προετρεψάμεθα τοὺς γράψαντας ἐλθεῖν, ἵν᾽ ἐπειδὴ πλείους εἰσὶν οἱ ὑπὲρ αὐτῶν γράψαντες, ἐπὶ συνόδου πάντα ἐξετασθῇ πρὸς τὸ μηδὲ τὸν ἀναίτιον κατακριθῆναι μήτε τὸν ὑπεύθυνον ὡς καθαρὸν λογισθῆναι. οὐκοῦν οὐ παρ᾽ ἡμῶν ἀτιμάζεται σύνοδος, ἀλλὰ παρ᾽ ἐκείνων τῶν ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε τοὺς παρὰ πάντων κατακριθέντας ᾿Αρειανοὺς καὶ παρὰ γνώμην τῶν κρινάντων δεξαμένων. οἱ γὰρ πλείονες ἤδη ἀναλύσαντές εἰσι σὺν Χριστῷ, οἱ δὲ ἔτι καὶ νῦν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ἐξετάζονται ἀγανακτοῦντες ὅτι τὴν αὐτῶν κρίσιν ἔλυσάν τινες.

16 Τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων μὲν ἐν τῇ ᾿Αλεξανδρείᾳ ἔγνωμεν (καὶ γὰρ καὶ Καρπώνης τις ἐκβληθεὶς ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου διὰ τὴν ᾿Αρείου αἵρεσιν μετά τινων καὶ αὐτῶν ἐκβληθέντων διὰ τὴν αὐτὴν αἵρεσιν ἐληλύθασιν ἐνταῦθα ἀποσταλέντες παρὰ Γρηγορίου τινός), ὅμως δὲ ἐμάθομεν καὶ παρὰ Μακαρίου τοῦ πρεσβυτέρου καὶ Μαρτυρίου καὶ ̔Ησυχίου τῶν διακόνων. πρὸ τοῦ γὰρ ἀπαντῆσαι τοὺς ᾿Αθανασίου πρεσβυτέρους προετρέποντο ἡμᾶς γράφειν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Πιστῷ τινι, ἡνίκα καὶ ᾿Αθανάσιος ὁ ἐπίσκοπος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἦν. 17 τοῦτον δὲ τὸν Πιστὸν οἱ ᾿Αθανασίου τοῦ ἐπισκόπου πρεσβύτεροι παραγενόμενοι ἀπέδειξαν εἶναι ᾿Αρειανὸν ἐκβληθέντα μὲν ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῆς κατὰ Νίκαιαν συνόδου, κατασταθέντα δὲ ὑπὸ Σεκούνδου τινός, ὃν ἡ μεγάλη σύνοδος ᾿Αρειανὸν ὄντα ἐξέβαλε. τοῦτο δὲ οὐδὲ αὐτοὶ οἱ περὶ Μαρτύριον ἀντέλεγον οὐδὲ ἠρνοῦντο τὸν Πιστὸν ὑπὸ Σεκούνδου ἐσχηκέναι τὴν κατάστασιν. σκοπεῖτε τοίνυν καὶ ἐκ τούτων, τίνες ἂν ὑπὸ μέμψιν δικαίως γένοιντο, οἱ μὴ πεισθέντες ἡμεῖς, ὥστε Πιστῷ τῷ ᾿Αρειανῷ γράψαι, ἢ οἱ συμβουλεύοντες ἀτιμάσαι τὴν μεγάλην σύνοδον καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ὡς εὐσεβέσι γράψαι; 18 καὶ γὰρ καὶ Μακάριος ὁ πρεσβύτερος ὁ παρὰ Εὐσεβίου μετὰ τῶν περὶ Μαρτύριον ἀποσταλεὶς ὡς ἤκουσεν ἐπιστάντας τοὺς πρεσβυτέρους ᾿Αθανασίου, ἐκδεχομένων ἡμῶν τὴν παρουσίαν αὐτοῦ μετὰ τῶν περὶ Μαρτύριον καὶ ̔Ησύχιον ἀπεδήμησε νυκτὸς καίτοι νοσῶν τῷ σώματι, ὡς ἐκ τούτου λοιπὸν ἡμᾶς ἀκολούθως στοχάζεσθαι ὅτι αἰσχυνόμενος τὸν κατὰ Πιστοῦ ἔλεγχον ἀνεχώρησεν. 19 ἀδύνατον γὰρ τὴν κατάστασιν Σεκούνδου τοῦ ᾿Αρειανοῦ ἐν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ ἰσχύσαι. ἀτιμία γὰρ ἀληθῶς αὕτη κατὰ τῆς συνόδου καὶ τῶν ἐν αὐτῇ συνελθόντων ἐπισκόπων, ἐὰν τὰ μετὰ τοσαύτης σπουδῆς καὶ εὐλαβείας ὡς θεοῦ παρόντος γενόμενα ἀντὶ μηδενὸς λυθῇ.

20 Εἴπερ οὖν, ὡς γράφετε, ἐκ τοῦ κατὰ Νοβάτον καὶ τὸν Σαμοσατέα Παῦλον παραδείγματος τὰ τῶν συνόδων ἰσχύειν δόγματα χρή, ἔδει μᾶλλον μὴ λυθῆναι τῶν τριακοσίων τὴν ψῆφον, ἔδει τὴν καθολικὴν σύνοδον ὑπὸ τῶν ὀλίγων μὴ ἀτιμασθῆναι. αἱρετικοὶ γὰρ οἱ ᾿Αρειανοὶ ὥσπερ κἀκεῖνοι καὶ ὅμοιαι αἱ κατὰ τούτων ψῆφοι ταῖς κατ᾽ ἐκείνων. τούτων δὲ τολμηθέντων τίνες εἰσὶν οἱ φλόγα διχονοίας ἀνάψαντες; ἡμᾶς γὰρ τοῦτο πεποιηκέναι γράψαντες ἐμέμψασθε. ἆρ᾽ οὖν ἡμεῖς διχονοίας εἰργασάμεθα οἱ συναλγοῦντες τοῖς πάσχουσιν ἀδελφοῖς καὶ κατὰ κανόνα πάντα πεποιηκότες; ἢ οἱ φιλονείκως καὶ παρὰ κανόνα τῶν τριακοσίων τὴν ψῆφον λύσαντες καὶ κατὰ πάντα τὴν σύνοδον ἀτιμάσαντες; 21 οὐ γὰρ μόνον οἱ ᾿Αρειανοὶ ἐδέχθησαν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μεμελετήκασιν ἐπίσκοποι διαβαίνειν. εἰ οὖν ἀληθῶς ἴσην καὶ τὴν αὐτὴν ἡγεῖσθε τιμὴν τῶν ἐπισκόπων καὶ μὴ ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν πόλεων, ὡς γράφετε, κρίνετε τοὺς ἐπισκόπους, ἔδει τὸν πεπιστευμένον μικρὰν μένειν ἐν τῇ πιστευθείσῃ καὶ μὴ ἐξουθενεῖν μὲν τὸ πεπιστευμένον, μεταβαίνειν δὲ εἰς τὴν μὴ ἐγχειρισθεῖσαν, ἵνα τῆς μὲν παρὰ θεοῦ δοθείσης καταφρονῇ, τὴν δὲ τῶν ἀνθρώπων κενοδοξίαν ἀγαπήσῃ. 22 οὐκοῦν, ἀγαπητοί, ἔδει ἀπαντῆσαι καὶ μὴ παραιτήσασθαι, ἵνα καὶ τέλος λάβῃ τὸ πρᾶγμα· τοῦτο γὰρ ὁ λόγος ἀπαιτεῖ. ἀλλ᾽ ἴσως ἡ προθεσμία ἐνεπόδισε· γράψαντες γὰρ ἐμέμψασθε, ὅτι στενὴν τὴν προθεσμίαν τῆς συνόδου ὡρίσαμεν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο, ἀγαπητοί, πρόφασίς ἐστιν. εἰ μὲν γὰρ ἐρχομένους τινὰς συνέκλεισεν ἡ ἡμέρα, στενὸν ἂν τὸ διάστημα τῆς προθεσμίας ἠλέγχθη, εἰ δὲ οἱ ἐλθεῖν μὴ βουλόμενοι κατεσχήκασι καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἕως αὐτοῦ τοῦ ᾿Ιαννουαρίου μηνός, μὴ θαρρούντων ἐστὶν ἡ πρόφασις. 23 ἦλθον γὰρ ἄν, ὡς προεῖπον, εἰ ἐθάρρουν οὐ πρὸς τὸ διάστημα τῆς ὁδοῦ σκοποῦντες οὐδὲ πρὸς τὴν προθεσμίαν ὁρῶντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς δικαίοις καὶ τοῖς εὐλόγοις παρρησιαζόμενοι. ἀλλ᾽ ἴσως διὰ τὸν καιρὸν οὐκ ἀπήντησαν. τοῦτο γὰρ γράφοντες πάλιν ἐδηλώσατε, ὡς ἄρα ἔδει ἡμᾶς σκοπήσαντας τὸν ἐπὶ τῆς ̔Εῴας καιρὸν μὴ προτρέψασθαι ὑμᾶς ἀπαντῆσαι. εἰ μὲν οὖν διὰ τὸ τοιοῦτον εἶναι τὸν καιρὸν οὐκ ἀπηντήσατε, ὥς φατε, ἔδει προτέρους ὑμᾶς τὸν καιρὸν τοῦτον σκοπήσαντας μὴ αἰτίους σχίσματος μηδὲ ὀλολυγῆς καὶ θρήνων ἐν ταῖς ἐκκλησίαις γενέσθαι. νῦν δὲ οἱ ταῦτα πεποιηκότες ἔδειξαν μὴ τὸν καιρὸν αἴτιον, ἀλλὰ τὴν προαίρεσιν τῶν μὴ θελησάντων ἀπαντῆσαι.

24 Θαυμάζω δὲ κἀκεῖνο τὸ μέρος τῆς ἐπιστολῆς, πῶς ὅλως κἂν ἐγράφη παρ᾽ ὑμῶν ὅτι δὴ τοῖς περὶ Εὐσέβιον μόνοις καὶ οὐ πᾶσιν ὑμῖν μόνος ἔγραψα· εὐχέρειαν γὰρ τῶν μεμψαμένων μᾶλλον ἄν τις εὕροι ἤπερ ἀλήθειαν. ἐγὼ γὰρ οὐκ ἄλλοθεν λαβὼν κατὰ ᾿Αθανασίου γράμματα ἢ διὰ τῶν περὶ Μαρτύριον καὶ ̔Ησύχιον ἐκείνοις ἀνάγκῃ ἔγραψα τοῖς καὶ γράψασι κατ᾽ αὐτοῦ. ἔδει τοίνυν ἢ τοὺς περὶ Εὐσέβιον μὴ μόνους χωρὶς πάντων ὑμῶν γράψαι ἢ ὑμᾶς, οἷς μὴ ἔγραψα, μὴ λυπεῖσθαι, εἰ ἐκείνοις ἐγράφη τοῖς καὶ γράψασιν. εἰ γὰρ ἐχρῆν καὶ πᾶσιν ὑμῖν ἐπιστεῖλαι, ἔδει καὶ ὑμᾶς σὺν ἐκείνοις γράψαι. 25 νῦν δὲ τὸ ἀκόλουθον σκοποῦντες ἐκείνοις ἐγράψαμεν τοῖς καὶ δηλώσασιν ἡμῖν καὶ τοῖς ἀποστείλασι πρὸς ἡμᾶς. εἰ δὲ καὶ τὸ μόνον ἐμὲ γεγραφέναι ἐκείνοις ἐκίνησεν ὑμᾶς, ἀκόλουθόν ἐστιν ὑμᾶς ἀγανακτεῖν, ὅτι καὶ μόνῳ ἐμοὶ ἔγραψαν. ἀλλὰ καὶ ἐν τούτῳ πιθανὴ μὲν καὶ οὐκ ἄλογος ἡ πρόφασις, ἀγαπητοί, ὅμως δὲ γνωρίσαι ὑμῖν ἀναγκαῖον ὅτι, εἰ καὶ μόνος ἔγραψα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ μόνου ἐστὶν αὕτη ἡ γνώμη ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ τῶν ἐν τούτοις τοῖς μέρεσιν ἐπισκόπων. καὶ ἔγωγε τοὺς πάντας οὐκ ἠθέλησα ποιῆσαι γράψαι, ἵνα μὴ παρὰ πολλῶν τὸ βάρος ἔχωσιν. 26 ἀμέλει καὶ νῦν τῇ ὁρισθείσῃ προθεσμίᾳ συνῆλθον ἐπίσκοποι καὶ ταύτης τῆς γνώμης γεγόνασιν, ἣν πάλιν γράφων ὑμῖν σημαίνω, ὥστε, ἀγαπητοί, εἰ καὶ μόνος ἐπιστέλλω, ἀλλὰ πάντων γνώμην εἶναι ταύτην γινώσκετε. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ μὴ εὐλόγως τινὰς ἐξ ὑμῶν προφάσεις, ἀλλὰ ἀδίκους καὶ ὑπόπτους πορίσασθαι.

27 Περὶ δὲ τοῦ μὴ εὐχερῶς μηδὲ ἀδίκως ἡμᾶς ὑποδεδέχθαι εἰς κοινωνίαν τοὺς συνεπισκόπους ἡμῶν ᾿Αθανάσιον καὶ Μάρκελλον, εἰ καὶ τὰ προλεχθέντα ἱκανά, ὅμως διὰ βραχέων εὔλογον ὑμῖν δεῖξαι. ἔγραψαν οἱ περὶ Εὐσέβιον πρότερον κατὰ τῶν περὶ ᾿Αθανάσιον, ἐγράψατε δὲ καὶ νῦν ὑμεῖς, ἔγραψαν δὲ καὶ πλεῖστοι ἐπίσκοποι ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξ ἄλλων ἐπαρχιῶν ὑπὲρ ᾿Αθανασίου. 28 πρῶτον μὲν οὖν τὰ κατ᾽ αὐτοῦ γράμματα παρ᾽ ὑμῶν μάχεται πρὸς ἑαυτὰ καὶ οὐδεμίαν συμφωνίαν ἔχει τὰ δεύτερα πρὸς τὰ πρῶτα, ἀλλ᾽ ἐν πολλοῖς τὰ πρῶτα ὑπὸ τῶν δευτέρων λύεται καὶ τὰ δεύτερα ὑπὸ τῶν πρώτων διαβάλλεται· ἀσυμφώνων δὲ ὄντων τῶν γραμμάτων οὐδεμία πίστις περὶ τῶν λεγομένων ἐστίν. ἔπειτα, εἰ τοῖς παρ᾽ ὑμῶν γραφεῖσιν ἀξιοῦτε πιστεύειν, ἀκόλουθόν ἐστι καὶ τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ γράψασι μὴ ἀπιστῆσαι, καὶ μάλιστα ὅτι ὑμεῖς μὲν πόρρωθεν, ἐκεῖνοι δὲ ἐν τοῖς τόποις ὄντες καὶ εἰδότες τὸν ἄνδρα καὶ τὰ ἐκεῖ γινόμενα πράγματα γράφουσι μαρτυροῦντες αὐτοῦ τῷ βίῳ καὶ διαβεβαιούμενοι ἐν πᾶσιν αὐτὸν συσκευὴν πεπονθέναι. 29 καὶ πάλιν ᾿Αρσένιός τις ἐπίσκοπος ἐλέχθη ποτὲ ὡς ἀναιρεθεὶς παρὰ ᾿Αθανασίου, ἀλλὰ τοῦτον ἐμάθομεν ζῆν, ἀλλὰ καὶ φιλίαν ἔχειν πρὸς αὐτόν. 30 τὰ ὑπομνήματα τὰ ἐν Μαρεώτῃ γενόμενα διεβεβαιώσατο κατὰ μονομέρειαν γεγενῆσθαι· μήτε γὰρ ἐκεῖ παρεῖναι Μακάριον τὸν πρεσβύτερον τὸν κατηγορούμενον μήτε αὐτὸν τὸν ἐπίσκοπον αὐτοῦ ᾿Αθανάσιον. καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ὑπομνημάτων, ὧν ἐκόμισαν ἡμῖν οἱ περὶ Μαρτύριον καὶ ̔Ησύχιον, ἔγνωμεν. ἀναγνόντες γὰρ εὕρομεν ὅτι ὁ μὲν κατήγορος ᾿Ισχύρας ἐκεῖ παρῆν, οὔτε δὲ Μακάριος οὔτε ὁ ἐπίσκοπος ᾿Αθανάσιος· ἀλλὰ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ᾿Αθανασίου ἀξιοῦντας παρεῖναι καὶ μὴ συγχωρηθέντας. 31 ἔδει δὲ, ἀγαπητοί, εἴπερ μετὰ ἀληθείας ἐγίνετο τὸ κριτήριον μὴ μόνον τὸν κατήγορον, ἀλλὰ καὶ τὸν κατηγορούμενον παρεῖναι. ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ Τύρῳ Μακάριος παρῆν ὁ κατηγορούμενος καὶ ᾿Ισχύρας ὁ κατήγορος, καὶ οὐδὲν ἐδείχθη, οὕτως ἔδει καὶ ἐν τῷ Μαρεώτῃ μὴ μόνον ἀπελθεῖν τὸν κατήγορον, ἀλλὰ καὶ τὸν κατηγορούμενον, ἵνα παρὼν ἢ ἐλεγχθῇ ἢ μὴ ἐλεγχθεὶς δείξῃ τὴν συκοφαντίαν. νῦν δὲ τούτου μὴ γενομένου, ἀλλὰ μόνου ἀπελθόντος τοῦ κατηγόρου, μεθ᾽ ὧν παρῃτήσατο ᾿Αθανάσιος, ὕποπτα τὰ πράγματα φαίνεται.

32 ᾿Ηιτιᾶτο δὲ καὶ τοὺς ἀπελθόντας εἰς τὸν Μαρεώτην παρὰ γνώμην αὐτοῦ ἀπεληλυθέναι. ἔλεγε γὰρ ὅτι Θεόγνιον καὶ Μάριν καὶ Θεόδωρον, Οὐρσάκιον καὶ Οὐάλεντα καὶ Μακεδόνιον ὑπόπτους ὄντας ἀπέστειλαν. καὶ τοῦτο οὐκ ἐκ τῶν λόγων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἐπιστολῆς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς Θεσσαλονίκης ἐδείκνυε. προήνεγκε γὰρ ἐπιστολὴν αὐτοῦ γραφεῖσαν πρὸς Διονύσιον τὸν ἐν τῇ συνόδῳ κόμητα, ἐν ᾕ δηλοῖ φανερὰν συσκευὴν γενέσθαι κατὰ ᾿Αθανασίου. 33 καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ κατηγόρου ᾿Ισχύρα προεκόμισε χεῖρα ὁλόγραφον αὐθεντικήν, ἐν ᾕ μάρτυρα τὸν θεὸν τὸν παντοκράτορα ἐπικαλούμενος μήτε ποτηρίου κλάσιν μήτε τραπέζης ἀνατροπὴν γεγενῆσθαι ἔλεγεν, ἀλλ᾽ ὑποβεβλῆσθαι ἑαυτὸν ὑπό τινων πλάσασθαι ταύτην τὴν κατηγορίαν. ἀπαντήσαντες δὲ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ Μαρεώτου διεβεβαιώσαντο μήτε τὸν ᾿Ισχύραν πρεσβύτερον εἶναι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας μήτε τι τοιοῦτον πεπλημμεληκέναι Μακάριον, ὁποῖον ἐκεῖνος κατηγόρησεν. 34 οἱ πρεσβύτεροι δὲ καὶ οἱ διάκονοι ἀπαντήσαντες ἐνταῦθα οὐκ ὀλίγα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἐμαρτύρησαν ὑπὲρ τοῦ ἐπισκόπου ᾿Αθανασίου διαβεβαιούμενοι μηδὲν ἀληθὲς εἶναι τῶν κατ᾽ αὐτοῦ λεγομένων, συσκευὴν δὲ αὐτὸν πεπονθέναι. καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου δὲ καὶ Λιβύης πάντες ἐπίσκοποι γράφοντες διεβεβαιώσαντο καὶ τὴν κατάστασιν αὐτοῦ ἔννομον καὶ ἐκκλησιαστικὴν γεγονέναι καὶ πάντα τὰ παρ᾽ ὑμῶν λεγόμενα κατ᾽ αὐτοῦ εἶναι ψευδῆ· οὔτε γὰρ φόνον γεγενῆσθαι οὔτε τινὰς ἀναιρεθῆναι δι᾽ αὐτὸν οὔτε κλάσιν ποτηρίου γεγενῆσθαι, ἀλλὰ πάντα εἶναι ψευδῆ. 35 καὶ ἐκ τῶν ὑπομνημάτων δὲ τῶν ἐν Μαρεώτῃ κατὰ μονομέρειαν γενομένων ἐδείκνυεν ὁ ἐπίσκοπος ᾿Αθανάσιος ἕνα κατηχούμενον ἐξετασθέντα καὶ εἰπόντα ἔνδον εἶναι μετὰ ᾿Ισχύρα, ὅτε Μακάριος ὁ πρεσβύτερος ᾿Αθανασίου, ὡς λέγουσιν, ἐπέστη τῷ τόπῳ, καὶ ἄλλους δὲ ἐξετασθέντας καὶ εἰπόντας τὸν μὲν ἐν κελλίῳ μικρῷ, τὸν δὲ ὄπισθεν τῆς θύρας κατακεῖσθαι τὸν ᾿Ισχύραν τότε νοσοῦντα, ὅτε Μακάριον λέγουσιν ἀπηντηκέναι ἐκεῖ. 36 ἀπὸ δὴ τούτων ὧν ἔλεγε, καὶ ἡμεῖς ἀκολούθως στοχαζόμεθα ὅτι πῶς οἷόν τε τὸν ὄπισθεν τῆς θύρας νόσῳ κατακείμενον τότε ἑστηκέναι καὶ λειτουργεῖν καὶ προσφέρειν; ἢ πῶς οἷόν τε ἦν προσφορὰν προκεῖσθαι ἔνδον ὄντων τῶν κατηχουμένων; εἰ γὰρ ἔνδον ἦσαν οἱ κατηχούμενοι, οὔπω ἦν ὁ καιρὸς τῆς προσφορᾶς. 37 ταῦτα, ὥσπερ εἴρηται, ἔλεγεν ὁ ἐπίσκοπος ᾿Αθανάσιος καὶ ἐκ τῶν ὑπομνημάτων ἐδείκνυε, διαβεβαιουμένων καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μηδὲ ὅλως αὐτὸν πρεσβύτερον γεγενῆσθαί ποτε ἐν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ μηδὲ σεσυνῆχθαι αὐτόν ποτε ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὡς πρεσβύτερον· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ὅτε ᾿Αλέξανδρος ἐδέχετο κατὰ φιλανθρωπίαν τῆς μεγάλης συνόδου τοὺς ἀπὸ τοῦ σχίσματος Μελιτίου, ὠνομάσθαι αὐτὸν ὑπὸ Μελιτίου μετὰ τῶν αὐτοῦ διεβεβαιοῦντο· ὃ καὶ μέγιστόν ἐστι τεκμήριον μὴ εἶναι αὐτὸν μήτε Μελιτίου. εἰ γὰρ ἦν, πάντως καὶ αὐτὸς αὐτοῖς συνηριθμεῖτο. 38 ἄλλως τε καὶ ἐν ἄλλοις ὁ ᾿Ισχύρας ψευσάμενος ἐδείκνυτο ὑπὸ ᾿Αθανασίου ἐκ τῶν ὑπομνημάτων· κατηγορήσας γὰρ ὡς βιβλίων κεκαυμένων ὅτε, ὡς λέγουσι, Μακάριος ἐπέστη, ἠλέγχθη ὑφ᾽ ὧν αὐτὸς ἤνεγκε μαρτύρων ψευσάμενος. 39 Τούτων τοίνυν οὕτως λεγομένων καὶ τοσούτων μὲν ὄντων τῶν μαρτύρων τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ, τοσούτων δὲ δικαιωμάτων προφερομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ, τί ἔδει ποιεῖν ἡμᾶς; ἢ τί ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανὼν ἀπαιτεῖ ἢ μὴ καταγνῶναι τοῦ ἀνδρός, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποδέξασθαι καὶ ἔχειν αὐτὸν ἐπίσκοπον, ὥσπερ καὶ εἴχομεν; 40 καὶ γὰρ πρὸς τούτοις πᾶσι παρέμεινεν ἐνταῦθα ἐνιαυτὸν καὶ ἓξ μῆνας ἐκδεχόμενος τὴν παρουσίαν ὑμῶν ἢ τῶν βουλομένων ἐλθεῖν· τῇ δὲ παρουσίᾳ ἐδυσώπει πάντας, ὅτι οὐκ ἂν παρῆν εἰ μὴ ἐθάρρει. καὶ γὰρ οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐλήλυθεν, ἀλλὰ κληθεὶς καὶ λαβὼν γράμματα παρ᾽ ἡμῶν, καθάπερ καὶ ὑμῖν ἐγράψαμεν. 41 καὶ ὅμως μετὰ τοσαῦτα ὑμεῖς ὡς παρὰ κανόνας ποιήσαντας ἡμᾶς ἐμέμψασθε. σκοπεῖτε τοίνυν, τίνες εἰσὶν οἱ παρὰ κανόνας πράξαντες, ἡμεῖς οἱ μετὰ τοσούτων ἀποδείξεων τὸν ἄνδρα δεξάμενοι ἢ οἱ ἀπὸ τριάκοντα καὶ ἓξ μονῶν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ὀνομάσαντές τινα ὡς ἐπίσκοπον ξένον καὶ ἀποστείλαντες εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν μετὰ στρατιωτικῆς ἐξουσίας; ὅπερ οὐ γέγονεν οὐδὲ εἰς Γαλλίας αὐτοῦ ἀποσταλέντος· ἐγεγόνει γὰρ ἂν καὶ τότε, εἰ ὄντως ἦν καταγνωσθείς. ἀμέλει ἐπανελθὼν σχολάζουσαν καὶ ἐκδεχομένην αὐτὸν τὴν ἐκκλησίαν εὗρεν.

42 ᾿Αλλὰ νῦν οὐκ οἶδα, ποίῳ τρόπῳ γέγονε τὰ γενόμενα. πρῶτον μὲν γάρ, εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, οὐκ ἔδει γραψάντων ἡμῶν σύνοδον γενέσθαι προλαβεῖν τινας τὴν ἐκ τῆς συνόδου κρίσιν. ἔπειτα οὐκ ἔδει τοιαύτην καινοτομίαν κατὰ τῆς ἐκκλησίας γενέσθαι. ποῖος γὰρ κανὼν ἐκκλησιαστικὸς ἢ ποία παράδοσις ἀποστολικὴ τοιαύτη, ὥστε εἰρηνευούσης ἐκκλησίας καὶ ἐπισκόπων τοσούτων ὁμόνοιαν ἐχόντων πρὸς τὸν ἐπίσκοπον τῆς ᾿Αλεξανδρείας ᾿Αθανάσιον ἀποσταλῆναι Γρηγόριον, ξένον μὲν τῆς πόλεως, μήτε ἐκεῖ βαπτισθέντα μήτε γινωσκόμενον τοῖς πολλοῖς, μὴ αἰτηθέντα παρὰ πρεσβυτέρων, μὴ παρ᾽ ἐπισκόπων, μὴ παρὰ λαῶν, ἀλλὰ κατασταθῆναι μὲν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἀποσταλῆναι δὲ εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν, οὐ μετὰ πρεσβυτέρων, οὐ μετὰ διακόνων τῆς πόλεως, οὐ μετὰ ἐπισκόπων τῆς Αἰγύπτου, ἀλλὰ μετὰ στρατιωτῶν; 43 τοῦτο γὰρ ἔλεγον καὶ ᾐτιῶντο οἱ ἐνταῦθα ἐλθόντες. εἰ γὰρ καὶ μετὰ τὴν σύνοδον ὑπεύθυνος ἦν εὑρεθεὶς ὁ ᾿Αθανάσιος, οὐκ ἔδει τὴν κατάστασιν οὕτως παρανόμως καὶ παρὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα γενέσθαι, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἱερατείου, ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ κλήρου τοὺς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ἐπισκόπους ἔδει καταστῆσαι καὶ μὴ νῦν τοὺς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κανόνας παραλύεσθαι. ἆρα γάρ, εἰ καθ᾽ ἑνὸς ὑμῶν ἐγεγόνει τὸ τοιοῦτον, οὐκ ἂν ἐβοήσατε, οὐκ ἂν ἠξιώσατε ὡς παραλελυμένων τῶν κανόνων ἐκδικηθῆναι; 44 ἀγαπητοί, ὡς θεοῦ παρόντος μετὰ ἀληθείας φθεγγόμεθα καὶ λέγομεν· οὐκ ἔστι τοῦτο εὐσεβὲς οὐδὲ νόμιμον οὐδὲ ἐκκλησιαστικόν. καὶ γὰρ καὶ τὰ λεγόμενα γεγενῆσθαι παρὰ Γρηγορίου ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ δείκνυσι τὴν τῆς καταστάσεως τάξιν. ἐν γὰρ τοιούτοις εἰρηνικοῖς καιροῖς, ὡς αὐτοὶ οἱ ἐλθόντες ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἀπήγγειλαν, καθὼς καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἔγραψαν, ἡ ἐκκλησία ἐμπρησμὸν ὑπέμεινε, παρθένοι ἐγυμνώθησαν, μονάζοντες κατεπατήθησαν, πρεσβύτεροι καὶ πολλοὶ τοῦ λαοῦ ᾐκίσθησαν καὶ βίαν πεπόνθασιν, ἐπίσκοποι ἐφυλακίσθησαν, περιεσύρησαν πολλοί, τὰ ἅγια μυστήρια, ἐφ᾽ οἷς ᾐτιῶντο Μακάριον τὸν πρεσβύτερον, ὑπὸ ἐθνικῶν διηρπάζετο καὶ εἰς γῆν ἐβάλλετο, ἵνα τὴν Γρηγορίου τινὲς κατάστασιν δέξωνται. 45 τὰ δὲ τοιαῦτα δείκνυσι τοὺς παραλύοντας τοὺς κανόνας. εἰ γὰρ νομίμη ἦν ἡ κατάστασις, οὐκ ἂν διὰ παρανομίας ἠνάγκαζε πείθεσθαι τοὺς νομίμως ἀπειθοῦντας αὐτῷ. καὶ ὅμως τοιούτων γενομένων γράφετε εἰρήνην μεγάλην γεγενῆσθαι ἐν τῇ ᾿Αλεξανδρείᾳ καὶ τῇ Αἰγύπτῳ, ἐκτὸς εἰ μὴ ἀντιμεταβέβληται τὸ ἔργον τῆς εἰρήνης καὶ τὰ τοιαῦτα εἰρήνην ὀνομάζετε.

46 Κἀκεῖνο δὲ ὑμῖν ἀναγκαῖον ἐνόμισα δηλῶσαι ὅτι ᾿Αθανάσιος διεβεβαιοῦτο Μακάριον ἐν Τύρῳ ὑπὸ στρατιώτας γεγενῆσθαι καὶ μόνον τὸν κατήγορον ἀπεληλυθέναι μετὰ τῶν ἀπελθόντων εἰς τὸν Μαρεώτην, καὶ τοὺς μὲν πρεσβυτέρους ἀξιοῦντας παρεῖναι ἐν τῇ ἐξετάσει μὴ συγκεχωρῆσθαι, τὴν δὲ ἐξέτασιν γεγενῆσθαι περὶ ποτηρίου καὶ τραπέζης ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ ἐπάρχου καὶ τῆς τάξεως αὐτοῦ παρόντων ἐθνικῶν καὶ ᾿Ιουδαίων. τοῦτο δὲ κατὰ τὰς ἀρχὰς ἄπιστον ἦν, εἰ μὴ καὶ ἐκ τῶν ὑπομνημάτων ἐδείκνυτο, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐθαυμάσαμεν, νομίζω δὲ καὶ ὑμᾶς ἔτι θαυμάζειν, ἀγαπητοί. 47 πρεσβύτεροι μὲν οὐκ ἐπιτρέπονται παρεῖναι οἱ καὶ τῶν μυστηρίων λειτουργοὶ τυγχάνοντες, ἐπὶ δὲ ἐξωτικοῦ δικαστοῦ παρόντων κατηχουμένων καὶ τό γε χείριστον, ἐπὶ ἐθνικῶν καὶ ᾿Ιουδαίων τῶν διαβεβλημένων περὶ τὸν Χριστιανισμὸν ἐξέτασις περὶ αἵματος Χριστοῦ καὶ σώματος Χριστοῦ γίνεται. εἰ γὰρ καὶ ὅλως ἐγεγόνει τι πλημμέλημα, ἔδει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὑπὸ κληρικῶν νομίμων ἐξετάζεσθαι τὰ τοιαῦτα καὶ μὴ ὑπὸ ἐθνικῶν τῶν τὸν λόγον βδελυσσομένων καὶ μὴ εἰδότων τὴν ἀλήθειαν. τοῦτο δὲ τὸ ἁμάρτημα ἡλίκον καὶ ὁποῖόν ἐστι, συνορᾶν καὶ ὑμᾶς καὶ πάντας πεπίστευκα. περὶ μὲν ᾿Αθανασίου τοιαῦτα.

48 Περὶ δὲ Μαρκέλλου, ἐπειδὴ καὶ περὶ αὐτοῦ ὡς ἀσεβοῦντος εἰς τὸν Χριστὸν ἐγράψατε, δηλῶσαι ὑμῖν ἐσπούδασα ὅτι ἐνταῦθα γενόμενος διεβεβαιώσατο μὲν μὴ εἶναι ἀληθῆ τὰ περὶ αὐτοῦ γραφέντα παρ᾽ ὑμῶν, ὅμως δὲ ἀπαιτούμενος παρ᾽ ἡμῶν εἰπεῖν περὶ τῆς πίστεως οὕτως μετὰ παρρησίας ἀπεκρίνατο δι᾽ ἑαυτοῦ ὡς ἐπιγνῶναι μὲν ἡμᾶς ὅτι μηδὲν ἔξωθεν τῆς ἀληθείας ὁμολογεῖ. 49 οὕτως γὰρ εὐσεβῶς περὶ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὡμολόγησε φρονεῖν, ὥσπερ καὶ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία φρονεῖ· καὶ οὐ νῦν ταῦτα πεφρονηκέναι διεβεβαιώσατο, ἀλλὰ καὶ ἔκπαλαι, ὡσπεροῦν καὶ οἱ ἡμέτεροι πρεσβύτεροι τότε ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ γενόμενοι ἐμαρτύρησαν αὐτοῦ τῇ ὀρθοδοξίᾳ. καὶ γὰρ καὶ τότε καὶ νῦν κατὰ τῆς αἱρέσεως τῶν ᾿Αρειανῶν πεφρονηκέναι διισχυρίσατο, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ὑμᾶς ὑπομνῆσαι δίκαιόν ἐστιν, ἵνα μηδεὶς τὴν τοιαύτην αἵρεσιν ἀποδέχηται, ἀλλὰ βδελύττηται ὡς ἀλλοτρίαν τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας. 50 ὀρθὰ τοίνυν αὐτὸν φρονοῦντα καὶ ἐπὶ ὀρθοδοξίᾳ μαρτυρούμενον τί πάλιν καὶ ἐπὶ τούτου ἔδει ποιεῖν ἡμᾶς ἢ ἔχειν αὐτόν, ὥσπερ καὶ εἴχομεν, ἐπίσκοπον καὶ μὴ ἀποβάλλειν τῆς κοινωνίας; 51 ταῦτα μὲν οὖν ἐγὼ οὐχ ὡς ὑπεραπολογούμενος αὐτῶν γέγραφα, ἀλλ᾽ ἕνεκα τοῦ πιστεῦσαι ὑμᾶς ὅτι δικαίως καὶ κανονικῶς ἐδεξάμεθα τοὺς ἄνδρας, καὶ μάτην φιλονεικεῖτε, ὑμᾶς δὲ δίκαιόν ἐστι σπουδάσαι καὶ πάντα τρόπον καμεῖν, ἵνα τὰ μὲν παρὰ κανόνα γενόμενα διορθώσεως τύχῃ, αἱ δὲ ἐκκλησίαι εἰρήνην ἔχωσι πρὸς τὸ τὴν τοῦ κυρίου εἰρήνην τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν παραμεῖναι καὶ μὴ σχίζεσθαι τὰς ἐκκλησίας μηδὲ ὑμᾶς ὡς αἰτίους σχίσματος μέμψιν ὑπομεῖναι. ὁμολογῶ γὰρ ὑμῖν τὰ γενόμενα οὐκ εἰρήνης, ἀλλὰ σχίσματος προφάσεις εἰσίν.

52 Οὐ γὰρ μόνον οἱ περὶ ᾿Αθανάσιον καὶ Μάρκελλον οἱ ἐπίσκοποι ἐληλύθασιν ἐνταῦθα αἰτιώμενοι κατ᾽ αὐτῶν ἀδικίαν γεγονέναι, ἀλλὰ καὶ πλεῖστοι ἄλλοι ἐπίσκοποι ἀπὸ Θρᾴκης, ἀπὸ Κοίλης Συρίας, ἀπὸ Φοινίκης καὶ Παλαιστίνης. καὶ πρεσβύτεροι μὲν οὐκ ὀλίγοι, ἄλλοι δέ τινες ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας καὶ ἄλλοι ἐξ ἄλλων μερῶν, ἀπήντησαν εἰς τὴν ἐνταῦθα σύνοδον, ἐπὶ πάντων τῶν συνελθόντων ἐπισκόπων πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἔλεγον ἔτι καὶ ἀπωδύροντο βίαν καὶ ἀδικίαν τὰς ἐκκλησίας πεπονθέναι, καὶ ὅμοια τῶν κατὰ ᾿Αλεξάνδρειαν καὶ τὰς ἑαυτῶν καὶ ἐν ἄλλαις ἐκκλησίαις γεγενῆσθαι διεβεβαιοῦντο οὐ λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ πράγμασι. 53 καὶ ἐξ Αἰγύπτου δὲ καὶ τῆς ᾿Αλεξανδρείας πάλιν ἐλθόντες νῦν πρεσβύτεροι μετὰ γραμμάτων ἀπωδύροντο ὅτι πολλοὶ ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι θέλοντες ἐλθεῖν εἰς τὴν σύνοδον ἐκωλύθησαν. μέχρι γὰρ νῦν καὶ μετὰ τὴν τοῦ ἐπισκόπου ᾿Αθανασίου ἀποδημίαν ἔλεγον ἐπισκόπους ὁμολογητὰς κατακόπτεσθαι πληγαῖς καὶ ἄλλους φυλακίζεσθαι, ἤδη δὲ καὶ ἀρχαίους, πλεῖστον ὅσον χρόνον ἔχοντας ἐν τῇ ἐπισκοπῇ, εἰς λειτουργίας δημοσίας παραδίδοσθαι καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας κληρικοὺς καὶ λαοὺς ἐπιβουλεύεσθαι καὶ διώκεσθαι. καὶ γὰρ καί τινας ἐπισκόπους καί τινας ἀδελφοὺς ὑπερορίους ἔλεγον γεγενῆσθαι δι᾽ οὐδὲν ἕτερον, ἢ ἵνα καὶ ἄκοντες ἀναγκάζωνται κοινωνεῖν Γρηγορίῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ᾿Αρειανοῖς. 54 καὶ ἐν ᾿Αγκύρᾳ δὲ τῆς Γαλατίας οὐκ ὀλίγα γεγενῆσθαι, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ πάλιν τοῖς κατὰ ᾿Αλεξάνδρειαν γενομένοις ἠκούσαμεν καὶ παρ᾽ ἑτέρων, καὶ Μάρκελλος δὲ ὁ ἐπίσκοπος διεμαρτύρατο. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοιαύτας κατηγορίας καὶ οὕτω δεινὰς κατά τινων ἐξ ὑμῶν, ἵνα μὴ λέγω τὰ ὀνόματα, οἱ ἀπαντήσαντες εἰρήκασιν, ἃς ἐγὼ μὲν γράψαι παρῃτησάμην· ἴσως δὲ καὶ ὑμεῖς παρ᾽ ἑτέρων ἀκηκόατε. 55 διὰ τοῦτο γὰρ μάλιστα καὶ ἔγραψα προτρεπόμενος ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα καὶ παρόντες ἀκούσητε καὶ πάντα διορθωθῆναι καὶ θεραπευθῆναι δυνηθῇ. ἐπὶ δὲ τούτῳ προθυμοτέρως ἔδει τοὺς κληθέντας ἀπαντῆσαι καὶ μὴ παραιτήσασθαι, ἵνα μήτε ὡς ὕποπτοι περὶ τὰ λεχθέντα, ἐὰν μὴ ἀπαντήσωσι, νομισθῶσι μήτε ὡς μὴ δυνάμενοι ἐλέγξαι ἃ ἔγραψαν.

56 Τούτων τοίνυν οὕτως λεγομένων καὶ οὕτως τῶν ἐκκλησιῶν πασχουσῶν καὶ ἐπιβουλευομένων, ὡς οἱ ἀπαγγέλλοντες διεβεβαιοῦντο, τίνες εἰσὶν οἱ φλόγα διχονοίας ἀνάψαντες; ἡμεῖς οἱ λυπούμενοι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις καὶ συμπάσχοντες τοῖς πάσχουσιν ἀδελφοῖς ἢ οἱ τὰ τοιαῦτα ἐργασάμενοι; θαυμάζω γάρ, πῶς τοιαύτης καὶ τοσαύτης ἐκεῖ ἀκαταστασίας καθ᾽ ἑκάστην ἐκκλησίαν οὔσης, δι᾽ ἣν καὶ οἱ ἀπαντήσαντες ἦλθον ἐνταῦθα, γράφετε ὑμεῖς ὁμόνοιαν γεγενῆσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις. τὰ δὲ τοιαῦτα οὐκ ἐπὶ οἰκοδομῇ τῆς ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἐπὶ καθαιρέσει ταύτης γίνεται. καὶ οἱ ἐν τούτοις δὲ χαίροντες οὔκ εἰσιν εἰρήνης υἱοί, ἀλλὰ ἀκαταστασίας· ὁ δὲ θεὸς ἡμῶν «οὐκ ἔστιν ἀκαταστασίας ἀλλ᾽ εἰρήνης». 57 διόπερ, ὡς οἶδεν ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κηδόμενος μὲν καὶ τῆς ὑμῶν ὑπολήψεως, εὐχόμενος δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας μὴ ἐν ἀκαταστασίᾳ εἶναι, ἀλλὰ διαμένειν ὥσπερ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἐκανονίσθη, γράψαι ὑμῖν ταῦτα ἀναγκαῖον ἡγησάμην, ἵνα ἤδη ποτὲ δυσωπήσητε τοὺς διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀπέχθειαν οὕτω διαθεμένους τὰς ἐκκλησίας. ἤκουσα γὰρ ὅτι τινές εἰσιν ὀλίγοι οἱ τούτων πάντων αἴτιοι τυγχάνοντες. 58 καὶ σπουδάσατε ὡς σπλάγχνα ἔχοντες οἰκτιρμοῦ διορθώσασθαι, ὡς προεῖπον, τὰ παρὰ κανόνα γενόμενα, ἵνα, εἰ καί τι προελήφθη, τοῦτο τῇ ὑμετέρᾳ σπουδῇ θεραπευθῇ. καὶ μὴ γράφητε ὅτι τὴν Μαρκέλλου καὶ ᾿Αθανασίου ἢ τὴν ἡμῶν ἑλοῦ κοινωνίαν, οὐ γὰρ εἰρήνης, ἀλλὰ φιλονεικίας καὶ μισαδελφίας τὰ τοιαῦτα γνωρίσματα. διὰ τοῦτο οὖν κἀγὼ τὰ προειρημένα ἔγραψα, ἵνα μαθόντες ὅτι οὐκ ἀδίκως ἐδεξάμεθα αὐτούς, παύσησθε τῆς τοιαύτης ἔριδος. 59 εἰ μὲν γὰρ ἐλθόντων ὑμῶν ἦσαν καταγνωσθέντες, εἰ μὴ εὐλόγους ἀποδείξεις ἔχειν ἐφαίνοντο ὑπὲρ ἑαυτῶν, καλῶς ἂν τὰ τοιαῦτα γεγραφήκειτε· ἐπειδὴ δέ, ὡς προεῖπον, κανονικῶς καὶ οὐκ ἀδίκως τὴν πρὸς αὐτοὺς ἔσχομεν κοινωνίαν, παρακαλῶ ὑπὲρ Χριστοῦ, μὴ ἐπιτρέψητε διασχισθῆναι τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ μηδὲ τοῖς προλήμμασι πιστεύσητε, ἀλλὰ τὴν τοῦ κυρίου εἰρήνην προτιμήσατε. 60 οὐ γὰρ ὅσιον οὐδὲ δίκαιον δι᾽ ὀλίγων μικροψυχίαν τοὺς μὴ καταγνωσθέντας ἀπορρίπτειν καὶ λυπεῖν ἐν τούτῳ τὸ πνεῦμα· εἰ δὲ νομίζετε δύνασθαί τινα κατ᾽ αὐτῶν ἀποδεῖξαι καὶ εἰς πρόσωπον αὐτοὺς ἐλέγξαι, ἐλθέτωσαν οἱ βουλόμενοι. ἑτοίμους γὰρ ἑαυτοὺς καὶ αὐτοὶ εἶναι ἐπηγγείλαντο, ὥστε καὶ ἀποδεῖξαι καὶ διελέγξαι, περὶ ὧν ἡμῖν ἀπήγγειλαν.

61 Σημάνατε οὖν ἡμῖν, ἀγαπητοί, περὶ τούτου, ἵνα κἀκείνοις γράψωμεν καὶ τοῖς ὀφείλουσι πάλιν συνελθεῖν ἐπισκόποις πρὸς τὸ πάντων παρόντων τοὺς ὑπευθύνους καταγνωσθῆναι καὶ μηκέτι ἀκαταστασίαν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις γενέσθαι. ἀρκεῖ γὰρ τὰ γενόμενα· ἀρκεῖ ὅτι παρόντων ἐπισκόπων ἐπίσκοποι ἐξωρίζοντο. περὶ οὗ οὐδὲ μακρηγορεῖν δεῖ, ἵνα μὴ βαρεῖσθαι οἱ παρόντες τότε δοκῶσιν. εἰ γὰρ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, οὐκ ἔδει μέχρι τούτων φθάσαι οὐδὲ εἰς τοσοῦτον ἐλθεῖν τὰς μικροψυχίας. 62 ἔστω δὲ ᾿Αθανάσιος καὶ Μάρκελλος, ὡς γράφετε, μετετέθησαν ἀπὸ τῶν ἰδίων τόπων, τί καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἄν τις εἴποι τῶν ἐκ διαφόρων τόπων, ὡς προεῖπον, ἐλθόντων ἐνταῦθα ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων; καὶ αὐτοὶ γὰρ πάλιν ἡρπάσθαι ἑαυτοὺς καὶ τοιαῦτα πεπονθέναι ἔλεγον. 63 ὦ ἀγαπητοί, οὐκέτι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἀλλὰ λοιπὸν ἐπὶ ἐξορισμῷ καὶ θανάτῳ αἱ κρίσεις τῆς ἐκκλησίας εἰσίν. εἰ γὰρ καὶ ὅλως, ὥς φατε, γέγονέ τι εἰς αὐτοὺς ἁμάρτημα, ἔδει κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα καὶ μὴ οὕτως γεγενῆσθαι τὴν κρίσιν, ἔδει γραφῆναι πᾶσιν ἡμῖν, ἵνα οὕτως παρὰ πάντων ὁρισθῇ τὸ δίκαιον. ἐπίσκοποι γὰρ ἦσαν οἱ πάσχοντες καὶ οὐχ αἱ τυχοῦσαι ἐκκλησίαι αἱ πάσχουσαι, ἀλλ᾽ ὧν αὐτοὶ οἱ ἀπόστολοι δι᾽ ἑαυτῶν καθηγήσαντο. 64 διὰ τί δὲ περὶ τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας μάλιστα οὐκ ἐγράφετο ἡμῖν; ἢ ἀγνοεῖτε, ὅτι τοῦτο ἔθος ἦν, πρότερον γράφεσθαι ἡμῖν καὶ οὕτως ἔνθεν ὁρίζεσθαι τὰ δίκαια; εἰ μὲν οὖν τι τοιοῦτον ἦν ὑποπτευθὲν εἰς τὸν ἐπίσκοπον τὸν ἐκεῖ, ἔδει πρὸς τὴν ἐνταῦθα ἐκκλησίαν γραφῆναι, νῦν δὲ οἱ ἡμᾶς μὴ πληροφορήσαντες, πράξαντες δὲ αὐτοὶ ὡς ἠθέλησαν, λοιπὸν καὶ ἡμᾶς οὐ καταγνόντας βούλονται συμψήφους εἶναι. 65 οὐχ οὕτως αἱ Παύλου διατάξεις, οὐχ οὕτως οἱ πατέρες παραδεδώκασιν· ἄλλος τύπος ἐστὶν οὗτος καὶ καινὸν τὸ ἐπιτήδευμα. παρακαλῶ, μετὰ μακροθυμίας ἐνέγκατε· ὑπὲρ τοῦ κοινῇ συμφέροντός ἐστιν ἃ γράφω. ἃ γὰρ παρειλήφαμεν παρὰ τοῦ μακαρίου Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, ταῦτα καὶ ὑμῖν δηλῶ. καὶ οὐκ ἂν ἔγραψα φανερὰ ἡγούμενος εἶναι ταῦτα παρὰ πᾶσιν, εἰ μὴ τὰ γενόμενα ἡμᾶς ἐτάραξεν. 66 ἐπίσκοποι ἁρπάζονται καὶ ἐκτοπίζονται, ἄλλοι δὲ ἀλλαχόθεν ἀντιτίθενται καὶ ἄλλοι ἐπιβουλεύονται, ὥστε ἐπὶ μὲν τοῖς ἁρπασθεῖσιν αὐτοὺς πενθεῖν, ἐπὶ δὲ τοῖς πεμπομένοις ἀναγκάζεσθαι, ἵνα, οὓς μὲν θέλουσι, μὴ ἐπιζητῶσιν, οὓς δὲ μὴ βούλονται, δέχωνται. 67 ἀξιῶ ὑμᾶς μηκέτι τοιαῦτα γίνεσθαι, γράψατε δὲ μᾶλλον κατὰ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρούντων, ἵνα μηκέτι τοιαῦτα πάσχωσιν αἱ ἐκκλησίαι μηδέ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ὕβριν πάσχῃ ἢ παρὰ γνώμην, ὥσπερ ἐδήλωσαν ἡμῖν, ἀναγκάζηταί τις ποιεῖν, ἵνα μὴ καὶ παρὰ τοῖς ἔθνεσι γέλωτα ὀφλήσωμεν, καὶ πρό γε πάντων, ἵνα μὴ τὸν θεὸν παροξύνωμεν. ἕκαστος γὰρ ἡμῶν ἀποδώσει λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, περὶ ὧν ἐνταῦθα ἔπραξε. 68 γένοιτο δὲ πάντας κατὰ θεὸν φρονῆσαι, ἵνα καὶ αἱ ἐκκλησίαι τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν ἀπολαβοῦσαι χαίρωσι διὰ παντὸς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, δι᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς ἐν κυρίῳ εὔχομαι, ἀγαπητοὶ καὶ ποθεινότατοι ἀδελφοί.

Übersetzung

1 Julius an Dianius, Flacillus, Narcissus, Eusebius, Maris, Macedonius, Theodorus samt denen, die aus Antiochien an uns geschrieben haben, den geliebten Brüdern, Gruß im Herrn!

2 Ich habe den Brief, der durch meine Presbyter Elpidius und Philoxenus überbracht wurde, gelesen und mich darüber gewundert, daß wir zwar mit Liebe und einem Bewußtsein von der Wahrheit geschrieben hatten, ihr aber mit Streitsucht und keineswegs so, wie es sich geziemt, zurückgeschrieben habt. In dem Brief zeigte sich nämlich Hochmut und Prahlsucht der Schreiber. Dies ist aber dem Glauben in Christus fremd. 3 Denn das mit Liebe Geschriebene hätte eine gleichfalls mit Liebe geschriebene Antwort bekommen müssen und nicht eine mit Streitsucht geschriebene. Oder ist es nicht ein Erweis der Liebe, Presbyter zu senden, den Leidenden Mitleid zu spenden, denen, die geschrieben haben, nahezulegen zu kommen, damit alle Probleme bald gelöst werden und in Ordnung gebracht werden können und unsere Brüder nicht mehr leiden noch irgendwelche euch verleumden? Aber ich weiß nicht, was eure Meinung so verstimmt hat, daß wir sogar anfangen zu glauben, daß ihr auch die Worte, mit denen ihr uns zu ehren scheint, verdreht und mit gewisser Ironie vorgebracht habt. 4 Denn auch die abgesandten Presbyter, die mit Freude hätten zurückkommen sollen, kehrten im Gegenteil betrübt über das, was sie dort gesehen haben, zurück. Auch ich selbst habe, nachdem ich den Brief empfangen habe, lange überlegt und den Brief für mich behalten, da ich glaubte, daß dennoch einige kommen würden und ich den Brief nicht brauchen würde, damit er nicht, wenn er veröffentlicht würde, viele der Hiesigen verletzte. Als er aber, da niemand erschien, gezeigt werden mußte, wunderten sich alle, muß ich euch zugeben, und waren beinahe fassungslos, daß überhaupt von euch Derartiges geschrieben worden war. Denn der Brief enthielt mehr Streitsucht als Liebe. 5 Falls also der Verfasser nur aus Liebe um Worte geschrieben hat, so ist ein derartiges Verhalten eine Angelegenheit anderer Leute. Denn bei den kirchlichen Angelegenheiten geht es nicht um den Nachweis von Redegewandtheit, sondern um die apostolischen Gesetze und die Sorge, keinen von den Kleinen in der Kirche zu verärgern. Denn es ziemt sich nach dem kirchlichen Wort, »eher einen Mühlstein um den Hals gebunden zu bekommen und ertränkt zu werden, als auch nur einen von den Kleinen zu verärgern«. Wenn aber dieser Brief geschrieben wurde, weil einige betrübt waren aufgrund gegenseitiger Engherzigkeit - denn ich möchte nicht behaupten, daß alle diese Ansicht haben - so wäre es angebracht gewesen, nicht ganz und gar Trübsal zu blasen oder gar »die Sonne über der Trübsal untergehen zu lassen«; man hätte wenigstens nicht soweit gehen sollen, diese Trübsal schriftlich zu zeigen.

6 Denn was ist geschehen, das Trübsal verdient, oder was unter den Worten, die wir geschrieben haben, war dazu angetan, euch zu betrüben? Etwa, daß wir (euch) aufgefordert haben, zu einer Synode zu erscheinen? Aber dies hättet ihr besser mit Freude aufnehmen sollen. Denn die, die Selbstvertrauen haben in das, was sie getan und, wie sie sagen, entschieden haben, sind nicht unwirsch, wenn die Entscheidung von anderen geprüft wird, sondern sind zuversichtlich, da sich das, was sie mit Recht entschieden haben, doch wohl niemals als Unrecht erweisen dürfte. 7 Deswegen haben auch die in Nicaea auf der großen Synode versammelten Bischöfe nicht ohne Ratschluss Gottes zugestanden, daß auf einer weiteren Synode die Entscheidungen der vorangehenden geprüft werden, damit auch die Entscheidungsträger, den Beschluss einer zweiten Synode vor Augen, mit größter Gründlichkeit untersuchen, und damit die, über die geurteilt wird, glauben, daß sie nicht nach Haßgefühlen der früheren Richter, sondern nach Gerechtigkeit beurteilt werden. Wenn aber dies eine alte Tradition ist, die auf der großen Synode in Erinnerung gebracht und festgehalten wurde, ihr aber nicht wollt, daß sie bei euch gelte, so ist ein derartiges Ansinnen unangebracht. Denn was einmal in der Kirche zur Gewohnheit geworden und synodal bestätigt worden ist, darf rechtens nicht von einigen wenigen aufgelöst zu werden, zumal sie auch offensichtlich kein Recht haben, darüber gekränkt zu sein. 8 Denn als die von euch, den Eusebianern, mit Schriftstücken losgeschickt wurden, ich rede von Macarius, dem Presbyter, und Martyrius und Hesychius, den Diakonen, die hierher gekommen waren, und den Presbytern des Athanasius, die gekommen waren, nicht standhalten konnten, sondern in allem widerlegt und überführt wurden, - in dieser Situation baten sie uns, eine Synode zusammenzurufen und sowohl dem Bischof Athanasius nach Alexandrien zu schreiben als auch den Anhängern des Eusebius, damit vor aller Augen das gerechte Urteil gefällt werden könne. Denn damals erklärten sie sich auch bereit, alle Anklagen gegen Athanasius zu belegen. 9 Denn von uns gemeinsam wurden die um Martyrius und Hesychius widerlegt, und die Presbyter des Bischofs Athanasius widerstanden durch ihre Zuversicht, die aber um Martyrius, um die Wahrheit zu sagen, wurden in allem widerlegt, weswegen sie auch um eine Synode baten. 10 Hätte ich also, wenn die um Martyrius und Hesychius nicht um eine Synode gebeten hätten, dazu aufgefordert, wegen unserer Brüder, die klagen, Unrecht zu erleiden, die Briefschreiber nicht durchzulassen, dann wäre auch so die Aufforderung berechtigt und rechtens gewesen, denn sie ist kirchlich und Gott wohlgefällig. Da aber auch die, die ihr um Eusebius selbst für glaubwürdig hieltet, uns baten, (eine Synode) zusammenzurufen, wäre es angemessen gewesen, daß die Gerufenen nicht verärgert gewesen, sondern vielmehr bereitwillig herangereist wären. 11 Folglich erweist sich daraus, daß die scheinbare Unwilligkeit der Verärgerten voreilig und die Entschuldigung derer, die nicht kommen wollten, infolgedessen unpassend und verdächtig ist. Wird man etwa das, was man, wenn man es selbst tut, gutheißt, verurteilen, wenn man es einen anderen tun sieht? Wenn nämlich, wie ihr schreibt, jede Synode unantastbare Vollmacht hat und der Richter entehrt wird, wenn das Urteil von anderen geprüft wird, dann beachtet, Geliebte, welche es sind, die die Synode entehren, und welche es sind, die die Urteile der Vorgänger auflösen. Und damit es nicht so scheint, als ob ich jemanden belästige, indem ich jetzt alle Einzelfälle untersuche, so genügen freilich als Beispiel für alles Übrige die jüngsten Ereignisse, über die man entsetzt sein dürfte, wenn man davon hört.

12 Die Arianer, die von Alexander, dem ehemaligen Bischof Alexandriens, seligen Angedenkens, wegen Gottlosigkeit exkommuniziert worden waren, wurden nicht nur von denen in allen Städten bloßgestellt, sondern auch von allen, die gemeinsam auf der großen Synode in Nicaea zusammenkamen, verurteilt. Denn ihr Fehler war kein gewöhnlicher, auch haben sie nicht an einem Menschen gesündigt, sondern an unserm Herrn Jesus Christus selbst, dem Sohn des lebendigen Gottes. 13 Und dennoch heißt es, daß die, die von der ganzen Welt verurteilt und von der ganzen Kirche gebrandmarkt wurden, nun aufgenommen werden, worüber meiner Meinung nach auch ihr euch, wenn ihr davon erfahrt, zu Recht beschweren müßtet. Welche sind es also, die die Synode entehren? Etwa nicht die, die die Abstimmung der 300 Personen für nichtig erachten und die Gottlosigkeit der Gottesfurcht vorziehen? 14 Denn die Häresie der Ariomaniten wurde von allen Bischöfen überall verurteilt und verboten, die Bischöfe Athanasius und Markell aber haben ziemlich viele, die für sie aussagen und schreiben. Denn über Markell wurde uns bezeugt, daß er auch auf der Synode in Nicaea denen, die arianisch dachten, widerstand, von Athanasius aber wurde uns bezeugt, daß er auch in Tyrus nicht verurteilt wurde, in der Mareotis aber nicht anwesend war, wo das belastende Material gegen ihn herstammt, wie es heißt. Ihr wißt aber, Geliebte, daß einseitiges Material keine Beweiskraft hat, sondern verdächtig erscheint. 15 Und obwohl es sich so verhält, haben wir dennoch aus Sorgfalt weder euch noch denen, die für sie geschrieben haben, den Vorrang gegeben und die, die geschrieben haben, aufgefordert zu kommen, da es ja ziemlich viele sind, die für sie geschrieben haben, damit auf einer Synode alles untersucht wird, auf daß weder der Unschuldige verurteilt noch der Verdächtigte für unschuldig gehalten werde. Nicht von uns wird also eine Synode entehrt, sondern von denen, die ohne Grund und nach Belieben die Arianer, die von allen verurteilt worden sind, auch gegen das Urteil der Richtenden aufnehmen. Denn die meisten (der Richter) sind schon mit Christus erlöst, die anderen aber werden auch jetzt noch in diesem Leben geprüft und sind unwillig darüber, daß einige ihr Urteil aufgehoben haben.

16 Dies wissen wir aber auch von denen, die in Alexandrien waren (es ist nämlich auch ein gewisser Carpones, der von Alexander wegen der arianischen Häresie exkommuniziert wurde, zusammen mit einigen, die auch selbst wegen derselben Häresie exkommuniziert wurden, hierhergekommen, da ein gewisser Gregor sie geschickt hatte), und gleiches haben wir von dem Presbyter Macarius und den Diakonen Martyrius und Hesychius erfahren. Bevor nämlich die Presbyter des Bischofs Athanasius herkamen, forderten sie uns auf, einem Pistus in Alexandrien zu schreiben, während doch Athanasius der Bischof in Alexandrien war. 17 Die gegenwärtigen Presbyter des Athanasius wiesen aber darauf hin, daß dieser Pistus ein vom Bischof Alexander und der nicaenischen Synode exkommunizierter Arianer sei, der aber von einem gewissen Secundus, den die große Synode als Arianer exkommunizierte, eingesetzt worden sei. In diesem Punkt widersprachen aber nicht einmal die um Martyrius selbst, auch leugneten sie nicht, daß Pistus von Secundus die Weihe empfangen habe. Überlegt also auch vor diesem Hintergrund, wer wohl zu Recht getadelt werden dürfte, wir, die nicht überredet wurden, dem Arianer Pistus zu schreiben, oder die, die beschlossen hatten, die große Synode zu entehren und den Gottlosen wie Gottesfürchtigen zu schreiben? 18 Denn auch der Presbyter Macarius, der von Eusebius samt denen um Martyrius geschickt worden war, reiste nachts, obwohl er krank war, zusammen mit denen um Martyrius und Hesychius ab, als er hörte, daß die Presbyter des Athanasius herkamen, obwohl wir seine Ankunft erwarteten, so daß wir daraus schließlich zu Recht vermutet haben, daß er sich entfernte, da er sich über die Widerlegung des Pistus schämte. 19 Es ist nämlich unmöglich, daß die Weihe des Arianers Secundus in der katholischen Kirche Gültigkeit besitzt. Denn dies ist wahrlich eine Entehrung der Synode und der auf ihr versammelten Bischöfe, wenn das, was mit so großem Eifer und Frömmigkeit gleichsam in Gegenwart Gottes geschah, als nichtig aufgelöst wird.

20 Wenn es also, wie ihr schreibt, nötig ist, daß die Beschlüsse der Synoden wie bei Novatian und Paulus von Samosata bestehen bleiben, so hätte vielmehr die Abstimmung der Dreihundert nicht aufgelöst und die katholische Synode nicht von so wenigen entehrt werden dürfen. Denn genau wie jene sind die Arianer Häretiker, und die Beschlüsse gegen diese sind denen gegen jene vergleichbar. Da aber dies gewagt worden ist, wer sind die, die den Brand der Streitereien wieder anzündeten? Denn ihr habt uns geschrieben und getadelt, daß wir Derartiges getan haben. Haben wir also Streitereien angezettelt, weil wir Mitleid haben mit den leidenden Brüdern und in allem nach dem Gesetz gehandelt haben? Oder die, die den Streit lieben und gegen das Gesetz den Beschluß der Dreihundert aufhoben und in allem die Synode entehrten? 21 Denn es wurden nicht nur die Arianer aufgenommen, sondern die Bischöfe haben sich auch daran gewöhnt, von Ort zu Ort zu wechseln. Wenn ihr also wirklich die Ehre der Bischöfe für ein und dieselbe haltet und die Bischöfe nicht nach der Größe der Städte beurteilt, wie ihr schreibt, so hätte der, dem eine kleine anvertraut worden ist, in der ihm anvertrauten (Stadt) bleiben sollen und nicht die anvertraute Stadt verachten und zu einer ihm nicht übergebenen wechseln sollen, wodurch er die von Gott übergebene verachtet, aber die menschliche Ruhmsucht liebt. 22 Ihr hättet also, Geliebte, herkommen und nicht ausweichen sollen, damit die Sache ein Ende nimmt. Denn das gebietet die Vernunft. Aber vielleicht hinderte euch der Termin. Denn ihr habt in dem Brief getadelt, daß wir einen kurzfristigen Termin für die Synode festgelegt haben, aber auch dies ist, Geliebte, eine Ausrede. Denn wenn der Tag Leute, die kommen, gehindert hätte, so wäre dies ein Beweis für die zu kurze Zeitspanne; wenn aber die, die nicht kommen wollten, sogar die Presbyter bis zum Januar selbst festgehalten haben, so handelt es sich um eine Ausrede derer, die keine Zuversicht haben. 23 Denn sie wären gekommen, wie gesagt, wenn sie Zuversicht gehabt hätten, ohne auf den langen Weg zu achten oder auf den Termin zu schauen, sondern im Vertrauen auf gerechte und vernünftige Leute. Aber vielleicht reisten sie nicht wegen der Zeitumstände her. Denn auch dies habt ihr geschrieben und aufgezeigt, daß wir nicht von euch verlangen sollten herzureisen, da ihr die Lage im Osten beachten müßtet. Wenn ihr aber wegen der derartigen Umstände nicht gekommen seid, wie ihr sagt, so hättet ihr deswegen zuerst darauf achten sollen, daß ihr keine Spaltung, Jammern oder Klagen in den Kirchen verursacht. 24 Jetzt aber haben die, die so gehandelt haben, gezeigt, daß nicht die Zeitumstände, sondern der Entschluß der Grund ist, daß sie nicht herreisen wollten.

25 Ich wundere mich aber auch über jene Stelle des Briefes, worin es heißt, daß ich nur denen um Eusebius und nicht euch allen geschrieben habe, obwohl er doch ganz und gar für euch geschrieben wurde. Daran ersieht man doch wohl eher den Leichtsinn der Tadelnden als deren Wahrhaftigkeit. Da ich nämlich nicht anderswoher Briefe gegen Athanasius empfangen hatte, sondern nur durch die um Martyrius und Hesychius, habe ich gezwungenermaßen jenen geschrieben, die auch gegen ihn geschrieben hatten. Es hätten also entweder die um Eusebius nicht alleine ohne euch alle schreiben sollen, oder ihr, denen ich nicht geschrieben habe, hättet euch nicht darüber ärgern sollen, daß ich jenen geschrieben habe, die auch schrieben. Wenn es nämlich erforderlich gewesen wäre, euch alle anzuschreiben, hättet auch ihr zusammen mit jenen schreiben sollen. 26 Nun aber haben wir konsequenterweise jene berücksichtigt und ihnen geschrieben, die sich uns vorgestellt haben und an uns herangetreten sind. Wenn es euch aber gereizt hat, daß ich nur jenen geschrieben habe, so müßt ihr euch folglich auch darüber beschweren, daß sie auch an mich allein geschrieben haben. Aber auch diesbezüglich gibt es einen hinreichenden und vernünftigen Anlaß, Geliebte, da ich euch darauf hinweisen muß, daß, auch wenn nur ich geschrieben habe, diese Ansicht nicht nur die meinige ist, sondern die aller Bischöfe Italiens und in diesen Gegenden. Und ich wollte nun nicht alle veranlassen zu schreiben, damit sie nicht von so viel belästigt werden. 27 Die Bischöfe sind übrigens genau zum festgesetzten Termin zusammengekommen und unterstützen diese Position, die wiederum ich euch schriftlich mitteile, so daß ihr, Geliebte, auch wenn nur ich schreibe, erkennt, daß diese Meinung die aller ist. Soweit also dazu, daß einige von euch nicht vernünftige, sondern ungerechtfertigte und verdächtige Entschuldigungen vorbringen.

28 Daß wir aber keineswegs leichtfertig und zu Unrecht unsere Mitbischöfe Athanasius und Markell in die Gemeinschaft aufgenommen haben, zeigen wir euch, auch wenn das zuvor Gesagte ausreicht, dennoch berechtigterweise mit wenigen Worten auf. Zuerst haben die um Eusebius gegen die um Athanasius geschrieben, jetzt aber habt auch ihr geschrieben; es haben aber auch sehr viele Bischöfe aus Ägypten und den anderen Provinzen für Athanasius geschrieben. 29 Erstens also widersprechen sich eure Schriftstücke gegen ihn untereinander, und das zweite stimmt nicht mit dem ersten überein, sondern das erste wird in vielen Belangen vom zweiten aufgehoben und das zweite vom ersten verleumdet. Wenn aber die Schriftstücke nicht übereinstimmen, so besteht kein Vertrauen in die Aussagen. Wenn ihr ferner fordert, daß man euren Schreiben glaubt, so darf man folglich auch denen, die für ihn geschrieben haben, nicht mißtrauen, und zwar besonders da ihr weit weg seid, jene aber vor Ort sind, den Mann kennen und über die dortigen Ereignisse schreiben, Zeugnis über sein Leben ablegen und bekräftigen, daß er in allem verleumdet worden ist. 30 Und es wurde einmal von einem gewissen Bischof Arsenius berichtet, daß er von Athanasius getötet worden sei, aber wir erfuhren, daß dieser lebt und sogar mit ihm befreundet ist. 31 Er bestätigte, daß die Unterlagen, die in der Mareotis entstanden, einseitig seien; denn weder der angeklagte Presbyter Macarius noch sein Bischof Athanasius seien dort selbst anwesend gewesen. Und dies wissen wir nicht nur durch seine Worte, sondern auch durch die Unterlagen, die uns die um Martyrius und Hesychius gebracht haben. Während wir sie lasen, fanden wir nämlich heraus, daß zwar der Ankläger Ischyras dort war, weder aber Macarius noch der Bischof Athanasius, und obwohl sogar die Presbyter des Athanasius darum baten, dabei zu sein, wurden sie nicht zugelassen. 32 Es hätte aber, Geliebte, wenn der Wahrheit entsprechend Recht gesprochen werden sollte, nicht alleine der Ankläger, sondern auch der Beklagte anwesend sein müssen. Denn wie in Tyrus der Beklagte Macarius und der Ankläger Ischyras anwesend waren, und nichts bewiesen wurde, so hätte auch in die Mareotis nicht nur der Kläger reisen sollen, sondern auch der Beklagte, damit er entweder in Anwesenheit überführt würde oder sich, wenn er nicht überführt wird, die Verleumdung erwiese. Nun ist dies aber nicht geschehen, sondern allein der Ankläger zusammen mit denen, die Athanasius ablehnen, sind abgereist, so daß die Angelegenheit Verdacht erweckt.

33 Er beschwerte sich aber auch darüber, daß die, die in die Mareotis gereist waren, gegen seine Meinung fortgereist seien. Er berichtete nämlich, daß sie Theognis, Maris, Theodorus, Ursacius, Valens und Macedonius, die unter Verdacht standen, losgeschickt hatten. Und dies belegte er nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit einem Brief des Alexander, der Bischof von Thessalonike war. Er legte nämlich einen Brief von ihm vor, den er an Dionysius, den Comes bei der Synode, geschrieben hatte, in dem er klarstellt, daß offensichtlich eine Verleumdung gegen Athanasius in Gange sei. 2Er brachte sogar einen echten, handgeschriebenen Brief des Anklägers Ischyras selbst, mit, in dem er den allmächtigen Gott als Zeugen anruft und sagt, daß weder ein Kelch zerbrochen noch ein Tisch umgeworfen worden sei, sondern er selbst sei von einigen dazu angestiftet worden, diese Anklage zu erfinden. Aber auch Presbyter der Mareotis, die hergereist waren, versicherten, daß weder Ischyras ein Presbyter der katholischen Kirche sei noch Macarius Derartiges angestellt habe, wie jener unterstellt habe. 34 Die Priester aber und die Diakone, die hierher gekommen waren, bezeugten nicht wenig, sondern sehr viel für den Bischof Athanasius und versicherten, daß nichts von dem, was gegen ihn vorgebracht wird, wahr sei, sondern er verleumdet worden sei. Und alle Bischöfe aus Ägypten und Libyen bestätigten schriftlich, daß seine Weihe rechtens und kirchlich geschehen sei und daß alles, was von euch gegen ihn vorgetragen wurde, eine Lüge sei. Denn weder sei ein Mord geschehen oder seinetwegen gemordet worden, noch sei ein Kelch zerbrochen worden, sondern alles sei eine Lüge. 35 Und aus den in der Mareotis einseitig gesammelten Unterlagen zeigte der Bischof Athanasius, daß ein Katechumene befragt wurde und aussagte, daß er mit Ischyras drinnen gewesen sei, als der Presbyter des Athanasius, Macarius, wie sie sagen, an dem Ort war. Auch andere aber wurden befragt und einer sagte, er sei in einem kleinen Zimmer gewesen, ein anderer, daß Ischyras hinter der Tür lag und damals krank gewesen sei, als sich Macarius, wie sie sagen, dort aufhielt. 36 Wegen dieser Angaben, die er mitteilte, stellten konsequenterweise auch wir Überlegungen an: Wie war es möglich, daß einer, der krank hinter der Tür lag, damals stehen, die Liturgie halten und opfern konnte? Oder wie war es möglich, daß geopfert wurde, während sich drinnen die Katechumenen aufhielten? Denn wenn die Katechumenen drinnen waren, war noch nicht der Zeitpunkt für das Opfer. 37 Dies trug, wie gesagt, der Bischof Athanasius vor und belegte aus den Unterlagen, auch unterstützt von seinen Begleitern, daß jener überhaupt niemals in der katholischen Kirche Presbyter gewesen sei noch sich jemals als Presbyter an einer kirchlichen Versammlung beteiligt habe. Denn auch nicht, als Alexander der Menschenliebe der großen Synode entsprechend die Anhänger des Schismatikers Melitius aufnahm, sei er von Melitius zu den Seinigen gerechnet worden, so bekräftigten sie. Und dies ist der größte Beweis, daß er nicht einmal zu Melitius gehörte. Denn wenn es so wäre, dann hätte er freilich auch selbst dazugerechnet werden müssen. Darüberhinaus wurden von Athanasius auch in anderen Sachen durch die Unterlagen die Lügen des Ischyras nachgewiesen. Denn da er geklagt hatte, daß Bücher verbrannt wurden, als, wie sie sagen, Macarius anwesend gewesen sei, wurde er als Lügner überführt von denen, die er selbst als Zeugen vorbrachte.

38 Da also diese Dinge so ausgesprochen wurden und es so viele Zeugen für ihn gab und so vieles Rechtfertigendes von ihm vorgebracht wurde, was hätten wir tun sollen? Oder was schreibt das kirchliche Gesetz vor, außer den Mann nicht zu verurteilen, sondern ihn vielmehr aufzunehmen und als Bischof zu behandeln, wie wir es auch taten? 39 Denn darüber hinaus blieb er hier ein Jahr und sechs Monate und wartete auf eure Ankunft oder die derer, die kommen wollten. Durch seine Anwesenheit aber beschämte er alle, denn er wäre nicht da, hätte er keine Zuversicht. Denn er ist nicht von selbst gekommen, sondern weil er von uns gerufen wurde und Briefe empfangen hatte, wie wir auch euch geschrieben haben. 40 Und dennoch habt ihr nach alledem uns getadelt, als ob wir gegen die Gesetze verstoßen hätten. Betrachtet jetzt, wer es ist, der gegen die Gesetze verstoßen hat, wir, die wir nach so vielen Beweisen den Mann aufgenommen haben, oder die, die 36 Stationen entfernt in Antiochien einen Fremden gleichsam zum Bischof ernannten und ihn mit militärischer Vollmacht nach Alexandrien schickten? Dies geschah nicht einmal, als er nach Gallien geschickt wurde. Denn es wäre auch damals passiert, wenn er tatsächlich verurteilt worden wäre. Er fand in der Tat bei seiner Rückkehr die Kirche einsam vor, die auf ihn wartete. \\ 41 Jetzt aber weiß ich nicht, wie die Ereignisse abgelaufen sind. Erstens nämlich, wenn ich die Wahrheit sagen soll, hätte man nicht, während wir zu einer Synode einluden, das Urteil der Synode vorwegnehmen sollen. Ferner hätte nicht eine derartige Neuerung im Widerspruch zur Kirche geschehen dürfen. Denn was für ein kirchliches Gesetz oder was für eine apostolische Überlieferung ist das, daß man, obwohl die Kirche Frieden hat und so viele Bischöfe in Harmonie mit Athanasius, dem Bischof von Alexandrien, leben, Gregor schickt, der Stadt fremd, weder dort getauft noch den meisten bekannt, nicht hergebeten von den Presbytern, nicht von den Bischöfen, nicht vom Volk, sondern in Antiochien geweiht, nach Alexandrien geschickt, aber nicht mit Presbytern, nicht mit Diakonen der Stadt, nicht mit Bischöfen aus Ägypten, sondern mit Soldaten? 42 Das erzählten und beklagten nämlich die, die hierhergekommen waren. Denn auch wenn man nach der Synode den Athanasius für schuldig befunden hätte, so hätte die Weihe nicht derartig gesetzwidrig und im Widerspruch zu den kirchlichen Gesetzen geschehen dürfen, sondern die Bischöfe in der Provinz hätten aus der eigenen Kirche, aus der eigenen Priesterschaft, aus dem eigenen Klerus die Weihe vollziehen müssen, und zwar ohne nun die Gesetze der Apostel zu übertreten. Wenn nämlich gegen einen von euch so vorgegangen worden wäre, hättet ihr nicht protestiert, hättet ihr nicht eine Bestrafung verlangt, da die Gesetze übertreten wurden? 43 Geliebte, wie vor Gott erklären wir mit Wahrheit und sagen: Das ist nicht gottesfürchtig, auch nicht gesetzlich oder kirchlich! Denn auch die Berichte darüber, was von Gregor bei seinem Einzug getan worden ist, zeigen die Qualität seiner Weihe. Denn während derart friedlicher Zeiten, wie es die selbst berichteten, die aus Alexandrien kamen, wie es auch die Bischöfe schrieben, erlebte die Kirche einen Brandsturm, wurden Jungfrauen entblößt, Einsiedler niedergetrampelt, Presbyter und viele aus dem Volk wurden mißhandelt und erlitten Gewalt, Bischöfe wurden gefangengenommen, viele wurden herumgezerrt, die heiligen Mysterien, weswegen sie den Presbyter Macarius beschuldigten, wurden von den Nichtchristen geraubt und auf die Erde geworfen, damit einige die Weihe Gregors annehmen. 44 Derartige Ereignisse aber weisen auf die, die die Gesetze übertreten. Denn wäre die Weihe rechtens gewesen, hätte er nicht die, die ihm zu Recht nicht folgten, mit rechtswidrigen Mitteln gezwungen zu folgen. Und obwohl diese Ereignisse geschehen sind, schreibt ihr, daß großer Friede in Alexandrien und Ägypten geherrscht habe, es sei denn, daß das Werk des Friedens geändert worden ist und ihr derartige Zustände Frieden nennt.

45 Auch jenes meine ich euch klarstellen zu müssen, daß Athanasius bekräftigt hat, Macarius sei von Soldaten in Tyrus bewacht worden und nur der Ankläger sei mit der Gesandtschaft in die Mareotis gereist, und den Presbytern, die baten, bei der Untersuchung dabei zu sein, wurde dies verweigert, und die Untersuchung über Kelch und Tisch habe vor dem Statthalter und seiner Truppe stattgefunden, in Gegenwart von Heiden und Juden. Das wäre von Anfang an unglaubwürdig gewesen, wenn es nicht auch aus den Unterlagen belegt worden wäre, worüber auch ich mich sehr gewundert habe und auch ihr euch meiner Meinung nach noch wundern werdet, Geliebte. 46 Den Presbytern wird nicht erlaubt, dabei zu sein, obwohl doch sie die Liturgen der Mysterien sind, aber vor einem fremden Richter unter Anwesenheit von Katechumenen und, was das Schlimmste ist, vor Heiden und Juden, die das Christentum verleumden, findet die Untersuchung über Blut und Leib Christi statt. Denn wenn überhaupt irgendein Vergehen passiert wäre, hätten diese Dinge in der Kirche von rechtmäßigen Klerikern untersucht werden müssen und nicht von Heiden, die das Wort verabscheuen und die Wahrheit nicht kennen. Dies ist aber die so große und derartige Sünde, und ich bin überzeugt, auch ihr alle seht dies ein. Soviel also zu Athanasius.

47 Über Markell aber, da ihr auch über ihn geschrieben habt, als ob er gottlos über Christus dächte, ist es mein Anliegen, euch klarzustellen, daß er, als er hier war, versicherte, daß die Dinge, die von euch über ihn geschrieben wurden, nicht der Wahrheit entsprächen; gleichwohl wurde aber, als er von uns gebeten wurde, über seinen Glauben zu sprechen, von ihm mit einer derartigen Freimütigkeit geantwortet, daß wir erkannten, daß er nichts außerhalb der Wahrheit bekannte. 48 Denn er bekannte, so gottesfürchtig über den Herrn und unseren Erlöser Jesus Christus zu denken, wie es auch die katholische Kirche tut. Und er bestätigte, nicht erst jetzt dieses zu denken, sondern schon lange; entsprechend bezeugten auch unsere Presbyter, die damals auf der Synode von Nicaea waren, seine Rechtgläubigkeit. Er bekräftigte nämlich, sowohl damals als auch jetzt die Häresie der Arianer zu verachten, weshalb es berechtigt sei, auch euch daran zu erinnern, damit niemand die derartige Häresie annehme, sondern sie verabscheue als einen Fremdkörper in der gesunden Lehre. 49 Da er also richtig denkt und als rechtgläubig bezeugt worden ist, wie hätten wir ihn anders behandeln sollen, denn als Bischof, wie wir es auch taten, und ihn nicht von der Gemeinschaft ausschließen? 50 Dies habe ich nun nicht geschrieben, um sie zu verteidigen, sondern damit ihr glaubt, daß wir die Männer nach Recht und Gesetz aufgenommen haben und daß ihr umsonst streitet; es ist aber angemessen, daß ihr euch bemüht und alle Hebel in Bewegung setzt, damit die ungesetzlichen Ereignisse eine Korrektur erfahren, die Kirchen aber Frieden haben, auf daß der Friede des Herrn, der uns übergeben worden ist, erhalten bleibt, die Kirchen sich nicht entzweien und euch nicht der Tadel verbleibt, ihr habet die Entzweiung verursacht. Ich bekenne euch nämlich, daß die Ereignisse keine Veranlassung zum Frieden, sondern zur Entzweiung bieten.

51 Denn nicht nur die Bischöfe um Athanasius und Markell sind hierhergekommen und haben sich darüber beschwert, daß ihnen Unrecht widerfahren sei, sondern auch viele andere Bischöfe aus Thracia, Syria coele, Phoenice und Palaestina. Auch nicht wenige Presbyter, einige aus Alexandrien, andere aus anderen Gegenden, sind hierher zur Synode gekommen und beklagten sich vor allen anwesenden Bischöfen darüber auch noch zusätzlich zu anderen Dingen, die sie vortrugen, daß die Kirchen Gewalt und Unrecht erlitten, und bestätigten nicht nur mit Worten, sondern auch mit Tatsachen, daß ähnliche Geschehnisse wie in Alexandrien auch in ihren und in anderen Kirchen vorgefallen seien. 52 Auch aus Ägypten und Alexandrien kamen jetzt nochmals Presbyter mit Schriftstücken und beklagten, daß viele Bischöfe und Presbyter, die zur Synode kommen wollten, daran gehindert worden waren. Sie berichteten nämlich, daß bis jetzt, auch nach der Abreise des Bischofs Athanasius, bekennende Bischöfe geschlagen, andere verhaftet wurden, und sogar auch alte, die schon sehr lange Jahre im Bischofsamt waren, zu öffentlichen Diensten verpflichtet und fast alle Kleriker und Laien der katholischen Kirche bedroht und verfolgt wurden. Denn sie sagten, daß auch einige Bischöfe und Brüder ausgestoßen wurden aus keinem anderen Grund, als um sie gegen ihren Willen zu zwingen, mit Gregor und den Arianern bei ihm Gemeinschaft zu halten. 53 Und daß in Ancyra in Galatia nicht Geringfügiges, sondern genau dasselbe geschehen sei, hörten wir wiederum von denen, die aus Alexandrien herkamen, und von andern; auch der Bischof Markell bezeugte es. Zusätzlich dazu haben die, die hergereist waren, gegen einige von euch, um nicht ihre Namen zu nennen, derartige und so fürchterliche Anklagen erhoben, die ich nicht niederschreiben mag. Aber vielleicht habt ihr sie auch von anderen gehört. 54 Deshalb habe ich euch nämlich extra geschrieben und gebeten zu kommen, damit ihr es persönlich hört und alles gerichtet und geheilt werden kann. Deswegen hätten die Gerufenen bereitwillig herkommen und nicht ablehnen sollen, damit niemand glaubt, sie seien verdächtig mit ihren Aussagen, und damit niemand glaubt, sie könnten nicht beweisen, was sie schreiben, wenn sie nicht kommen.

55 Da diese Dinge also in dieser Form berichtet wurden und die Kirchen derart litten und bedroht wurden, wie die Gesandten versicherten - wer hat da den Brandherd der Zwietracht entzündet? Wir, die wir darüber verärgert sind und mit den leidenden Brüdern mitleiden, oder die, die derartiges angestellt haben? Ich wundere mich nämlich, weshalb ihr schreibt, in den Kirchen herrsche Eintracht, obwohl dort in jeder Kirche ein derartiger und so großer Aufruhr herrscht, weshalb auch die, die hergereist sind, hierher kamen. Derartiges geschieht aber nicht zur Erbauung der Kirche, sondern zu ihrer Zerstörung. Und die sich darüber freuen, sind nicht Söhne des Friedens, sondern des Aufruhrs. Unser Gott »ist aber nicht einer des Aufruhrs, sondern des Friedens.« 56 Deshalb, wie der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus weiß, weil ich mich um eure Reaktion gesorgt habe, aber auch für die Kirchen gebetet habe, daß sie nicht in Aufruhr stecken, sondern so bleiben, wie es von den Aposteln eingerichtet worden ist, habe ich geglaubt, es sei notwendig, euch dies zu schreiben, damit ihr endlich einmal die verachtet, die durch ihre gegenseitige Feindschaft die Kirchen in diese Lage gebracht haben. Ich habe nämlich gehört, daß es nur wenige sind, die alle diese Ereignisse verursacht haben. 57 Bemüht euch, die ihr ja ein Herz des Mitleids habt, die ungesetzlichen Ereignisse in Ordnung zu bringen, wie gesagt, damit, auch wenn etwas übergangen wurde, dies durch euren Einsatz wieder gutgemacht wird. Und schreibt nicht: »Du hast die Gemeinschaft mit Markell und Athanasius der mit uns vorgezogen«, denn solcher Art sind die Kennzeichen nicht des Friedens, sondern der Streitsucht und des Bruderhasses. Deshalb habe auch ich euch nun das obige geschrieben, damit ihr wißt, daß wir sie nicht zu Unrecht aufgenommen haben, und damit ihr mit einem solchen Streit aufhört. 58 Wenn ihr nämlich hergekommen wäret und sie verurteilt worden wären, wenn sie augenscheinlich keine guten Beweise für sich hätten vorlegen können, hättet ihr derartiges zu Recht geschrieben. Da wir aber, wie gesagt, korrekterweise und nicht zu Unrecht mit ihnen Gemeinschaft haben, bitte ich euch um Christi Willen, laßt euch nicht dazu herab, die Glieder Christi zu zerreißen, und glaubt nicht den Vorurteilen, sondern ehrt vor allem den Frieden des Herrn. 59 Denn es ist nicht angebracht und auch nicht rechtens, wegen der Engstirnigkeit einiger die nicht Verurteilten hinauszuwerfen und damit den Geist zu betrüben. Wenn ihr aber meint, jemand könnte etwas gegen sie vorweisen und sie von Angesicht zu Angesicht überführen, so sollen die, die das wollen, herkommen. Denn sie erklärten sich auch selbst bereit, das aufzuzeigen und zu widerlegen, worüber sie uns berichtet haben.

60 Klärt uns also darüber auf, Geliebte, damit wir jenen schreiben und auch an die Bischöfe, die wieder zusammenkommen müssen, damit in Anwesenheit aller die Schuldigen verurteilt werden und kein Aufruhr mehr in den Kirchen herrscht. Es ist nämlich genug geschehen. Es genügt, daß in Anwesenheit von Bischöfen Bischöfe herausgeworfen wurden. Darüber sollte man nicht viele Worte verlieren, damit es nicht so scheint, als belaste man die damals Anwesenden. Denn wenn man die Wahrheit sagen soll, so hätte man es gar nicht erst soweit kommen lassen und die Engstirnigkeit nicht soweit treiben lassen sollen. 61 Es wurden also, wie ihr schreibt, Athanasius und Markell von ihren eigenen Orten entfernt; was soll man auch zu den anderen sagen, Bischöfen und Presbytern, die, wie gesagt, aus unterschiedlichen Gegenden hierhergekommen waren? Auch sie berichteten nämlich wiederum, daß sie verschleppt worden seien und Derartiges erlitten hätten. 62 Oh Geliebte, nicht mehr für das Evangelium, sondern nur zur Verbannung und zum Töten gibt es die kirchlichen Gerichte. Denn wenn überhaupt, wie ihr sagt, bei ihnen eine Sünde vorgefallen ist, dann hätte nach kirchlichem Gesetz und nicht auf diese Weise das Urteil gefällt werden müssen, es hätte an uns alle geschrieben werden müssen, damit auf diese Weise von allen eine gerechte Entscheidung gefunden worden wäre. Denn es waren Bischöfe, denen Leid zugefügt wurde, und nicht irgendwelche Kirchen erfuhren Leid, sondern welche, denen die Apostel selbst vorstanden. 63 Warum wurde uns aber gerade über die Kirche Alexandriens nicht geschrieben? Oder wißt ihr nicht, daß es üblich war, zuerst uns zu schreiben und so von hier aus Recht zu sprechen? Wenn also eine derartige Verdächtigung gegen den dortigen Bischof erhoben wurde, hätte an die hiesige Kirche geschrieben werden müssen; jetzt aber wollen die, die uns nicht überzeugt haben, selbst aber handeln, wie sie wollen, daß nunmehr auch wir, die wir nichts bemerkt haben, ihnen zustimmen. 64 So waren nicht die Anordnungen des Paulus, so haben es uns nicht die Väter überliefert; dies ist eine andere Art und eine neue Sitte. Ich bitte euch, nehmt es langmütig auf; es dient dem gemeinsamen Nutzen, was ich schreibe. Denn was wir vom seligen Apostel Petrus überliefert haben, das erkläre ich auch euch. Und ich würde es nicht schreiben, da ich der Überzeugung bin, dies ist bei allen bekannt, wenn nicht die Ereignisse uns verwirrt hätten. 65 Bischöfe werden geraubt und vertrieben, andere aber werden von anderswoher an die Stelle gesetzt und andere werden bedroht, so daß sie über die Geraubten trauern, von den Geschickten aber in die Enge getrieben werden, damit sie die, die sie wollen, nicht suchen, die aber, die sie nicht wollen, aufnehmen. 66 Ich bitte euch, daß Derartiges nicht mehr geschieht, schreibt besser gegen die, die Derartiges anstreben, damit die Kirchen nicht mehr Derartiges erleiden und nicht irgendein Bischof oder Presbyter eine Mißhandlung erleidet oder jemand gegen seinen Willen, wie sie uns erklärten, gezwungen wird zu handeln, damit wir nicht bei den Heiden Gelächter ernten, und vor allem, damit wir nicht Gott erzürnen. Denn jeder von uns wird am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen darüber, was er hier getan hat. 67 Es mögen aber alle wie Gott denken, damit auch die Kirchen ihre Bischöfe wieder in Empfang nehmen und sich in allem in Christus Jesus, unserem Herrn, freuen, durch den dem Vater die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bitte um alles Gute im Herrn für euch, geliebte und ersehnte Brüder!

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit