Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 35.2

Dok. 35.2: Bericht über Verhandlungen gegen Eustathius von Antiochia

Text

1 καὶ Εὐστάθιος μὲν ὁ ᾿Αντιοχείας ἐπίσκοπος διασύρει τὸν Παμφίλου Εὐσέβιον ὡς τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν παραχαράττοντα, Εὐσέβιος δὲ τὴν μὲν ἐν Νικαίᾳ πίστιν οὔ φησι παραβαίνειν, διαβάλλει δὲ τὸν Εὐστάθιον ὡς τὴν Σαβελλίου δόξαν εἰσάγοντα. διὰ ταῦτα ἕκαστοι ὡς κατὰ ἀντιπάλων τοὺς λόγους συνέγραφον, ἀμφότεροί τε λέγοντες ἐνυπόστατόν τε καὶ συνυπάρχοντα τὸν υἱὸν εἶναι τοῦ θεοῦ, ἕνα τε θεὸν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν εἶναι ὁμολογοῦντες, ἀλλήλοις οὐκ οἶδ᾽ ὅπως συμφωνῆσαι οὐκ ἴσχυον καὶ διὰ ταῦτα ἡσυχάζειν οὐδενὶ τρόπῳ ἠνείχοντο.

2 Σύνοδον οὖν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ποιήσαντες καθαιροῦσιν Εὐστάθιον ὡς τὰ Σαβελλίου μᾶλλον φρονοῦντα ἢ ἅπερ ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος ἐδογμάτισεν, ὡς μὲν οὖν τινές φασιν <καὶ> δι᾽ ἄλλας οὐκ ἀγαθὰς αἰτίας· φανερῶς γὰρ οὐκ εἰρήκασι. τοῦτο δὲ ἐπὶ πάντων εἰώθασι τῶν καθαιρουμένων ποιεῖν οἱ ἐπίσκοποι, κακηγοροῦντες μὲν καὶ ἀσεβεῖν λέγοντες, τὰς δὲ αἰτίας τῆς ἀσεβείας οὐ προστιθέντες.

3 ὅτι μέντοι ὡς σαβελλίζοντα καθεῖλον Εὐστάθιον, Κύρου τοῦ Βεροίας ἐπισκόπου κατηγοροῦντος αὐτοῦ, Γεώργιος ὁ Λαοδικείας τῆς ἐν Συρίᾳ ἐπίσκοπος, εἷς ὢν τῶν μισούντων τὸ ὁμοούσιον, ἐν τῷ ἐγκωμίῳ, ὃ εἰς Εὐσέβιον τὸν ᾿Εμεσηνὸν ἔγραψεν, εἴρηκεν.

4 καὶ περὶ μὲν τοῦ ᾿Εμεσηνοῦ Εὐσεβίου κατὰ χώραν ἐροῦμεν· Γεώργιος δὲ περὶ Εὐσταθίου <ἀπίθανα> γράφει. φάσκων γὰρ Εὐστάθιον ὑπὸ Κύρου κατηγορεῖσθαι ὡς σαβελλίζοντα, αὖθις τὸν <αὐτὸν> Κῦρον ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἁλόντα καθῃρῆσθαί φησιν.

5 καὶ πῶς οἷόν τε Κῦρον τὰ Σαβελλίου φρονοῦντα κατηγορεῖν Εὐσταθίου ὡς σαβελλίζοντος; ἔοικεν οὖν Εὐστάθιος δι᾽ ἑτέρας καθῃρῆσθαι προφάσεις.

6 τότε δὲ ἐν τῇ ᾿Αντιοχείᾳ δεινὴ στάσις ἐπὶ τῇ αὐτοῦ καθαιρέσει γεγένηται, καὶ μετὰ ταῦτα πολλάκις περὶ ἐπιλογῆς ἐπισκόπου τοσοῦτος ἐξήφθη πυρσός, ὡς μικροῦ δεῆσαι τὴν πᾶσαν <ἐκ βάθρων> ἀνατραπῆναι πόλιν, εἰς δύο τμήματα διαιρεθέντος τοῦ <τῆς ἐκκλησίας> λαοῦ, τῶν μὲν Εὐσέβιον τὸν Παμφίλου ἐκ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Καισαρείας μεταφέρειν φιλονεικούντων ἐπὶ τὴν ᾿Αντιόχειαν, τῶν δὲ σπευδόντων ἐπαναγαγεῖν Εὐστάθιον.

7 συνελαμβάνετο δὲ ἑκατέρῳ μέρι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως, καὶ στρατιωτικὴ χεὶρ ὡς κατὰ πολεμίων κεκίνητο, ὡς καὶ ξιφῶν μέλλειν ἅπτεσθαι, εἰ μὴ ὁ θεός τε καὶ ὁ παρὰ τοῦ βασιλέως φόβος τὰς ὁρμὰς τοῦ πλήθους ἀνέστειλεν.

8 ὁ μὲν γὰρ βασιλεὺς δι᾽ ἐπιστολῶν τὴν γεγενημένην στάσιν κατέπαυσεν, Εὐσέβιος δὲ παραιτησάμενος· ἐφ᾽ ᾧ καὶ θαυμάσας αὐτὸν ὁ βασιλεὺς γράφει τε αὐτῷ καὶ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ ἐπαινέσας μακάριον ἀποκαλεῖ, ὅτι οὐ μιᾶς πόλεως, ἀλλὰ πάσης ἁπλῶς τῆς οἰκουμένης ἐπίσκοπος ἄξιος εἶναι ἐκρίθη.

9 ἐφεξῆς οὖν ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ λέγεται τὸν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ θρόνον τῆς ἐκκλησίας σχολάσαι· ὀψὲ δέ ποτε σπουδῇ τῶν τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν παρατρέπειν σπουδαζόντων χειροτονεῖται Εὐφρόνιος.

10 τοσαῦτα μὲν [καὶ] περὶ τῆς συνόδου, ἣ κατὰ ᾿Αντιόχειαν δι᾽ Εὐστάθιον γέγονεν, ἱστορείσθω.

Übersetzung

1 Und Eustathius, der Bischof von Antiochien, beschuldigte Eusebius, den Sohn des Pamphilus, daß er den Glauben von Nicaea verfälsche; Eusebius dagegen sagte, er würde den Glauben von Nicaea nicht verlassen, warf aber Eustathius vor, er führe die Lehre des Sabellius ein. Deswegen verfaßten beide Texte dazu wie gegen Feinde, und während beide doch meinten, der Sohn Gottes sei in einer Hypostase und Existenz, und bekannten, der eine Gott sei in drei Hypostasen, konnten sie einander, ich weiß nicht warum, nicht zustimmen; und deswegen vermochten sie auf keinen Fall Frieden zu halten.

2 Sie veranstalteten also eine Synode in Antiochien und klagten Eustathius an, er würde eher die Lehren des Sabellius vertreten als das, was die Synode in Nicaea festgelegt hatte; wie aber manche behaupten, auch wegen anderer, nicht schöner Anschuldigungen, die sie nämlich nicht offen ausgesprochen haben. So aber handeln Bischöfe gewöhnlich bei allen, die abgesetzt werden, da sie jene zwar beschimpfen und ihnen Gottlosigkeit vorwerfen, die Hintergründe der Gottlosigkeit aber nicht auf den Tisch legen.

3 Daß tatsächlich Eustathius als Sabellianer abgesetzt worden ist, weil Cyrus, der Bischof von Beroea, ihn angeklagt hatte, berichtete Georg, der Bischof von Laodicea in Syrien, einer derjenigen, die den Begriff »homousios« hassen, in seinem Enkomion auf Eusebius von Emesa.

4 Auch über Eusebius von Emesa werde ich an gegebener Stelle sprechen. Georg aber schreibt über Eustathius unglaubwürdige Dinge, denn während er einerseits berichtet, daß Eustathius von Cyrus als Sabellianer beschuldigt worden sei, sagt er andererseits zugleich, daß derselbe Cyrus bei denselben Lehren ertappt und angeklagt worden sei.

5 Wie aber ist es möglich, daß Cyrus den Lehren des Sabellius anhängt und zugleich Eustathius als Sabellianer anklagt? Also scheint Eustathius aus anderen Gründen angeklagt worden zu sein.

6 Es entstand damals aber fürchterliche Zwietracht in Antiochien aufgrund seiner Verurteilung; und seitdem wurde oft bei der Wahl des Bischofs ein derartiges Feuer entfacht, daß es wenig bedurfte, die ganze Stadt von Grund auf in Aufruhr zu versetzen, da das Kirchenvolk in zwei Hälften zerfallen war; die einen erstrebten, Eusebius, den Sohn des Pamphilus, aus Caesarea in Palaestina nach Antiochien zu versetzen, die anderen dagegen wollten Eustathius wieder einsetzen.

7 Auf beiden Seiten aber wurde sogar die Bürgerwehr aufgestellt und militärische Macht demonstriert wie gegen Feinde, so daß sie beinahe die Klingen gekreuzt hätten, wenn nicht Gott und die Furcht vor dem Kaiser den Angriff der Menge verhindert hätte.

8 Denn der Kaiser beruhigte den entstandenen Aufruhr mit Briefen, Eusebius aber, indem er höflich absagte. Deswegen bewunderte ihn der Kaiser, schrieb ihm, lobte seinen Entschluß und nannte ihn glückselig, da er für würdig gehalten werde, Bischof nicht einer Stadt, sondern der ganzen bewohnten Welt zu sein.

9 Es wird berichtet, daß acht Jahre hintereinander der Bischofsstuhl der Kirche von Antiochien unbesetzt blieb; später aber, nach langem Einsatz derer, die den Glauben von Nicaea verdrehen wollten, wurde dann Euphronius gewählt.

10 Soviel sei über die Synode berichtet, die in Antiochien wegen Eustathius abgehalten worden ist.

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit