Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 41.4

Dok. 41.4: Theologische Erklärung der Synode von Antiochien des Jahres 341 (2. antiochenische Formel)

Text

1,1 Πιστεύομεν ἀκολούθως τῇ εὐαγγελικῇ καὶ ἀποστολικῇ παραδόσει εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα, τὸν τῶν ὅλων δημιουργόν τε καὶ ποιητὴν καὶ προνοητήν, ἐξ οὗ τὰ πάντα,

2 καὶ εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ, τὸν μονογενῆ θεόν, δι᾽ οὗ τὰ πάντα, τὸν γεννηθέντα πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ, ὅλον ἐξ ὅλου, μόνον ἐκ μόνου, τέλειον ἐκ τελείου, βασιλέα ἐκ βασιλέως, κύριον ἀπὸ κυρίου, λόγον ζῶντα, σοφίαν ζῶσαν, φῶς ἀληθινόν, ὁδόν, ἀλήθειαν, ἀνάστασιν, ποιμένα, θύραν, ἄτρεπτόν τε καὶ ἀναλλοίωτον, τῆς θεότητος οὐσίας τε καὶ βουλῆς καὶ δυνάμεως καὶ δόξης τοῦ πατρὸς ἀπαράλλακτον εἰκόνα, τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως, 3 τὸν ὄντα ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν, λόγον θεὸν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ εὐαγγελίῳ· «καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος», δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ ἐν ᾧ τὰ πάντα συνέστηκε, 4 τὸν ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κατελθόντα ἄνωθεν καὶ γεννηθέντα ἐκ παρθένου κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ἄνθρωπον γενόμενον, μεσίτην θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἀπόστολόν τε τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, ὥς φησι ὅτι «καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με», τὸν παθόντα ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἀνελθόντα εἰς οὐρανούς, καὶ καθεσθέντα ἐν δεξίᾳ τοῦ πατρὸς καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

5 καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ εἰς παράκλησιν καὶ ἁγιασμὸν καὶ τελείωσιν τοῖς πιστεύουσι διδόμενον, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς διετάξατο τοῖς μαθηταῖς λέγων «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος», 6 δηλονότι πατρὸς, ἀληθῶς πατρὸς ὄντος, υἱοῦ δὲ ἀληθῶς υἱοῦ ὄντος, τοῦ δὲ ἁγίου πνεύματος ἀληθῶς ἁγίου πνεύματος ὄντος, τῶν ὀνομάτων οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ἀργῶν κειμένων, ἀλλὰ σημαινόντων ἀκριβῶς τὴν οἰκείαν ἑκάστου τῶν ὀνομαζομένων ὑπόστασίν τε καὶ τάξιν καὶ δόξαν, ὡς εἶναι τῇ μὲν ὑποστάσει τρία, τῇ δὲ συμφωνίᾳ ἕν.

7 ταύτην οὖν ἔχοντες τὴν πίστιν καὶ ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους ἔχοντες ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ πᾶσαν αἱρετικὴν κακοδοξίαν ἀναθεματίζομεν.

8 καὶ εἴ τις παρὰ τὴν ὑγιῆ τῶν γραφῶν ὀρθὴν πίστιν διδάσκει λέγων ἢ χρόνον ἢ καιρὸν ἢ αἰῶνα ἢ εἶναι ἢ γεγονέναι πρὸ τοῦ γεννηθῆναι τὸν υἱόν, ἀνάθεμα ἔστω. καὶ εἴ τις λέγει τὸν υἱὸν κτίσμα ὡς ἓν τῶν κτισμάτων ἢ γέννημα ὡς ἓν τῶν γεννημάτων ἢ ποίημα ὡς ἓν τῶν ποιημάτων καὶ μὴ ὡς αἱ θεῖαι γραφαὶ παραδέδωκαν τῶν προειρημένων ἕκαστον ἀφ᾿ ἑκάστου, ἢ εἴ τις ἄλλο διδάσκει ἢ εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβομεν, ἀνάθεμα ἔστω. 9ἡμεῖς γὰρ πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν θείων γραφῶν παραδεδομένοις ὑπό τε προφητῶν καὶ ἀποστόλων ἀληθινῶς τε καὶ ἐμφόβως καὶ πιστεύομεν καὶ ἀκολουθοῦμεν.

Übersetzung

1 Wir glauben im Anschluß an die evangelische und apostolische Überlieferung an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, Erschaffer und Bewahrer des Alls, aus dem alles ist,

2 und an einen Herrn Jesus Christus, seinen Sohn, den eingeborenen Gott, durch den alle Dinge sind, der vor den Zeiten aus dem Vater gezeugt worden ist, Gott aus Gott, Ganzer aus Ganzem, Einziger aus Einzigem, Vollkommener aus Vollkommenem, König vom König, Herr vom Herrn, lebendiges Wort, lebendige Weisheit, wahres Licht, Weg, Wahrheit, Auferstehung, Hirte, Tür, unveränderlich und unwandelbar, genaues Abbild des Wesens der Gottheit und des Willens, der Kraft und der Herrlichkeit des Vaters, den Erstgeborenen aller Schöpfung, 3 der am Anfang bei Gott war, Gott-Wort, wie es im Evangelium gesagt ist: »und Gott war das Wort«, durch den alles wurde und in dem alles besteht, 4 der in den letzten Tagen von oben herabstieg und gemäß der Schrift aus einer Jungfrau geboren worden ist und Mensch wurde, Mittler zwischen Gott und den Menschen, Apostel unseres Glaubens und Anführer des Lebens, wie er sagt: »Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat«, der für uns litt und am dritten Tag auferstand und hinaufstieg in den Himmel und zur Rechten des Vaters sitzt und wiederkommen wird mit Herrlichkeit und Kraft, um die Lebenden und die Toten zu richten.

5 und an den heiligen Geist, der den Glaubenden zur Tröstung, Heiligung und Vervollkommnung gegeben ist, wie auch unser Herr Jesus Christus den Jüngern befahl, als er sagte: »Geht, lehrt alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes«, 6 also eines Vaters, der wahrhaft Vater ist, und eines Sohnes, der wahrhaft Sohn ist, und des heiligen Geistes, der wahrhaft heiliger Geist ist, deren Namen nicht einfach so oder ohne Sinn bestehen, sondern genau die eigene Hypostase, den Rang und die Herrlichkeit eines jeden der Benannten bezeichnen, so daß sie der Hypostase nach drei, der Eintracht nach aber eins sind.

7 Da wir also diesen Glauben haben und zwar sowohl von Anfang an als auch bis zum Ende, verurteilen wir vor Gott und Christus jeden häretischen Irrglauben.

8 Und wenn jemand gegen den gesunden und rechten Glauben der Schriften lehrt und sagt, daß es eine Zeitspanne, einen Zeitpunkt oder ein Zeitalter gebe oder gegeben habe vor der Zeugung des Sohnes, sei er verdammt. Und wenn jemand den Sohn ein Geschaffenes wie eines der Geschaffenen oder ein Geschöpf wie eines der Geschöpfe oder ein Werk wie eines der Werke nennt und nicht so wie die göttlichen Schriften jede der gerade benannten Aussagen überliefert, oder wenn er anderes als das, was wir überliefert bekommen haben, lehrt oder predigt, sei er verdammt.

9 Denn wir glauben und folgen wahrlich und ehrfurchtsvoll allem, was aus den göttlichen Schriften durch die Propheten und die Apostel überliefert ist.

=== Das Regest bei Sozomenus ===

2,1 μεταμεληθέντες δὲ ὡς ἔοικεν ἐπὶ ταύτῃ τῇ γραφῇ, πάλιν ἑτέραν παρὰ ταύτην ἐξέθεντο, τὰ μὲν ἄλλα, ὡς οἶμαι, συνᾴδουσαν τῷ δόγματι τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων, εἰ μή τις ἐμοὶ ἄδηλος διάνοια τοῖς ῥητοῖς ἀφανῶς ἔγκειται· οὐκ οἶδα δὲ ἀνθ᾿ ὅτου «ὁμοούσιον» εἰπεῖν τὸν υἱὸν παραιτησάμενοι «ἄτρεπτόν τε καὶ ἀναλλοίωτον τῆς θεότητος» ἀπεφήναντο, «οὐσίας τε καὶ βουλῆς καὶ δυνάμεως καὶ δόξης ἀπαράλλακτον εἰκόνα καὶ πρωτότοκον πάσης κτίσεως.»

2 ἔλεγον δὲ ταύτην τὴν πίστιν ὁλόγραφον εὑρηκέναι Λουκιανοῦ τοῦ ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρήσαντος, ἀνδρὸς τά τε ἄλλα εὐδοκιμωτάτου καὶ τὰς ἱερὰς γραφὰς εἰς ἄκρον ἠκριβωκότος· πότερον δὲ ἀληθῶς ταῦτα ἔφασαν ἢ τὴν ἰδίαν γραφὴν σεμνοποιοῦντες τῷ ἀξιώματι τοῦ μάρτυρος, λέγειν οὐκ ἔχω.

-—

2,1 Allem Anschein nach aber bereuten sie diesen Text und formulierten neben ihm wiederum einen weiteren, der im übrigen aber, wie ich meine, mit der Glaubenserklärung der in Nicaea Versammelten übereinstimmt, es sei denn, es liegt ein mir verborgener Sinn hinter den Worten versteckt. Ich weiß aber nicht, warum sie es vermieden, den Sohn »wesenseins« zu nennen und ihn stattdessen als »unwandelbar und unveränderlich der Gottheit nach« bezeichneten und als »unveränderliches Abbild des Wesens, des Willens, der Kraft und der Herrlichkeit und Erstgeborener aller Schöpfung.«

2 Sie wiesen darauf hin, daß sie diese Glaubenserklärung wortwörtlich bei Lucianus, dem Märtyrer aus Nikomedien, gefunden hätten, einem auch im übrigen berühmten Mann, einem Meister der scharfsinnigen Analyse der heiligen Schriften. Ob sie das aber wahrheitsgemäß sagten oder nur ihren eigenen Text mit dem Ruhm des Märtyrers ehren wollten, kann ich nicht sagen.

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit