Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 39

Dok. 39: Rundbrief der Synode von Jerusalem des Jahres 335

Text

1 ̔Η ἁγία σύνοδος ἡ ἐν ̔Ιεροσολύμοις θεοῦ χάριτι συναχθεῖσα τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ καὶ τοῖς κατὰ πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον καὶ Θηβαίδα καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν καὶ τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις ἐν κυρίῳ χαίρειν.

2 πᾶσι μὲν ἡμῖν τοῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνελθοῦσιν ἐξ ἐπαρχιῶν διαφόρων πρὸς τῇ μεγάλῃ πανηγύρει, ἣν ἐπὶ τῇ ἀφιερώσει τοῦ σωτηρίου μαρτυρίου σπουδῇ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου τῷ πάντων βασιλεῖ θεῷ καὶ τῷ Χριστῷ αὐτοῦ κατασκευασθέντος ἐπετελέσαμεν, πλείονα θυμηδίαν ἡ τοῦ Χριστοῦ χάρις παρέσχεν, ἣν ἐποίησεν αὐτός τε ὁ θεοφιλέστατος βασιλεὺς διὰ γραμμάτων οἰκείων τοῦθ᾽, ὅπερ ἐχρῆν, παρορμήσας πάντα μὲν ἐξορίσαι τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ φθόνον καὶ πᾶσαν μακρὰν ἀπελάσαι βασκανίαν, δι᾽ ἧς τὰ τοῦ Χριστοῦ μέλη πάλαι πρότερον διειστήκει, ἡπλωμένῃ δὲ καὶ εἰρηναίᾳ ψυχῇ δέξασθαι τοὺς περὶ ῎Αρειον, οὓς πρός τινα καιρὸν ὁ μισόκαλος φθόνος ἔξω γενέσθαι τῆς ἐκκλησίας εἰργάσατο.

3 ἐμαρτύρει δὲ τοῖς ἀνδράσιν ὁ θεοφιλέστατος βασιλεὺς διὰ τῆς ἐπιστολῆς πίστεως ὀρθοτομίαν, ἣν παρ᾽ αὐτῶν πυθόμενος αὐτός τε δι᾽ ἑαυτοῦ παρὰ ζώσης φωνῆς αὐτῶν ἀκούσας ἀπεδέξατο ἡμῖν τε φανερὰν κατεστήσατο, ὑποτάξας τοῖς ἑαυτοῦ γράμμασιν ἔγγραφον τὴν τῶν ἀνδρῶν ὀρθοδοξίαν, ἣν ἐπέγνωμεν οἱ πάντες ὑγιῆ τε οὖσαν καὶ ἐκκλησιαστικήν.

4 καὶ εἰκότως παρεκάλει τοὺς ἄνδρας ὑποδεχθῆναι καὶ ἑνωθῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, ὥσπερ οὖν καὶ αὐτοὶ ἐκ τῶν ἰσοτύπων εἴσεσθε τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς, ἧς πρὸς τὴν ὑμετέραν εὐλάβειαν διεπεμψάμεθα.

5 πιστεύομεν ὅτι καὶ ἡμῖν αὐτοῖς, ὡς ἂν τὰ οἰκεῖα μέλη τοῦ ὑμετέρου σώματος ἀπολαμβάνουσι, μεγάλη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη γενήσεται τὰ ἑαυτῶν σπλάγχνα καὶ τοὺς ἑαυτῶν ἀδελφούς τε καὶ πατέρας γνωρίζουσί τε καὶ ἀπολαμβάνουσιν, οὐ μόνον τῶν πρεσβυτέρων τῶν περὶ ῎Αρειον ἀποδοθέντων ὑμῖν, ἀλλὰ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ τῆς πληθύος ἁπάσης, ἣ προφάσει τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν μακρῷ χρόνῳ παρ᾽ ὑμῖν διειστήκει.

6 καὶ πρέπει γε ἀληθῶς γνόντας ὑμᾶς τὰ πεπραγμένα, καὶ ὡς ἐκοινώνησαν οἱ ἄνδρες παρεδέχθησάν τε ὑπὸ τῆς τοσαύτης ἁγίας συνόδου, προθυμότατα καὶ αὐτοὺς ἀσπάσασθαι τὴν πρὸς τὰ οἰκεῖα μέλη συνάφειάν τε καὶ εἰρήνην, ὅτι μάλιστα τὰ τῆς ἐκτεθείσης ὑπ᾽ αὐτῶν πίστεως ἀναμφήριστον σώζει τὴν παρὰ τοῖς πᾶσιν ὁμολογουμένην ἀποστολικὴν παράδοσίν τε καὶ διδασκαλίαν.

Übersetzung

1 Die heilige Synode, die durch die Gnade Gottes in Jerusalem zusammengeführt worden ist, grüßt im Herrn die Kirche Gottes in Alexandrien und die Bischöfe, Presbyter und Diakone in ganz Aegyptus, der Thebaïs, Libya, der Pentapolis und der ganzen Welt.

2 Uns, die wir uns alle hier am selben Ort aus den verschiedenen Provinzen zu dem großen Fest versammelt haben, das wir anläßlich der Weihe des Martyrions des Erlösers begingen, das durch den Eifer des gottgefälligsten Kaisers Konstantin für den Gott und König aller und seinen Christus erbaut wurde, – uns gewährte die Gnade Christi eine noch größere Herzensfreude. Diese bereitete unser gottgeliebtester Kaiser selbst, indem er uns mit seinem eigenen Brief drängte, das zu tun, was getan werden mußte, nämlich einerseits alle Mißgunst aus der Kirche Gottes zu beseitigen und die ganze, weitverbreitete Bosheit zu beenden, durch die die Glieder Christi lange zuvor voneinander getrennt worden waren, und andererseits mit einfältigem und friedlichem Herzen die Anhänger des Arius aufzunehmen, die der das Gute hassende Neid für eine gewisse Zeit außerhalb der Kirche stehen ließ.

3 Unser gottgeliebtester Kaiser legte durch seinen Brief für diese Männer Zeugnis über die Rechtmäßigkeit ihres Glaubens ab. Nachdem er ihn von ihnen erfragt und selbst höchstpersönlich aus ihrem eigenen Mund gehört hatte, hieß er diesen Glauben gut und tat ihn uns kund, indem er an seinen eigenen Brief das schriftliche Zeugnis der Rechtgläubigkeit der Männer anhängte, das wir dann alle als richtig und mit der Lehre der Kirche übereinstimmend anerkannten.

4 Zu Recht bat er, daß die Männer aufgenommen und mit der Kirche Gottes vereint werden, wie ihr auch selbst aus der Kopie des nämlichen Briefes erfahren werdet, den wir an euere Hochwürden geschickt haben.

5 Wir glauben, daß auch ihr selbst, als ob ihr die eigenen Glieder eueres Körpers wiederaufnehmen würdet, große Freude und Glück empfinden werdet, wenn ihr die eigenen Glieder, die eigenen Brüder und Väter anerkennt und wiederaufnehmt, da euch nicht nur die Presbyter um Arius zurückgegeben worden sind, sondern auch das ganze Volk und die ganze Menge, die aufgrund besagter Männer für lange Zeit von euch getrennt worden war.

6 Und es ziemt sich wahrlich, daß ihr, die ihr um das Geschehene wißt – und da die Männer mit uns Gemeinschaft hatten und von einer so großen, heiligen Synode wiederaufgenommen wurden – daß auch ihr sie absolut bereitwillig willkommen heißt in der Vereinigung mit den eigenen Gliedern und in Frieden, da insbesondere die Positionen ihres Glaubens, der von ihnen bekannt wurde, ohne Zweifel die apostolische Überlieferung und Lehre, in der alle übereinstimmen, bewahren.

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit