Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 41.2

Dok. 41.2: Berichte über die Kirchweihsynode von Antiochien des Jahres 341

Der Bericht des Socrates

Text

1,1 καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς ταῦτα πράξας <εὐθέως> ἐπὶ τὴν ᾿Αντιόχειαν ὥρμησεν, 2 Εὐσέβιος δὲ οὐδενὶ τρόπῳ ἡσυχάζειν ἠβούλετο, ἀλλὰ (τὸ τοῦ λόγου) πάντα λίθον ἐκίνει, ὅπως ἂν ὃ προέθετο κατεργάσηται.

3 Κατασκευάζει οὖν σύνοδον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τῆς Συρίας γενέσθαι, προφάσει μὲν τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκκλησίας, ἣν ὁ πατὴρ μὲν τῶν Αὐγούστων κατασκευάζειν ἤρξατο, μετὰ τελευτὴν δὲ αὐτοῦ ὁ υἱὸς Κωνστάντιος δεκάτῳ ἔτει ἀπὸ τῆς θεμελιώσεως συνετέλεσεν, τὸ δὲ ἀληθὲς ἐπὶ τῇ ἀνατροπῇ καὶ καθαιρέσει τῆς ὁμοουσίου πίστεως.

4 ἐν ταύτῃ δὲ τῇ συνόδῳ συνῆλθον ἐκ διαφόρων πόλεων ἐπίσκοποι ἐνενήκοντα. Μάξιμος μέντοι ὁ τῶν ̔Ιεροσολύμων ἐπίσκοπος, ὃς Μακάριον διεδέξατο, οὐ παρεγένετο ἐν αὐτῇ, ἐπιλογισάμενος ὡς εἴη συναρπαγεὶς καὶ τῇ καθαιρέσει ὑπογράψας ᾿Αθανασίου.

5 ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ᾿Ιούλιος παρῆν ὁ τῆς μεγίστης ̔Ρώμης ἐπίσκοπος, οὐδὲ μὴν εἰς τόπον αὐτοῦ ἀπεστάλκει τινά, καίτοι κανόνος ἐκκλησιαστικοῦ κελεύοντος μὴ δεῖν παρὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου τῆς ̔Ρώμης τὰς ἐκκλησίας κανονίζεσθαι.

6 συγκροτεῖται οὖν αὕτη ἡ σύνοδος ἐν τῇ ᾿Αντιοχείᾳ παρόντος Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως ἐν ὑπατείᾳ Μαρκελλίνου καὶ Προβίνου· ἦν δὲ πέμπτον ἔτος τοῦτο ἀπὸ τῆς τελευτῆς τοῦ τῶν Αὐγούστων πατρὸς Κωνσταντίνου· προειστήκει δὲ τότε τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ἐκκλησίας Φλάκιλλος διαδεξάμενος Εὐφρόνιον.

7 οἱ περὶ Εὐσέβιον οὖν ἔργον τίθενται προηγουμένως ᾿Αθανάσιον διαβάλλειν, πρῶτον μὲν ὡς παρὰ κανόνα πράξαντα, ὃν αὐτοὶ ὥρισαν τότε, ὅτι μὴ γνώμῃ κοινοῦ συνεδρίου τῶν ἐπισκόπων τὴν τάξιν τῆς ἱερωσύνης ἀνέλαβεν, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ ἐπιτρέψας εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσεπήδησε·

8 ἔπειτα δὲ ὡς ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ταραχῆς γενομένης πολλοὶ ἐν τῇ στάσει ἀπέθανον, καὶ ὥς τινων αἰκισθέντων ὑπὸ ᾿Αθανασίου, τινῶν δὲ δικαστηρίοις παραδοθέντων. …

9 Τοιαῦται μὲν αἱ τῶν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τότε συνελθόντων περὶ τῆς πίστεως ἐκθέσεις ἐγένοντο, αἷς καὶ Γρηγόριος μήπω τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπιβὰς ὡς ἐπίσκοπος αὐτῆς καθυπέγραψεν. 10καὶ ἡ μὲν ἐκεῖ τότε γενομένη σύνοδος ταῦτα πράξασα καὶ ἄλλα τινὰ νομοθετήσασα διελύθη.

Übersetzung

1,1 Und als der Kaiser dies veranlaßt hatte, brach er sogleich nach Antiochien auf; 2 Eusebius aber wollte auf keinen Fall Ruhe halten, sondern ließ, wie es heißt, keinen Stein auf dem anderen, damit er erreichte, was er wollte.

3 Er veranstaltete also im syrischen Antiochien eine Synode unter dem Vorwand der Weihe der Kirche, die der Vater der Kaiser zu errichten begonnen hatte und die nach seinem Tod schließlich im zehnten Jahr nach der Grundsteinlegung sein Sohn Constantius fertigstellte, in Wahrheit aber, um den Glauben an das »wesenseins« zu zerstören und zu vernichten.

4 Zu dieser Synode kamen aus verschiedenen Städten 90 Bischöfe zusammen. Maximus jedoch, der Bischof von Jerusalem, der Macarius nachfolgte, erschien nicht auf ihr und erklärte, daß er unter Zwang die Verurteilung des Athanasius unterschrieben hätte.

5 Aber auch Julius, der Bischof des größten Rom, war nicht anwesend, auch hatte er niemanden an seiner Statt geschickt, obwohl der kirchliche Kanon vorsieht, daß die Kirchen keine Beschlüsse gegen die Ansicht des Bischofs von Rom fassen sollen.

6 Es versammelte sich also unter Anwesenheit des Kaisers Constantius diese Synode in Antiochien zur Zeit des Konsulats von Marcellinus und Probinus; es war aber das fünfte Jahr nach dem Tod Konstantins, des Vaters der Augusti. Damals aber stand Flacillus, der Nachfolger des Euphronius, der Kirche von Antiochien vor.

7 Die Eusebianer beschäftigten sich nun vornehmlich damit, Athanasius zu verwerfen, da er erstens gegen den Kanon gehandelt hätte, den sie damals selbst aufgestellt hatten, da er nicht auf Beschluß einer gemeinsamen Synode der Bischöfe die heiligen Amtsgeschäfte wieder aufgenommen habe, sondern nach eigenem Gutdünken zur Kirche zurückgekehrt sei;

8 dann aber auch, weil bei seinem Einzug Unruhe entstanden und viele bei dem Aufruhr umgekommen seien, und einige von Athanasius mißhandelt, andere vor Gericht gezogen worden seien. …

9 Derart sind also die Erklärungen über den Glauben von denen, die damals in Antiochien zusammengekommen waren, ausgefallen, die auch Gregor unterschrieben hatte, als er noch nicht gleichsam als dortiger Bischof nach Alexandrien gegangen war. 10 Und als die damals dort tagende Synode dies getan und auch einige andere Gesetze beschlossen hatte, wurde sie aufgelöst.

Der Bericht des Sozomenus

Text

2,1 Καὶ ὁ μὲν τάδε πράξας εἰς ᾿Αντιόχειαν τῆς Συρίας ἧκεν. ἤδη δὲ ἐξεργασθείσης τῆς ἐνθάδε ἐκκλησίας, ἣν μεγέθει καὶ κάλλει ὑπερφυᾶ ἔτι περιὼν Κωνσταντῖνος ὑπουργῷ χρησάμενος Κωνσταντίῳ τῷ παιδὶ οἰκοδομεῖν ἤρξατο, εἰς καιρὸν ἔδοξε τοῖς ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον πάλαι τοῦτο σπουδάζουσι σύνοδον γενέσθαι.

2 οἳ δὴ τότε καὶ ἕτεροι τῶν τὰ αὐτὰ φρονούντων αὐτοῖς εἰς ἐνενήκοντα καὶ ἑπτὰ τελοῦντες ἐπισκόπους πολλαχόθεν εἰς ᾿Αντιόχειαν συνῆλθον, προφάσει μὲν ἐπὶ ἀφιερώσει τῆς νεουργοῦ ἐκκλησίας, ὡς δὲ τὸ ἀποβὰν ἔδειξεν, ἐπὶ μεταποιήσει τῶν ἐν Νικαίᾳ δοξάντων. ἡγεῖτο δὲ τηνικαῦτα τῆς ᾿Αντιοχέων ἐκκλησίας Πλάκητος μετὰ Εὐφρόνιον, πέμπτον δὲ ἔτος ἠνύετο ἀπὸ τῆς Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου τελευτῆς.

3 ἐπεὶ δὲ πάντες οἱ ἐπίσκοποι συνῆλθον, παρῆν δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνστάντιος, ἠγανάκτουν οἱ πλείους καὶ δεινῶς ᾿Αθανάσιον ἐπῃτιῶντο ὡς ἱερατικὸν ὑπεριδόντα θεσμόν, ὃν αὐτοὶ ἔθεντο, καὶ πρὶν ἐπιτραπῆναι παρὰ συνόδου τὴν ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίαν ἀπολαβόντα. ἐκ τούτου δὲ καὶ θανάτου πολιτῶν αἴτιον αὐτὸν ἔλεγον, ὡς ἡνίκα εἰς τὴν πόλιν εἰσῄει στάσεως κινηθείσης καὶ πολλῶν μὲν ἀναιρεθέντων, τῶν δὲ δικαστηρίοις παραδοθέντων.

4 μεγίστης τε διαβολῆς ὑπὸ τοιούτων λόγων κατὰ ᾿Αθανασίου ὑφανθείσης ἐψηφίσαντο Γρηγόριον τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας προστατεῖν. …

5 μετέσχον δὲ ταύτης τῆς συνόδου οὐ μόνον Εὐσέβιος, ὃς μετὰ Παῦλον ἐκβεβλημένον ἐκ Νικομηδείας μεταστὰς τὸν Κωνσταντινουπόλεως εἶχε θρόνον, ἀλλὰ καὶ ᾿Ακάκιος ὁ Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου διάδοχος καὶ Πατρόφιλος ὁ Σκυθοπόλεως καὶ Θεόδωρος ὁ ̔Ηρακλείας τῆς πρὶν Περίνθου ὀνομαζομένης, Εὐδόξιός τε ὁ Γερμανικείας, ὃς ὕστερον μετὰ Μακεδόνιον τὴν Κωνσταντινουπόλεως ἐπετράπη ἐκκλησίαν, καὶ Γρηγόριος ὁ τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας αἱρεθεὶς προστατεῖν, οἳ δὴ τότε τὰ αὐτὰ φρονεῖν ἀλλήλοις ὡμολόγηντο, ἀλλὰ γὰρ καὶ Διάνιος ὁ τῆς παρὰ Καππαδόκαις Καισαρείας ἐπίσκοπος καὶ Γεώργιος ὁ Λαοδικείας τῆς παρὰ Σύροις, ἄλλοι τε πολλοὶ μητροπολιτικὰς καὶ ἄλλως ἐπισήμους ἐκκλησίας ἐπισκοποῦντες. σὺν αυτοῖς δὲ καὶ Ευσέβιος ὁ ἐπίκλην ᾿Εμεσηνός· …

6 ἐν δὲ τῷ νῦν τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ συνελθοῦσιν ἐψηφίσατο. Μάξιμον μέντοι τὸν ̔Ιεροσολύμων ἐπίσκοπον ἐπίτηδες λέγεται ταύτην ἀποφυγεῖν τὴν σύνοδον, μεταμεληθέντα καθότι ἀπατηθεὶς σύμψηφος ἐγένετο τοῖς ᾿Αθανάσιον καθελοῦσιν. οὐ μὴν οὐδὲ ὁ τὸν ̔Ρωμαίων διέπων θρόνον οὐδὲ τῶν ἄλλων ᾿Ιταλῶν ἢ τῶν ἐπέκεινα ̔Ρωμαίων οὐδεὶς ἐνθάδε συνῆλθεν.

Übersetzung

2,1 Nachdem er das geregelt hatte, kam er (der Kaiser) ins syrische Antiochien. Da der dortige Kirchenbau gerade fertiggestellt war, der an Größe und Schönheit alles überragt, und den Konstantin seinerzeit noch, unterstützt von seinem Sohn Constantius, zu errichten begonnen hatte, da schien den Eusebianern der geeignete Zeitpunkt gekommen zu sein, eine Synode zu versammeln, was sie schon lange anstrebten.

2 Sie also und andere, die mit ihnen einig waren, 97 Bischöfe zusammengenommen, kamen damals aus vielen Richtungen nach Antiochien zusammen, angeblich um die neuerbaute Kirche zu weihen, aber, wie der Ablauf zeigte, zur Änderung der Beschlüsse von Nicaea. Der Kirche von Antiochien stand damals Placitus, der Nachfolger des Euphronius, vor, und man zählte das fünfte Jahr nach dem Tode Konstantins des Großen.

3 Nachdem aber alle Bischöfe versammelt waren und sogar Kaiser Constantius erschienen war, führte die Mehrheit Beschwerde gegen Athanasius und beschuldigten ihn heftigst, daß er eine kirchliche Vorschrift übertreten habe, die sie selbst erst beschlossen hatten, daß er nämlich die Kirche der Alexandriner übernommen hätte, noch bevor eine Synode dies gestattet habe. Infolgedessen sagten sie, er trage auch die Schuld am Tod von Bürgern (Alexandriens), da sein Einzug in die Stadt einen Aufstand ausgelöst habe und viele umgekommen, andere aber den Gerichten übergeben worden seien.

4 Als nun wegen derartigen Geredes eine sehr große Anklage gegen Athanasius geschmiedet worden war, beschlossen sie, daß Gregor der Kirche von Alexandrien vorstehen solle. …

5 An dieser Synode aber nahm nicht nur Eusebius teil, der nach der Vertreibung des Paulus aus Nikomedien auf den Thron von Konstantinopel gewechselt hatte, sondern auch Acacius, der Nachfolger des Eusebius, des Sohnes des Pamphilus, Patrophilus von Scythopolis, Theodorus von Heraclea, das früher Perinthus hieß, Eudoxius von Germanicia, der sich später nach Macedonius der Kirche von Konstantinopel zuwandte, und Gregor, der ausgesucht worden war, der Kirche von Alexandrien vorzustehen – sie alle aber bekannten damals einander, dieselben Ansichten zu vertreten –, aber auch Dianius, der Bischof von Caesarea in Cappadocia, Georg von Laodicea in Syrien und viele andere, die Bischöfe von Kirchen in Metropolen oder anderweitig bekannten Städten waren. Unter ihnen war auch Eusebius, der »der Emesener« genannt wurde. …

6 Damals aber stimmte er (Eusebius von Emesa) zusammen mit den in Antiochien Versammelten für dieselben Entscheidungen. Maximus jedoch, der Bischof von Jerusalem, soll angeblich bewußt dieser Synode ferngeblieben seien, da es ihn gereute, daß er getäuscht worden war und daher die unterstützt hatte, die den Athanasius abgesetzt hatten. Freilich reiste auch nicht der Vorsteher des römischen Stuhls oder irgendein anderer der Italier oder der Römer jenseits davon an.

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit